Oferta aktualnych szkoleń

Podstawowy Kurs – Konsultant Psychoterapii Pozytywnej


Kurs organizowany jest pod patronatem merytorycznym i przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławiu, który jest jedynym w Polsce ośrodkiem akredytowanym przez WAPP (Wiesbaden, Niemcy). Opis metody Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) jest podejściem krótkoterminowym, integracyjnym – humanistyczno-psychodynamicznym. W metodzie tej identyfikuje się konflikty wewnętrzne pacjenta oraz wspiera rozwój jego zasobów psychologicznych, które służą rozwiązaniu konfliktów i powrotowi do zdrowia. Koncepcja „positum” oznacza holistyczne postrzeganie człowieka, uwzględniając nie tylko jego choroby i dysfunkcje ale również jego nieuświadamiane zasoby, zdolności i umiejętności. Terapia ta odwołuje się do meta-kulturowego wymiaru człowieka, który wykracza poza jego uwarunkowania indywidualne, rodzinne czy społeczne.
Twórcą psychoterapii pozytywnej jest prof. N. Peseschkian, który urodził się w Iranie a żył i pracował w Niemczech Zachodnich. Z wykształcenia był psychiatrą, neurologiem i psychoterapeutą. W ramach stworzonej przez siebie szkoły psychoterapii połączył on wiedzę medyczną z naukami humanistycznymi oraz zintegrował lecznicze tradycje Wschodu i Zachodu.

Psychoterapia Pozytywna jako metoda psychoterapii jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności Psychoterapii Pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie istnieje już ponad 40 instytutów i centrów szkoleniowych nauczających tego podejścia. Forma zajęć Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych
  • seminaria (teoria, praktyka) – 120 godzin;
  • self-experience – 30 godzin;
  • studiowanie literatury i pisanie pracy zaliczeniowej – 50 godzin;
  • praca końcowa w formie prezentacji power point;
Seminaria obejmują cześć teoretyczną, ćwiczenia, doświadczenie własne omawianie kazusów oraz superwizje.

Szkolenie prowadzą Roman Ciesielski

Dr n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze oraz w ramach prywatnej praktyki. Jest wykładowcą Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Benita Dobrzańska

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy); specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie, osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy.

Klaudia Sujecka

Psycholog, diagnosta i psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden,Niemcy). Członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy oraz Polskiego Towarzystwa Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków. Program szkolenia Seminarium I
Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski lub Klaudia Sujecka
Podstawowe definicje; holistyczna wizja człowieka i świata; trzy filary Psychoterapii Pozytywnej; podejście transkulturowe; Model Równowagi; potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie, teoria mikrotraum, trzy etapy interakcji; pięć kroków procesu terapeutycznego, studium przypadków, superwizja.

Seminarium II
Relacja konsultant-klient w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Patrycja Badecka lub Aleksandra Zarek
Zasady tworzenia relacji i przymierza terapeutycznego. Koncepcje „positum” i salutogenezy w procesie diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej, wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieści, metafor i przykładów transkulturowych w psychoterapii; studium przypadków.

Seminarium III
Pozytywne rozwiązanie konfliktów – prowadzenie Klaudia Sujecka
Psychodynamiczny model konfliktów (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy); analiza różnicowa; Kwestionariusz Analizy Różnicowej (IAR); Cztery Wymiary Modelowania; analiza przełomowych wydarzeń życiowych; pięć etapów pozytywnego rozwiązywaniu konfliktów; studium przypadków.

Seminarium IV
Self-experience – prowadzenie Patrycja Badecka lub Benita Dobrzańska

Seminarium V
Egzamin i zastosowania Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski
Wymiary diagnostyczne w Psychoterapii Pozytywnej; wywiad i planowanie konsultacji i procesu terapii; rozwój strategii samopomocy; sposoby integrowania wybranych technik i interwencji terapeutycznych; aplikacje Psychoterapii Pozytywnej w poradnictwie, coachingu i edukacji; studium przypadku.

Kolokwium zaliczeniowe polega na prezentacji power point na temat rozwoju własnego lub zawodowego, który jest efektem udziału w kursie podstawowym TPP

Ukończenie poziomu podstawowego daje uprawnienia – Konsultant TPP. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).

Ukończenie poziomu podstawowego daje podstawy do ubiegania się o udział w części zaawansowanej kursu, kończącej się certyfikatem – Mistrz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, wydanym przez WAP (Wiesbaden, Niemcy).
Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw zalecanych lektur. Termin szkolenia I Zjazd – 23,24,25 października 2020
II Zjazd – 04,05,06 grudnia 2020
III Zjazd – 12,13,14 lutego 2021
IV Zjazd – 16,17,18 kwietnia 2021
V Zjazd – 04,05,06 czerwca 2021

Kurs obejmuje 5 zjazdów odbywających się co 2 miesiące.
Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Planowany harmonogram zajęć: Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 19.00
Niedziela 9:00 -15.00 Koszt szkolenia Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 4900 PLN.
Dodatkowa opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wydanego przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) wynosi aktualnie 75 EUR. Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/