Oferta aktualnych szkoleń

Klient uwikłany w dezadaptacyjne relacje i role życiowe w indywidualnej pracy z psychoterapeutą

Szkolenie prowadzi

Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów “Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupione wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Psychoterapia indywidualna z natury koncentruje się na intrapersonalnym aspekcie kłopotów klienta. Rzadko poruszanym aspektem diagnozy i terapii jest udział klientów w grupach posiadających psychopatologiczne cechy.
Jako punkt wyjścia omówione zostaną indywidualne rysy psychopatologiczne klientów kształtujące sposób wchodzenia i uczestnictwa w grupach społecznych mogące prowadzić do cierpienia, braku satysfakcji, konfliktów, podtrzymywania objawów, uwikłania, doświadczania przemocy.
W dalszej części szkolenie dostarczy obrazu psychologicznych i psychopatologicznych aspektów funkcjonowania grup – użytecznych z punktu widzenia wspierania rozwoju osobistego klienta, pozwalających na pogłębione rozumienie stojących przed nim kłopotów oraz rozwojowych wyzwań i formułowania celów terapeutycznych.
Szkolenie zaadresowane jest dla terapeutów zainteresowanych poszerzeniem rozumienia psychologicznej sytuacji klientów indywidualnych funkcjonujących w złożonych relacjach interpersonalnych, niezależnie od identyfikacji z podejściem terapeutycznym.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami prezentacji teorii i przykładów klinicznych

Program szkolenia

  1. Osobowościowe uwarunkowania problemów interpersonalnych.
  2. Specyficzne style interpersonalne i role związane z rysami osobowościowymi.
  3. Teoretyczne ramy systemowego rozumienia zjawisk grupowych – psychologia małej grupy, fazy rozwoju grupy, proces grupowy, wyłanianie się ról grupowych, kształtowanie norm grupowych, budowanie relacji władzy, konformizm, rozwój grupy – wstęp teoretyczny
  4. Obciążenia związane z podejmowanymi rolami grupowymi.
  5. Wywiad – badanie funkcjonowania społecznego: sposób wchodzenia w grupę, kluczowe trudności na poszczególnych etapach rozwoju grupy – ćwiczenia praktyczne
  6. Uwarunkowania podejmowania i możliwości wycofywania się z dezadaptacyjnych ról społecznych – zalecenia do diagnozy, formułowania celów terapeutycznych i prowadzenia terapii indywidualnych – ćwiczenia praktyczne.
  7. Koncepcje psychopatologicznych czynników grupowych (W. Bion, A .Nitsun): destrukcyjność grupy, zawiść, niekonstruktywna rywalizacja, izolowanie, sztywność, nadużycie władzy.
  8. Szczególne aspekty psychologicznej sytuacji funkcjonowania w grupach o wybranych charakterystykach psychopatologicznych: klient w grupie neurotycznej, narcystycznej, posiadającej charakterystyki przemocowe.
  9. Możliwości dla klienta, potencjalne korzyści dla pracy terapeutycznej płynące z funkcjonowania w grupach o psychopatologicznych charakterystykach: ochrona własnej tożsamości, realizowanie twórczego potencjału.
  10. Dylematy związane z uwzględnianiem sytuacji społecznej klienta: miejsce interwencji o charakterze poradnictwa, rola terapeuty wobec przemocy grupowej, promowanie adekwatnych reakcji na zagrożenia grupowe.

Termin szkolenia

18-19 marca 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

420 PLN