Oferta aktualnych szkoleń

PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ


Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej – pierwszym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym akredytowanym przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i humanistyczną, a jednocześnie odwołuje się do transkulturowej wizji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 – 2010).

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:
 • Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 • Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 • Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)
Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu – konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Kryteria edukacyjne kwalifikacji na Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej obejmują wykształcenie:
 • Lekarskie
 • Psychologiczne (minimum licencjat)
 • Pedagogiczne (minimum licencjat)
 • Socjalne (pracownik socjalny) (minimum licencjat)
 • Humanistyczno-społeczne (+ 400 godzin edukacji z psychologii) *
*Dodatkowo wymagane 400 godzin edukacji z psychologii powinno być zawarte w programie studiów licencjackich lub magisterskich albo wchodzić w skład studiów podyplomowych lub specjalistycznych szkoleń w ośrodkach akredytowanych. Kurs prowadzą Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze oraz w ramach praktyki prywatnej. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Benita Dobrzańska

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) oraz trener-aplikant (Wiesbaden, Niemcy). Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Klaudia Sujecka

Mgr psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Program kursu
 • Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej.
 • Podstawowe koncepcje TPP.
  Historia i rozwój TPP.
  Holistyczna wizja człowieka i świata oraz podejście i rozumienie transkulturowe;
  Trzy filary TPP.
  Model Równowagi (dystrybucja energii życiowej, rozpoznawanie zasobów, reakcje konfliktowe).
  Wymiary Modelowania.
  Potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie.
  Trzy etapy interakcji.
  Pięć kroków procesu konsultacyjnego.

 • Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami.
 • Model konfliktów wg TPP (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy).
  Teoria mikrotraum wg Peseschkiana.
  Analiza różnicowa – Inwentarz Analizy Różnicowej (IAR).
  Analiza przełomowych wydarzeń życiowych.
  Pięć etapów rozwiązywaniu konfliktów.
  Studium przypadków.

 • Relacja konsultant-klient.
 • Trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie).
  Podstawowe zasady pierwszego wywiadu.
  Kontrakt w pracy konsultanta.
  Struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów).
  Pięć etapów procesu konsultacji.
  Dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji.

 • Zgrupowanie self-experience.
 • Oczekiwane rezultaty:
  Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej.
  Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.
  Identyfikacja i wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.
  Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.
  Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.

 • Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta.
 • Zasada „Positum” – zastosowania praktyczne.
  Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji.
  Wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe.
  Zastosowanie przypowieści, metafor i bajek w procesie konsultacji.
  Rozwój strategii samopomocy.
  Studium przypadków.

 • Zastosowania psychoterapii pozytywnej.
 • Pierwsza konsultacja z rodziną.
  Ocena wskazań do psychoterapii.
  Zasady współpracy interdyscyplinarnej w pracy konsultanta.
  Sposoby integrowania wybranych technik i interwencji w pracy konsultanta.
  Studium przypadków.
  Kolokwium końcowe.
Struktura zajęć:
 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne) – 150 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury -20 godzin;
 • egzamin ustny (prezentacja power point we wskazanym temacie).
Koszt certyfikatu: 75 euro

Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych. Terminy zjazdów 12-14.04.2024
10-12.05.2024
6-8.09.2024
15-17.11.2024
17-19.01.2025
21-23.03.2025

Kurs obejmuje 6 zjazdów, po 30 godzin dydaktycznych każdy. Cały kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Planowany harmonogram zajęć: Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 19.00
Niedziela 9:00 -15.00 Koszt szkolenia Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 5880 PLN.

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie wynosi aktualnie 75 EUR ( Cena może ulec zmianie )

Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/