Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej

Szkolenie prowadzi:

Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów “Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupione wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Terapia i wsparcie rodzin wychowujących niebiologiczne dzieci jest poważnym wyzwaniem. Kruchy, tworzący się system rodzinny szukający sposobu na zespolenie się i związanie ze sobą, często obciążony jest dodatkowymi trudnościami i obawami.

Kurs ma na celu przygotowanie prowadzących do różnych form psychologicznej pomocy dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, wspierania rodziny w okresach dzieciństwa i dorastania dziecka aż do pełnoletności. Psychoterapeuci, pracownicy socjalni, pracownicy ośrodków adopcyjnych wspólnie mogą tworzyć system wsparcia dla rodziny choć potrzeba wiele by mogło się to powieść.

Kurs ma na celu rozwinięcie zdolności do:

 • rozumienia zjawisk zachodzących w rodzinie z perspektywy teorii przywiązania i rozumienia potencjalnie traumatycznych aspektów sytuacji dziecka,
 • roboczego diagnozowania charakteru problemów dziecka i rodziny,
 • do wspierania wzajemnej mentalizacji i porozumienia między członkami rodziny,
 • do wspierania w radzeniu sobie z problemami psychologicznymi, które uruchomić mogą się u rodziców a także w ich parze w rezultacie przejęcia opieki nad dzieckiem, wspierania rodziny w tworzeniu środowiska umożliwiającego rozwój więzi,
 • posługiwania się normami wychowawczymi w sposób, który uczy i rozwija zdolności do samoregulacji,
 • przechodzenia rozwojowych kryzysów rodziny,
 • rozmawiania ze sobą i dzieckiem w sposób uczciwy i nieobciążający.

Forma zajęć

Szkolenie poświęcone będzie zarówno indywidualnym jak również systemowym aspektom pracy z dziećmi i rodzinami adopcyjnymi/zastępczymi. Program szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do wspierania rodzin i dzieci.

Kurs jest oparty na wieloletnim doświadczeniu zespołowej i międzyinstytucjonalnej pracy i współczesnych badaniach i teoriach przybliżających możliwości indywidualnej psychoterapii, wsparcia oraz oddziaływań rodzinnych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – opis sytuacji rodziny adopcyjnej i zastępczej we współczesnej Polsce.
 2. Budowanie przymierza terapeutycznego w terapii rodzinnej i indywidualnej w kontekście rodzin przyjmujących dzieci – kontekst zaufania, zewnętrznych skierowań, ustalania wspólnych dla rodziny celów pracy terapeutycznej.
 3. Znaczenie koncepcji przywiązania dla rozumienia zjawisk w terapii rodzin adopcyjnych i zastępczych – praktyczne aplikacje teorii, fazy budowania więzi.
 4. Zmiany w tożsamości dziecka i w tożsamości rodzica – studium przypadków.
 5. Tajemnice przed dzieckiem i rozmowy, których rodzice się boją – praktyczne ćwiczenia i dyskusja.
 6. Szerszy genogram – rodzina biologiczna, zastępcza i adopcyjna – praktyczne aspekty.
 7. Pierwsze sesje terapeutyczne – budowanie porozumienia między dzieckiem, rodziną i terapeutą odnośnie celów i możliwości terapii. – ćwiczenia praktyczne.
 8. Diagnoza zachowań przywiązaniowych, możliwe kierunki przebiegu terapii, typowe wątki – ćwiczenia praktyczne.
 9. Czego nie da się zrobić w terapii indywidualnej – zadania terapii rodzin, typowe wątki oraz granice doradczej roli terapeuty.

Termin szkolenia

8, 9 czerwca 2024
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

590 PLN