Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Zróżnicowane strategie terapeutyczne wspomagające rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu

Szkolenie prowadzi:

dr hab. n. społ., prof. UWr Barbara Winczura

pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, nauczyciel i specjalista edukacji i terapii dzieci ze złożoną, wieloraką niepełnosprawnością. Od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe o obszarze problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży. Jest autorką bądź współautorką licznych publikacji książkowych, między innymi: „Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu” (2008), „Autyzm. Na granicy zrozumienia” (2009), „Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju”(2012), „Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych diagnoza – edukacja – terapia” (2013) „Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu”(2017) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, zaburzeń w komunikacji, zaburzeń zachowania oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Posiada certyfikat narzędzia ADOS -2 do diagnostyki klinicznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz certyfikat testu przesiewowego Screening Tool for Autism in Toddlers (STAT) do wczesnego wyrywania autyzmu dla małych dzieci. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Współtworzy Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Latawiec”.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu poprzez wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjne i terapeutyczne. Nacisk zostanie położony na prezentację zróżnicowanych podejść, modeli, metod i strategii terapeutycznych wspierających funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona oddziaływaniom terapeutycznym wspomagającym rozwój sensoryczny, ruchowy, percepcyjny, poznawczy emocjonalny i społeczny dziecka. Nie mniej ważnym aspektem będzie ukazanie udziału rodziny w procesie leczenia, rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

Forma zajęć

Wykładowo – seminaryjna, treści programowe będą poparte filmami i analizą studium przypadków.

Program szkolenia

 1. Wielospecjalistyczna pomoc medyczna osobom w spektrum autyzmu
  • Stan zdrowia somatycznego i problemy zdrowotne osób w spektrum autyzmu
  • Interwencja biomedyczna
  • Diagnostyka i leczenie chorób współwystępujących z autyzmem
  • Współchorobowość neuropsychiatryczna osób w spektrum autyzmu
  • Ocena sposobu żywienia, oddziaływania żywieniowe
 2. Podejścia terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu
  • Wstępna diagnoza sytuacji psychicznej i potrzeb terapeutycznych dziecka (istotna rola obserwacji rozwoju dziecka)
  • Modele interwencji terapeutycznej (dyrektywność/niedyrektywność w terapii)
  • Kompleksowe wspomaganie rozwoju, metody wspierające, uzupełniające w terapii dziecka
  • Podejście rozwojowe w terapii dzieci w spektrum autyzmu: Interwencyjny Program Rozwoju Relacji – RDI (S. E. Gutsteina) i Model Interwencji Rozwojowej, Podejście DIR/Floortime (S. I. Greenspana i S. Wieder)
  • Wybrane metody terapeutyczne wspierające rozwój dziecka
  • Rodzaje programów terapeutycznych (stymulacyjne, edukacyjne)
  • Osoba terapeuty, wybór specjalisty(ów), terapeuty(ów) w pracy z dzieckiem
  • Organizowanie środowiska terapeutycznego (organizacja otoczenia, czasu, miejsca, pomoce terapeutyczne, sposoby wykonywania programu)
  • Czynniki warunkujące skuteczność terapii, ocena efektywności udzielanego wsparcia, dokumentowanie postępów w terapii
  • Evidence-based w terapii dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
  • Dziecko własnym terapeutą (autoterapia), sytuacyjne uczenie się
  • Terapia zabawą
  • Przykłady dobrych praktyk terapeutycznych – studia przypadków
 3. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu (podejście rozwojowe)
  • Odziaływania terapeutyczne wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny
  • Terapie wspomagające rozwój percepcyjny i umiejętności poznawcze
  • Wsparcie terapeutyczne rozwoju emocjonalnego i samoregulacji
  • Sposoby wsparcia rozwoju języka i porozumiewania się (alternatywne sposoby komunikacji)
  • Treningi wspomagające umiejętności i kompetencje społeczne
  • Stymulacja rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka
 4. Udział rodziny w procesie leczenia, rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu
  • Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec leczenia i terapii dziecka
  • Stres rodziców związany edukacją i terapią dziecka
  • Rodzice jako terapeuci dziecka, przygotowanie rodziców do wspomagania rozwoju dziecka (inicjatywa, programy „Najpierw Rodzina”)
  • Współpraca specjalistów, terapeutów z rodzicami dziecka, dobrodziejstwo pracy zespołowej

Termin szkolenia

28, 29 września 2024r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 18.00

Koszt szkolenia

750 PLN