Oferta aktualnych szkoleń

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Diagnostyka zaburzeń psychicznych wieku dziecięco-młodzieżowego nasuwa wiele trudności – współczesne klasyfikacje (ICD czy DSM), przy ich deklarowanej jasności i precyzji, niosą ze sobą szereg wątpliwości. Program szkolenia stworzony został z refleksją na temat rzeczywistego znaczenia diagnoz nozograficznych, ich konotacji dla specjalisty zajmującego się ochroną zdrowia, klienta i jego rodziny.

Szkolenie będzie próbowało odpowiedzieć na pytania w jakim stopniu wyodrębnione w systemie klasyfikacyjnym rozpoznania [zespół Aspergera, ADHD, RAD (reaktywne zaburzenia przywiązania), FAS (alkoholowy zespół płodowy), depresja, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, borderline] są zbieżne, w jaki sposób praktyka kliniczna potwierdza ich niezależny byt oraz w jakim zakresie diagnozy te implikują odrębność podejścia terapeutycznego.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

Program szkolenia

 1. Znaczenie diagnozy dla profesjonalistów, klienta dziecięco-młodzieżowego i jego rodziny.
 2. Diagnoza różnicowa – zespół Aspergera, ADHD, RAD, FAS, depresja, PTSD, zaburzenia zachowania, zaburzenia adaptacyjne, borderline:
  • specyfika poszczególnych profili zaburzeń,
  • kiedy możemy je rozpoznawać, kryteria diagnostyczne
  • w jaki sposób wyjaśniać wątpliwości, diagnoza pogłębiona.
 3. Dobrodziejstwa i pułapki diagnozy – diagnoza jako narzędzie w konstruowaniu interwencji terapeutycznych.
 4. Plan terapeutyczny – leczenie i konstruowanie środowiska, w którym dobre funkcjonowanie klienta jest możliwe.
 5. Praktyczne implikacje wynikające z omówionej diagnozy, praktyczne aspekty oddziaływań pomocowych oraz terapii pacjentów z wyszczególnionymi wyżej rozpoznaniami klinicznymi.
 6. Studium przypadków.
 7. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

26, 27 listopada 2016

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

440 PLN