Oferta aktualnych szkoleń

Moi rodzice rozwodzą się – praca terapeutyczna z dzieckiem

Szkolenie prowadzi

mgr Kamila Becker

Pedagog, licencjonowany trener PTP, absolwentka trzyletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Zawodowo związana jest z Poradnią OPTA, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji wychowawczych dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dorosłych i dzieci, grupy terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW wykłada problematykę dziecka krzywdzonego oraz prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych.

Charakter i zakres szkolenia

Zajęcia poświęcone będą pracy z dziećmi i rodzinami w sytuacji okołorozwodowej. Omówiona zostanie sytuacja zarówno dziecka jak i rodzica – etapy przystosowania się do nowej sytuacji rodzinnej, oraz zadania jakie mają do podjęcia rodzice aby pomóc sobie i dziecku uporać się w tym trudnym okresie. Przeanalizowane zostaną tematy z jakimi najczęściej przychodzą rodzice w celu uzyskania konsultacji wychowawczych. Zaprezentowane zostaną również metody opierające się na równoległej pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz jego rodzicami. Omówione zostaną czynniki leczące w terapii indywidualnej i grupowej, jak również przykładowe techniki pracy z dziećmi.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną. Praca warsztatowa przebiegać będzie w parach i małych podgrupach, wzbogacona o analizę przypadków.

Program szkolenia

I Dziecko w rodzinie podczas rozwodu

 1. Reakcje dziecka wobec rozwodu rodziców z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju, praca w oparciu o przygotowane studia przypadków i doświadczenia zawodowe uczestników.
 2. Fazy przystosowania się dziecka do rozpadu rodziny, funkcje adaptacyjne – pełnione role.
 3. Szczegółowe uwarunkowania sytuacji dziecka w rodzinie w kryzysie rozwodowym:
  • uwarunkowania emocjonalnego sposobu odpowiedzi dziecka na rozwód;
  • zaburzenie poczucia bezpieczeństwa;
  • obraz i kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami w sytuacji silnego ich skonfliktowania.
 4. Zakłócenia funkcjonowania psychospołecznego:
  • rozwód a rozwój kompetencji społecznej dziecka;
  • trudności wychowawcze.

II Rodzice podczas rozwodu

 1. Etapy przystosowania się do rozwodu, modele postaw małżonków oraz emocji im towarzyszących.
 2. Czynniki determinujące relację rodzicielską z dzieckiem po stronie rodzica opiekuna bezpośredniego oraz rodzica opuszczającego rodzinę.
 3. Rola rodzica w kształtowaniu wpływu rozwodu na rozwój dziecka, możliwości i ograniczenia.

III Formy pomocy terapeutycznej dziecku i jego rodzinie

 1. Prezentacja wybranych technik pracy z dzieckiem:
  • cele i dobór stosowanych technik pracy z dziećmi z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej;
  • konsultacja doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.
 2. Kierunki pracy z rozwodzącymi się rodzicami:
  • konsultacje wychowawcze i omówienie pojawiających się na nich tematów;
  • grupy terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców;
  • równoległa praca terapeutyczna rodziców i dzieci zarówno indywidualna jak i grupowa;
  • konsultacja doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.

Termin szkolenia

25, 26 listopada 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:45

Niedziela – 9:00 – 14:30

Koszt szkolenia

480 PLN