Oferta aktualnych szkoleń

Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym – diagnostyka i leczenie

Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Gładysz

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 416), ukończyła szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży w Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz szkolenia z terapii schematu. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w ośrodkach zajmujących się wspieraniem rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracownik Poradni CBT, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, warsztaty terapeutyczne adresowane do pacjentów z problemami lękowymi, doradztwo rodzinne oraz diagnozę psychologiczną. Jej zainteresowania kliniczne obejmują zagadnienia m.in. zaburzeń afektywnych i lękowych, zaburzenia stresowego pourazowego, zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń odżywiania, nieprawidłowo kształtującej się osobowości oraz zaburzeń osobowości. Poza działalnością psychoterapeutyczną jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej) oraz w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży oraz zaburzeń związanych ze stresem między innymi z zaburzenia stresowego pourazowego u dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi nadzór merytoryczny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w OŚOPiPDzMł.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy na temat lęku i jego przejawów. Pozwoli na zdobycie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych (techniki behawioralne i poznawcze) potrzebnych w prowadzeniu psychoterapii behawioralno – poznawczej dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

Forma zajęć

Zajęcia mają charakter wykładowo warsztatowy.

Program szkolenia

Część teoretyczna
 1. Przedstawienie głównych założeń dotyczących lęku (definicja, główne teorie).
 2. Lęki rozwojowe a lęki dezadaptacyjne.
 3. Procesy poznawcze u dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.
 4. Charakterystyczne zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach lękowych.
 5. Czynniki rodzinne wpływające na występowanie zaburzeń lękowych.
 6. Zaburzenia lękowe występujące u dzieci i młodzieży (ICD 10):
  • Lęk przed separacją w dzieciństwie;
  • Zaburzenie lękowe w postaci fobii;
  • Lęk społeczny;
  • Uogólnione zaburzenie lękowe;
  • Mutyzm wybiórczy;
  • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne.
 7. Główne założenia terapii behawioralno – poznawczej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.
Część warsztatowa
 1. Konceptualizacja problemu pacjenta w wieku rozwojowym w odniesieniu do konkretnych przypadków pacjentów z zaburzeniami lękowymi.
 2. Nauka przeprowadzania psychoedukacji na temat lęku – praca w grupach.
 3. Koncentrowanie się na fizycznych objawach lęku – nauka technik relaksacyjnych i wyobrażeniowych odpowiednich do wieku rozwojowego pacjenta.
 4. Poznawcza restrukturyzacja – wprowadzenie modelu ABC, identyfikacja dysfunkcjonalnego myślenia, zmiana myślenia w oparciu o doświadczenia pacjenta, urealnianie myślenia, wprowadzenie technik poznawczych.
 5. Przeprowadzanie ekspozycji wyobrażeniowej i ekspozycji in vivo – ćwiczenie poszczególnych etapów ekspozycji.
 6. Terapia implozywna (zanurzanie) jako rodzaj ekspozycji in vivo – tworzenie planów ekspozycji w odniesieniu do konkretnych pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

Termin szkolenia

21,22 października 2023r.

Trzydniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13.30

Koszt szkolenia

540 PLN