Oferta aktualnych szkoleń

Dialog Motywujący – procesy i strategie pracy nad zmianą

Szkolenie prowadzą dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara (warsztaty i superwizja)

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM). Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkoleniową i naukową. Prowadzi warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego dla różnych grup odbiorców (m.in. studentów psychologii, uczestników szkół psychoterapii, terapeutów uzależnień, asystentów rodziny, czy pracowników służby zdrowia). Redaktor naukowy i współautor publikacji na temat dialogu motywującego.

mgr Aleksandra Wilkin-Day (superwizja)

Psycholog, certyfikowana terapeutka motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji. Jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Przeprowadziła ponad 500 godzin warsztatów i superwizji z dialogu motywującego, m.in. dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów i terapeutów uzależnień. Od kilkunastu lat prowadzi konsultacje i psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowuje i koordynuje projekty społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Tłumaczy również literaturę psychologiczną oraz wykłady i warsztaty – głównie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz dialogu motywującego.

Charakter i zakres szkolenia Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które powstało początkowo jako metoda do pracy nad zmianą u osób z problemem uzależnienia od alkoholu (Miller, 1983), stosowana jako alternatywa do konfrontacyjnej postawy w terapii uzależnień. Stopniowo wraz z rozwojem metody, poszerzał się również zakres jej stosowania i obecnie wykorzystuje się ją zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień i psychoterapii, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach. O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014). Twórcy DM, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako “oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy, zwłaszcza w obszarze szeroko pojętej pomocy, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany. Uczestnicy poznają ducha i zasady DM, podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM, a także możliwości specyficznego zastosowania DM w różnych obszarach pracy (np. psychoterapia, pomoc społeczna, opieka zdrowotna itp.). W ramach ćwiczeń warsztatowych i superwizji nauczą się prowadzić rozmowę w taki sposób, aby pomóc rozmówcy w pracy nad dążeniem do zmiany i jej osiągnięciu, utrzymując przy tym pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy. W ramach zajęć superwizyjnych (od trzeciego zjazdu) uczestnicy będą wspólnie odsłuchiwali i omawiali próbki nagrań własnej pracy w DM. Zapewnienie przez uczestników nagrań krótkich rozmów w stylu DM (przeprowadzonych zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych) jest jednym z ważnych elementów szkolenia. Zarówno twórcy metody, jak i wyniki badań nad jej uczeniem się wskazują, że najlepsze efekty w doskonaleniu umiejętności prowadzenia DM daje możliwość prezentowania własnych prób rozmów w DM i otrzymywanie informacji zwrotnych. Forma zajęć Szkolenie obejmuje 100 godzin dydaktycznych i składa się z pięciu dwudniowych spotkań po 20 godzin każde. Realizowane jest w formie warsztatowej i od trzeciego zjazdu połączone jest z superwizją własnej pracy uczestników w drugim dniu zajęć. Superwizja będzie prowadzona przez dwie osoby równolegle. Metody pracy obejmują: elementy mini-wykładu, ćwiczenie umiejętności na materiale własnym, pracę w parach i podgrupach, a także prezentację filmów video. Superwizja będzie prowadzona z wykorzystaniem nagrań krótkich rozmów DM prowadzonych przez uczestników. Program szkolenia Warsztat I – 27-28 stycznia 2018
Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM. Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha i założeń, podstawowych umiejętności oraz procesów. Ćwiczenie rozmów w duchu DM.

Warsztat II – 17-18 marca 2018
Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw„wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w procesie angażowania. Ćwiczenie podstawowych umiejętności OARS.

Warsztat III – 12-13 maja 2018
Szczegółowe metody pracy nad zmianą w procesie ukierunkowywania i wywoływania – ćwiczenia praktyczne. Badanie celów i wartości klienta. Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Superwizja nagrań własnej pracy w DM uczestników szkolenia.

Warsztat IV – 22-23 września 2018
Dalsza praca w procesie wywoływania oraz planowania – ćwiczenia praktyczne. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji). Przygotowywanie planu zmiany.
Superwizja nagrań własnej pracy w DM uczestników szkolenia.

Warsztat V – 24-25 listopada 2018
Zastosowanie DM w specyficznych obszarach i kontekstach zawodowych (np. w połączeniu z psychoterapią, zwłaszcza poznawczo-behawioralną, w pomocy społecznej, opiece zdrowotnej itp.) i w specyficznych problemach (np. zaburzenia lękowe, przemoc, uzależnienia behawioralne, choroby przewlekłe itp.). Szczegółowa zawartość zajęć zostanie dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczestników, w zależności od sformułowanych przez nich oczekiwań w trakcie szkolenia.
Superwizja nagrań własnej pracy w DM uczestników szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla Osób pracujących w obszarze ochrony i profilaktyki zdrowotnej, pomocy psychologicznej i psychoterapii, promocji zdrowia – psychologów, lekarzy, terapeutów, pedagogów, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, interwencji kryzysowej itp. Termin zajęć 27-28 stycznia 2018
17-18 marca 2018
12-13 maja 2018
22-23 września 2018
24-25 listopada 2018 Termin zajęć Sobota: 9.00-19.30
Niedziela : 8.00-16.30
Szkolenie obejmuje 100 godzin dydaktycznych i składa się z pięciu dwudniowych spotkań po 20 godzin każde. Koszt szkolenia Przewidywany koszt szkolenia wynosić będzie 590 – 620 PLN za jeden warsztat.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 2950 PLN.

Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.
Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.