Oferta aktualnych szkoleń

Postępowanie w obszarze zaburzeń zachowania i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Szkolenie prowadzi:

Anna Borucka

Psycholog, autorka i współautorka szkolnych programów profilaktycznych takich jak m.in. Program Domowych Detektywów, Fantastyczne Możliwości (adaptacja) i Szkolna interwencja profilaktyczna (opracowanie) oraz ponad 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę na temat epidemiologii i czynników chroniących/ryzyka związanych z sięganiem przez młodzież po substancje psychoaktywne oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia dla pracowników oświaty na temat: naukowych podstaw szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, opracowywania i ewaluacji szkolnych programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej w szkole oraz interwencji profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne na terenie szkoły.

Od roku 2016 pracuje w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej.

Violetta Pulwarska

Autorka programów doskonalenia nauczycieli oraz publikacji dotyczących zarządzania w oświacie oraz edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczenie z zakresu profilaktyki i zarządzania oświatą zdobyła jako wieloletni pracownik nadzoru pedagogicznego w szkole, MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Prelegentka, prowadząca szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Nauczycielka dyplomowana, która ukończyła wiele kursów kwalifikacyjnych m.in. z oligofrenopedagogiki, i terapii pedagogicznej oraz z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. Obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Charakter i zakres szkolenia

Zachowania ryzykowne/problemowe młodzieży stanowią zagrożenie dla zdrowia a nawet życia dzieci i młodzieży. Jak wskazują wyniki ogólnopolskich badań część z tych zachowań jak np. picie alkoholu, palenie papierosów czy zachowania agresywne jest w znacznym stopniu rozpowszechnione wśród nastolatków. W zakresie kompetencji zawodowych pedagogów pozostaje zmniejszanie ryzyka występowania tego typu zachowań wśród dzieci. Wymaga to jednak rozumienia mechanizmów rozwoju i występowania zachowań problemowych/ryzykownych, które z jednej strony są charakterystyczne dla okresu dorastania, a z drugiej strony mogą świadczyć o tym, że dziecko lub dorastający nie radzi sobie z przeciwnościami losu. Nie jest to łatwe zadanie i nie wszystkim dzieciom można skutecznie pomóc ale do obowiązków dorosłych, w tym też pedagogów, należy podejmowanie prób by ustrzec dzieci i nastolatków przed negatywnymi konsekwencjami zachowań ryzykownych/problemowych.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności pedagogów i psychologów w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną zaburzeniami adaptacji poprzez ujawnianie zachowań problemowych/ryzykownych lub przejawiającą pierwsze symptomy tych zachowań.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-warsztatowej.

Program szkolenia

I Moduł – Wiedza na temat mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych u dzieci i młodzieży
 • Teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych
 • Dwa ujęcia podwyższonego poziomu ryzyka rozwoju wśród dzieci i młodzieży zachowań ryzykownych
 • Czynniki ryzyka i chroniące związane z zachowaniami problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży
 • Zachowania problemowe/ryzykowne w ujęciu rozwojowym
II Moduł- Rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i młodzieżą zachowującą się w sposób ryzykowny/problemowy
 • Utrzymanie psychologicznego dystansu wobec zachowań ryzykownych dziecka
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi dzieci i młodzieży
 • Zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu „ja”
 • Konsekwentne postępowanie w każdej sytuacji, gdy naruszane są normy życia w szkole/grupie
 • Współpraca grona pedagogicznego w radzeniu sobie z uczniami zachowującymi się w sposób problemowy/ryzykowny
III Moduł – Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny
 • Strategie modyfikowania ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży
 • Szkolne interwencje wobec dzieci i młodzieży (cele, zasady, klimat, elementy)
 • Zapobieganie wykluczeniu/odrzuceniu dzieci i młodzieży przez rówieśników
 • Profilaktyka zachowań problemowych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
 • Rola klimatu w szkole w zapobieganiu zachowaniom problemowym/ryzykownym uczniów

Termin szkolenia

26, 27 marca 2022
Trzydniowa sesja obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 18:00

Koszt szkolenia

620 PLN