Oferta aktualnych szkoleń

Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć– postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji oraz leczenia.

Patronat merytoryczny Kurs organizowany jest przy współpracy z Zespołem Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM – pionierskim (powstałym w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku) ośrodkiem terapii środowiskowej w Polsce. Z ośrodka tego wywodzi się wiele inicjatyw, w tym działający pod jego patronatem w latach 2006-2017 Krakowski Instytut Psychoterapii – największy ośrodek terapii środowiskowej nakierowanej na dzieci i rodziny. Pracownicy obu tych placówek specjalizowali się w pracy z klientami wykluczonymi, z rodzinami wieloproblemowymi, z traumami wewnątrzrodzinnymi, także przenoszonymi międzypokoleniowo. Szkolenie będzie odnosiło się do tych doświadczeń zespołu. Szkolenie prowadzą dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta rodzinny. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ. Kieruje Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych, w sumie prowadzi kilkanaście grup superwizyjnych oraz wiele superwizji indywidualnych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin. Autor ponad 150 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczną.

mgr Ryszard Izdebski

Pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin, superwizor psychoterapii SN Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid; Dyrektor Zarządzający placówek terapeutycznych Krakowskiego Instytutu Psychoterapii; wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami psychoterapeutycznymi, psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin ambulatoryjnej i prowadzonej w domu, w tym rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Od szeregu lat prowadzi grupę terapeutyczną dla „Dzieci Holocaustu”. Prowadzi superwizje indywidualne i zespołowe, grupy Balinta oraz warsztaty i treningi. Jako wykładowca uczestniczy w kursach całościowych prowadzących do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Odbywał staże i szkolenia w licznych placówkach polskich i zagranicznych. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

mgr Piotr Kasprzak

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów „Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów, od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupionymi wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone jest teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy terapeutycznej z:

– trudnymi klientami, którzy doświadczyli w dzieciństwie wielu deprywacji i krzywd;

– pracy z traumami relacyjnymi, które często dotykają kolejnych pokoleń w rodzinach;

– pracy z klientami z zaburzeniami przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, pacjentami w oporze, nieufnymi, z którymi trudno jest nawiązać sojusz roboczy.

Kurs zaprezentuje autorki model pracy z takimi pacjentami, wypracowany w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i w związanymi z nim ośrodkami. Wykorzystywane są w nim najnowsze modele pracy z przewlekłą traumą, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną, a także pracy z ciałem, którego znaczenie, szczególnie w kontekście funkcjonowania osób po traumie, rośnie we współczesnym myśleniu psychoterapeutycznym.

Szkolenie ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy terapeutycznej z tak zwanymi „trudnymi klientami”. To często osoby które doświadczyły wielu realnych krzywd i wczesnych deprywacji. Cierpią z powodu własnych relacyjnych traumatycznych doświadczeń, jak i traum dotykających poprzednich pokoleń. To często osoby zdezorganizowane emocjonalnie i relacyjnie, przytłoczone siłą własnych niementalizowanych przeżyć, cierpiące z powodu zaburzeń przywiązania. Wielu z tych klientów żyje w złej sytuacji socjalno-ekonomicznej, wychowują się w „kulturze milczenia” o problemach i krzywdach. Klienci tacy są grupą o zróżnicowanych zaburzeniach osobowościach, cierpiący z powodu stresu pourazowego i nadużywania substancji.

Wprowadzają terapeutów w silne przeciwprzeniesieniowe reakcje – wywołują poczucie bezradności i zagubienia, przeżywania się w kategoriach ofiary bądź sprawcy przemocy wobec klienta, pogrążają w stanie dramatycznego współczucia lub wrogiego znieczulenia. Często terapie takie kończą się szybkim drop out’em zanim się rozpoczną lub ciągną się długo, bezproduktywnie i frustrująco, wprowadzając nieufny impas na samym początku.

Kontekst ich zgłoszenia do terapii często związany jest z presją instytucjonalną, sądowym nakazem. Praca w takich kontekstach oznacza konieczność dysponowania przez terapeutów wyspecjalizowanymi umiejętnościami tworzenia sojuszu terapeutycznego, przyłączania się do klienta w jego doświadczeniu presji i równoczesnym pozostawaniu terapeutą przekształcającym pozorność, fasadowość wymuszonego kontaktu w celową i owocną współpracę na rzecz klienta.

Terapia trudnych klientów wymaga szczególnych umiejętności i sprawnego poruszania się pomiędzy różnymi modalnościami terapeutycznymi. To pięcioczęściowe szkolenie przedstawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia kluczowe dla tych działań, na które całościowe kursy terapeutyczne często nie przygotowują.

Forma zajęć Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami wykładowymi z ilustracją przykładów klinicznych. Program szkolenia Pierwszy zjazd
  • przybliża sposoby pracy oparte o nowoczesne koncepcje diagnozy i terapii klientów z wczesnodziecięcą traumą, aktywne stosowanie technik mentalizacyjnych i rozwijanie sprężystości psychicznej klienta.
24,25 lutego 2018r. – Krzysztof Szwajca


Drugi zjazd
  • poświęcony jest umiejętnościom rozpoznawania i rozmawiania o doświadczeniach klienta związanych z nadużyciem seksualnym, doświadczeniami przemocy fizycznej oraz rozumienia ich wpływu na aktualne funkcjonowanie. Terapia rodzinna i indywidualna musi uwzględniać kulturowy i społeczny kontekst funkcjonowania klienta.
24, 25 marca 2018r. – Ryszard Izdebski


Trzeci zjazd
  • skupia się na skutkach funkcjonowania w biedzie, środowiskach obciążonych uzależnieniem, międzygeneracyjnym przekazie traumy, wpływie tych elementów na przebieg terapii oraz przede wszystkim zdolnościach przyjmowania wobec tych zagadnień terapeutycznej postawy.
21, 22 kwietnia 2018r. – Krzysztof Szwajca


Czwarty zjazd
  • poświęcony jest pracy terapeuty z najbardziej dojmującymi i niebezpiecznymi aspektami życia po traumie, a szczególnie po wielu, doznawanych już w dzieciństwie, traumach interpersonalnych. Trwałymi następstwami doświadczania wczesnej krzywdy jest dysregulacja emocjonalna, upowszechniające się dysocjacje, aleksytymia i odcięcie od ciała (które przeżywane jest raczej jako wrogie i groźne) i poważne zaburzenia osobowości, nie tylko typu osobowości borderline czy antysocjalnej. Praca z takimi fenomenami jest trudna i wspierają ją specyficzne techniki, które zostaną przybliżone w ramach szkolenia.
19,20 maja 2018r. – Piotr Kasprzak


Piąty zjazd
  • poświęcony jest zagadnieniom związanym z tworzeniem sojuszu roboczego, szczególnie w sytuacji pracy z klientem nieufnym, wielokrotnie w przeszłości straumatyzowanym, a także z klientem o tak zwanej zewnętrznej motywacji, zmuszonym do terapii przez instytucji, albo pod presją instytucji. Większość kursów psychoterapii nie odnosi się do tego szczególnego rodzaju pracy z klientem tj. do terapii na zlecenie.
  • W ramach zjazdu opracowane zostanie zagadnienie budowania relacji / przymierza z klientem który odstrasza, niepokoi, dziwi zwyczajami, zniechęca pozornością rozmowy, blokuje dostęp do informacji o sobie, złości się na instytucje kierujące.

16, 17 czerwca 2018r. – Piotr Kasprzak

Termin szkolenia 24, 25 lutego 2018r.
24, 25 marca 2018r.
21, 22 kwietnia 2018r.
19, 20 maja 2018r.
16, 17 czerwca 2018r.

5 zjazdów dwudniowych zjazdów po 15 godzin dydaktycznych każdy. Planowany harmonogram zajęć: sobota 9:00 -18.00
niedziela 9:00 -13.00 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 2750 PLN tj. nie mniej niż 550-600 PLN za jedno spotkanie. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.