Oferta aktualnych szkoleń

Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i leczenia

Prowadzący szkolenie:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.
Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej”. Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu wybranych, kliniczno-społecznych zagadnień dotyczących rodziny oraz jej wychowanków objętych dysfunkcją w więcej niż jednym obszarze ich funkcjonowania. Zawartość merytoryczna warsztatu koncentruje się wokół omówienia sposobów diagnozy systemu rodzinnego oraz kompleksowych interwencji rodzinnych, podejmuje problematykę złożonych dysfunkcji rodzinnych w sytuacji współistnienia objawów psychopatologicznych oraz konkretnej patologii społecznej. Program obejmuje również omówienie podstawowych zasad pomocy i sposobu kwalifikacji dziecka do opieki specjalistycznej, prawnych możliwości i ograniczeń podczas współpracy z różnymi instytucjami oraz omówienie zasad wprowadzania skutecznych elementów terapii. Szkolenie stanowi propozycję mającą służyć rozwijaniu umiejętności pomagania oraz profesjonalnych postaw, z jakich mogliby korzystać specjaliści pracujący z rodzinami w czasie podejmowanych czynności i interwencji w wielu różnych kontekstach swojej pracy zawodowej.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

Program szkolenia

 1. Rodzina „niewydolna”, „zmarginalizowana”, „wieloproblemowa” – dyskusja pojęć, zakres znaczeniowy.
 2. Rodzina wieloproblemowa jako miejsce rozwoju dziecka – charakterystyczne zjawiska, zagrożenia dla rozwoju, częste błędy wychowawcze.
 3. Specyficzna problematyka – krzywdzenie psychiczne i fizyczne, zaniedbanie formą krzywdzenia dziecka.
 4. Specyficzna problematyka – rodziny z przewlekle chorującym rodzicem (choroba psychiczna, uzależnienie).
 5. Funkcjonowanie dzieci w nieoptymalnym środowisku rodzinnym – prezentowana przez nie problematyka, w tym różne postacie zaburzeń zachowania (m.in. wynikające z FAS, ADHD, RAD i inne).
 6. Zasoby i „niewydolności” w rodzinie – metody oceny.
 7. Metody diagnostyczne oraz ustalanie celów pracy z rodziną
 8. Proponowane oddziaływania w pracy z rodziną wieloproblemową.
 9. Kiedy dziecko nie powinno pozostawać w rodzinie wieloproblemowej? Dyskusja wokół rozwiązań instytucjonalnych.
 10. Dziecko w świetle prawa – osoba małoletnia w rozumieniu Ustawy o Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii, dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze.
 11. Studium przypadku dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Termin szkolenia

10,11,12 maja 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 do 19:00
Niedziela 9:00 – 19:00

Koszt szkolenia

650 PLN