Oferta aktualnych szkoleń

KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
( V EDYCJA )
KONSULTANT POZYTYWNY D/S ZDROWIA


Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Szkolenie prowadzą Roman Ciesielski kierownik naukowy kursu

Dr n. med. specjalista psychiatra i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze oraz w ramach praktyki prywatnej. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Benita Dobrzańska

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) oraz trener-aplikant (Wiesbaden, Niemcy). Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Klaudia Sujecka

Mgr psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i humanistyczną, a jednocześnie odwołuje się do transkulturowej wizji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 – 2010).

Kurs organizowany jest przez Pracownię Pomocy Psychologicznej oraz Polskie Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:
 1. Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 2. Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 3. Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)
Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem certyfikatu – Konsultant Psychoterapii Pozytywnej, wydanym przez Światowe Stwarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Kurs jest adresowany do:
 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.
Program kursu Obejmuje 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

ZJAZD I

Wprowadzenie do TPP – 30 h
 • podstawowe koncepcje TPP;
 • historia i rozwój TPP;
 • holistyczna wizja człowieka i świata oraz podejście i rozumienie transkulturowe;
 • trzy filary TPP;
 • model Równowagi (dystrybucja energii życiowej, rozpoznawanie zasobów, reakcje konfliktowe);
 • wymiary Modelowania;
 • potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie;
 • trzy etapy interakcji;
 • pięć kroków procesu konsultacyjnego.
Oczekiwane rezultaty:
Znam:
 1. podstawowe założenia TPP
 2. holistyczny wizerunek człowieka i świata w TPP
 3. trzy filary TPP
 4. Model Równowagi jako narzędzie diagnostyczne
 5. wymiary modelowania -poszerzenie perspektywy społeczno-kulturowej
 6. zdolności podstawowe, potencjalności aktywne- ich geneza, rozwój oraz funkcje
 7. trzy etapy interakcji w rozwoju psychicznym człowieka i w obszarze relacji konsultant-pacjent
 8. pięć kroków procesu konsultacyjnego
Rozumiem i doświadczam:
 1. podejście humanistyczne i transkulturowe w TPP
 2. zasadę „Positum”
 3. koncepcję potencjalności podstawowych i wtórnych oraz ich analizę w doświadczeniu własnym
 4. Model równowagi i wymiary modelowania jako narzędzia do analizy dystrybucji energii, potencjalności aktywnych, typów reakcji w sytuacji konfliktu, zasobów psychologicznych i systemowych
 5. analiza trzech etapów interakcji w relacji konsultant -pacjent oraz zastosowanie pięciu kroków
Potrafię:
 1. okazywać tolerancję i szacunek wobec siebie i pacjenta
 2. stosować perspektywę transkulturową i pozytywne przeformułowania
 3. zastosować Model Równowagi w pracy z pacjentem w celu ustalenia diagnozy funkcjonalnej
 4. posługiwać się modelem trzech etapów interakcji
 5. rozpoznawać swoją pozycję w relacji terapeutycznej
 6. określać etapy pracy z klientem i je systematycznie realizować
ZJAZD II

Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami – 30 h
 • model konfliktów wg TPP (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy);
 • teoria mikrotraum wg Peseschkiana;
 • analiza różnicowa – Inwentarz Analizy Różnicowej (IAR);
 • analiza przełomowych wydarzeń życiowych;
 • pięć etapów rozwiązywaniu konfliktów;
 • studium przypadków.
Oczekiwane rezultaty:
Znam:
 1. zdolności podstawowe i ich rozwój
 2. potencjalności podstawowe i wtórne i sposoby ich uczenia się
 3. 4 wymiary modelowania, relacji oraz odpowiedzialności
 4. model konfliktów aktualny, wewnętrzny, podstawowy oraz kluczowy i ich wzajemne powiązanie
 5. teorię makro i mikrotraumy
 6. 5 etapów rozwiązywania konfliktów
Rozumiem i doświadczam:
 1. w jaki sposób różnicują się zdolności podstawowe w potencjalności aktywne i jak to było w moim doświadczeniu
 2. moje potencjalności aktywne i sposób w jaki się ich nauczyłam -łem
 3. w jaki sposób moje konflikty podstawowe wpływają na konflikty aktualne i jakie przekonania podstawowe za nimi stoją
 4. jaki jest wpływ ważnych wydarzeń życiowych na mój dobrostan psychofizyczny
 5. jestem świadomy -a 4 obszarów relacyjnych w moim życiu i jak są one powiązane z wymiarami modelowania z przeszłości
 6. odpowiedzialności w 4 obszarach życia
Potrafię:
 1. edukować klienta w zakresie rozwoju i różnicowania potencjalności
 2. zastosować analizę ważnych wydarzeń życiowych w pracy z klientem
 3. stosować IAR w pracy indywidualnej jak i w pracy z parą czy rodziną
 4. identyfikować potencjalności zawarte w konfliktach: aktualnym, podstawowym i wewnętrznym
 5. rozróżniać i stosować w pracy z klientem 4 wymiary modelowania, 4 wymiary relacyjne i 4 wymiary odpowiedzialności
 6. pracować nad identyfikacją i uelastycznieniem konfliktu kluczowego klienta
 7. korzystać z 5 etapowego procesu rozwiązywania konfliktów, również jako narzędzia samopomocy
ZJAZD III

Relacja konsultant-klient oraz proces konsultacji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – 30 h
 • trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie);
 • podstawowe zasady pierwszego wywiadu;
 • kontrakt w pracy konsultanta;
 • struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów);
 • pięć etapów procesu konsultacji;
 • dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji.
Oczekiwane rezultaty:
Znam:
 1. założenia TPP obejmujące pozytywną, holistyczną i transkulturową wizję człowieka, a także koncepcję rozwojową i salutogenetyczną
 2. trzy etapy/fazy interakcji (przyłączenie, różnicowanie, oddzielenie) jako elementy dynamiki relacji interpersonalnej i terapeutycznej oraz jako działanie strategiczne
 3. podstawowe zasady pierwszego wywiadu obejmujące cele i oczekiwania klienta oraz zadania terapeuty i klienta, a także werbalne i niewerbalne zachowania terapeuty, w kontekście trzech etapów interakcji
 4. zasady etyczne i metody pracy opisujące naturę kontraktu w pracy konsultanta TPP z klientem
 5. pięć etapów procesu konsultacji w TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów) w kontekście założeń i celów terapii, dynamiki relacji, stosowanych interwencji oraz odpowiedzialności za proces zmiany
Rozumiem i doświadczam:
 1. analizuję i opisuję swoje doświadczenie w kontekście zasady „Positum”, obszarów Modelu Równowagi, potencjalności i możliwości ich rozwoju oraz własnych zasobów, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego
 2. w relacji osobistej i/lub relacji z klientem rozpoznaję formy realizacji każdego z trzech etapów interakcji oraz towarzyszące im własne reakcje
 3. identyfikuję i opisuję obszary do własnej pracy psychologicznej, a także motywację do tej zmiany i towarzyszące jej cele, oczekiwania, własne zasoby i styl poznawczy
 4. identyfikuję się z zasadami etycznymi i metodami pracy konsultanta TPP z klientem
 5. rozpoznaję i opisuję pięć etapów procesu konsultacji TPP we własnym doświadczeniu w relacji z klientem lub w procesie zmiany psychologicznej w relacji z bliską osobą
Potrafię:
 1. scharakteryzować klienta w kontekście zasady „Positum”, obszarów Modelu Równowagi, potencjalności i możliwości ich rozwoju oraz zasobów klienta, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego
 2. opisać zasadę, cel i sposób przejawiania się w relacji każdego z trzech etapów interakcji (zarówno interpersonalnej, jak i terapeutycznej), podać przykład sygnału oraz komunikatu charakterystycznego dla danego etapu, wskazać etap interakcji w odniesieniu do działań terapeuty, opisać przebieg relacji osobistej lub relacji z klientem w kontekście trzech etapów interakcji
 3. przeprowadzić symulowaną rozmowę z klientem, prezentując adekwatne zachowania niewerbalne oraz formułując pytania i inne interwencje właściwe dla danej fazy interakcji, wskazujące na prawidłowe rozpoznanie celów i oczekiwań klienta, jego motywacji do zmiany i zasobów, a także stylu poznawczego; wskazać obszary do pracy, uzgodnić dalsze działania
 4. formułować wyjaśnienia dotyczące zasad etycznych i metod pracy konsultanta TPP z klientem
 5. scharakteryzować pięć etapów procesu konsultacji w TPP w kontekście: czasu trwania (liczby sesji), rodzaju pozyskiwanych informacji o kliencie i obrazujących ich modeli TPP, wymiarów samoświadomości i odpowiedzialności, wykorzystywanych interwencji (w tym instrumentów TPP); opisać pięć etapów procesu konsultacji w odniesieniu do trzech etapów interakcji
 6. opisać proces zmiany psychologicznej z wykorzystaniem pięciu etapów konsultacji w TPP (dotyczący pracy z klientem lub osobistej zmiany)
ZJAZD IV

Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta – 30 h
 • zasada „Positum” – zastosowania praktyczne;
 • Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji,
 • wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe;
 • zastosowanie przypowieści, metafor i bajek w procesie konsultacji;
 • rozwój strategii samopomocy;
 • studium przypadków.
Oczekiwane rezultaty:
Znam:
 1. główne narzędzia pracy z klientem w oparciu o zasadę „Positum”
 2. historię, założenia i rolę pojęcia salutogenezy w procesie diagnozy i psychoterapii
 3. rolę, funkcje oraz możliwości zastosowania przypowieści, metafor i bajek na każdym z etapów procesu psychoterapii
 4. istotę pojęcia samopomocy jako czynnika warunkującego zmianę w procesie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej
Rozumiem i doświadczam:
 1. wpływu podejścia wynikającego z zastosowania zasady „Positum” na moją perspektywę w relacjach interpersonalnych oraz relację z samym sobą
 2. roli pozytywnego przeformułowania oraz jej wpływu na przebieg procesu psychoterapii, doświadczenie przez klienta nadziei i akceptacji oraz zmianę mojej perspektywy jako terapeuty
 3. roli własnych zasobów oraz czynników determinujących utrzymanie równowagi psychofizycznej w procesie zdrowienia oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 4. wpływu przekonań rodzinnych, tradycji kulturowych oraz doświadczeń międzykulturowych na podejmowane przeze mnie decyzje, działania oraz występujące konflikty
 5. roli opowieści, metafor, przysłów, powiedzeń oraz bajek w dotychczasowym rozwoju istotnych dla mnie potencjalności oraz wpływu powyższych form przekazu na kształtowanie się uwewnętrznionych standardów w przyszłości
 6. pozytywnego wpływu strategii samopomocy na rozwiązywanie doświadczanych przeze mnie konfliktów
Potrafię:
 1. stosować odpowiadające kolejnym etapom procesu psychoterapii techniki i narzędzia pracy odnoszące się do zasady „Positum” oraz zgodne z ustalonym podczas wstępnych spotkań konsultacyjnych kierunkiem pracy
 2. identyfikować oraz nazywać w relacji z klientem czynniki sprzyjające utrzymaniu zdrowia oraz strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 3. poprzez identyfikację obowiązujących w kulturze klienta norm, tradycji i przekazów oraz zastosowanie przykładów transkulturowych, umożliwić inicjację procesu uświadamiania, nazywania, różnicowania oraz kształtowania istotnych z perspektywy terapii potencjalności
 4. zastosować (z uwzględnieniem funkcji opowieści oraz zakładanego celu), odpowiadające kolejnym etapom procesu terapeutycznego bajki, opowieści, anegdoty czy powiedzenia
 5. korzystać w sposób celowy z narzędzi samopomocy odpowiednich dla kolejnych etapów procesu terapeutycznego oraz zachęcać klienta do stosowania ich poza gabinetem ( w formie zadań domowych, eksperymentów behawioralnych etc.)
ZJAZD V

Zastosowania Psychoterapii Pozytywnej – 30 h
 • pierwsza konsultacja z rodziną;
 • ocena wskazań do psychoterapii;
 • zasady współpracy interdyscyplinarnej w pracy konsultanta;
 • sposoby integrowania wybranych technik i interwencji w pracy konsultanta;
 • studium przypadków;
 • kolokwium końcowe.
Oczekiwane rezultaty:
Znam:
 1. wskazania do konsultacji rodzinnej
 2. zasady zbierania wywiadu i przeprowadzania konsultacji rodzinnej
 3. wskazania są do konsultacji oraz do psychoterapii
 4. zasady współpracy z wybranymi specjalistami w procesie konsultacyjnym
 5. zasady stosowania modelu transteoretycznego
Rozumiem i doświadczam:
 1. swoje reakcje p/przeniesieniowe w kontakcie z rodziną pacjenta
 2. jak wpływam na funkcjonowanie systemu rodzinnego
 3. z jakich sposobów interwencji i narzędzi TPP korzystam i czym podyktowane są moje wybory
 4. jakie są zalety i trudności we współpracy interdyscyplinarnej
Potrafię:
 1. przeprowadzić konsultację diagnostyczną z rodziną
 2. przeprowadzić interwencje wspierające z rodzinami
 3. dokonać oceny wskazań do psychoterapii i podjąć współprace interdyscyplinarną w tym zakresie
 4. dokonywać uzasadnionych wyborów odnośnie technik i narzędzie interwencji TPP oraz integrować je w moim modelu pracy
ZJAZD VI

Doświadczenie grupowe – self-experience – 30 h

Oczekiwane rezultaty:
 • Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej.
 • Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.
 • Identyfikacja i wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.
 • Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.
 • Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.
Struktura zajęć:
 • seminaria (teoria, praktyka) – 150 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • kolokwium końcowe (prezentacja power point na temat rozwoju osobistego lub zawodowego związanego z udziałem w kursie)
Termin szkolenia Trwa rekrutacja – po utworzeniu się grupy przedstawimy terminy warsztatów.

Kurs obejmuje 6 zjazdów, po 30 godzin dydaktycznych każdy. Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych.
Planowany harmonogram zajęć: Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 19.00
Niedziela 9:00 -15.00 Koszt szkolenia Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 5880 PLN.
Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie wynosi aktualnie 75 EUR ( Cena może ulec zmianie )

Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/