Oferta aktualnych szkoleń

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Szkolenie prowadzą Trener Akademii Psychoterapii z Wiesbaden:

Gabriela Hum – certyfikowana psychoterapeutka i superwizor oraz trener NC APT, psycholog kliniczny (specjalność kardiologia i chirurgia kardiologiczna), prezydent Rumuńskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej, międzynarodowy trener psychoterapii pozytywnej oraz członek zarządu WAPP.

Trenerzy Centrum Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławiu:

Roman Ciesielski – dr n. med. certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej, konsultant krajowy do spraw psychoterapii pozytywnej, dyrektor Wrocławskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Ewa Dobiała – certyfikowana psychoterapeuta SNP PTP, specjalista psychiatrii i terapii środowiskowej, konsultant psychoterapii pozytywnej. Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Pierwsza z książek autorstwa N. Peseschkiana “Przypowieści orientalne jako narzędzie psychoterapii pozytywnej” ukaże się na polskim rynku już jesienią 2013, kolejna pozycja książkowa “Pozytywna psychoterapia rodzin” jest w przygotowaniu. Forma zajęć Zajęcia tłumaczone będą na język polski.

Poziom podstawowy obejmuje 4 zjazdy szkoleniowe.
Zjazd pierwszy obejmuje trzydniowe seminarium.
Zjazdy 2-4 obejmują trzydniowe seminaria poprzedzone jednodniową interwizją oraz studium literatury.

Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się (120 godzin dydaktycznych).

Interwizja służy pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej (30 godzin dydaktycznych).

Egzamin składa się z dwóch części:
  1. Pisemna praca końcowa – autorefleksja
    Praca pisemna służy refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka/ uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem/klientem.
  2. Egzamin ustny
    Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Ponad to każdy z uczestników szkolenia będzie proszony o prezentację krótkiej kazuistyki odnośnie zastosowania wybranych narzędzi PPT w pracy z pacjentem / klientem.
W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.

Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej około 10 godzin.

Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia. Program szkolenia Seminarium I Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej – prowadzenie Enver Cesko
definicje; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; konflikt aktualny; konflikt kluczowy; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy; psychoterapia pozytywna w praktyce i doświadczeniu własnym.

Seminarium II Pozytywne rozwiązanie konfliktu – prowadzenie Gabriela Hum, Roman Ciesielski
refleksje; podstawowe potencjalności; konflikt aktualny i dostępne potencjalności; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model relacji (przykłady z przeszłości); pięć etapów rozwiązywania konfliktu; superwizja, kazuistyki.

Seminarium III Relacja konsultant-klient – prowadzenie Gabriela Hum, Roman Ciesielski
refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie przypowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja; rozszerzanie celów), demonstracja, pięciu etapów sesji terapeutycznej, obszary odpowiedzialności w terapii, superwizja i kazuistyki.

Seminarium IV Zastosowania psychoterapii pozytywnej – prowadzenie Enver Cesko, Roman Ciesielski
wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej, planowanie terapii, wywiad wstępny, pięć etapów psychoterapii/konsultacji, pięć etapów sesji, strategie samopomocy i edukacji, pozytywna terapia rodzinna, psychoterapia pozytywna w wybranych dziedzinach zawodowych (prezentacje), superwizje i kazuistyki. Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków. Terminy seminariów I Zjazd – 27, 28, 29 listopada 2015 – koszt 980 PLN
II Zjazd – 28, 29, 30, 31 stycznia 2016 – koszt 1180 PLN
III Zjazd – 31 marca 1, 2, 3 kwietnia 2016 – koszt 1180 PLN
IV Zjazd – 19, 20, 21, 22 maja 2016 – koszt 1180 PLN

Pierwsze trzydniowe seminarium obejmuje 30 godzin dydaktycznych, pozostałe trzy seminaria wraz z interwizją obejmują 40 godzin dydaktycznych każde.

Całość szkolenia obejmuje 150 godzin dydaktycznych. Koszt szkolenia Koszt udziału w pierwszym seminarium wynosić będzie nie mniej niż 980 PLN.

Koszt udziału w każdym z pozostałych seminariów wraz z interwizją wynosić będzie nie mniej niż 1180 PLN.

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 4520 PLN.

Ponad to, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 100 EUR. Forma dokonywanych opłat W trakcie przygotowania.