Oferta aktualnych szkoleń

Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców poważnych przestępstw

Szkolenie prowadzi:

mgr Ewa Wach

Kierowniczka Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna, biegła w zakresie psychologii sądowej. Posiada rekomendacje biegłego psychologa sądowego przyznane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie problematyki: związanej z procesom cywilnym, nieletnich i rodziny, dorosłych sprawców przestępstw, zeznań świadków oraz typowania sprawców. Specjalizuje się przede wszystkim w opiniowaniu w sprawach karnych dotyczących ofiar oraz sprawców poważnych przestępstw, w tym m. in. dot.: wykorzystania seksualnego przez sprawców obcych oraz przez członków rodziny, przesłuchania pokrzywdzonych, motywacji zamachów samobójczych, motywacji działania sprawców oraz profilowania nieznanych sprawców poważnych przestępstw. W tych dziedzinach prowadziła badania naukowe, a także opracowała kilkadziesiąt publikacji. Prowadzi też zajęcia dla studentów psychologii (UJ, UAM, SWPS) oraz podyplomowe dla psychologów sądowych oraz dla prawników, głównie organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychologów zajmujących się (lub planujących się zajmować) pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, policji) oraz innych specjalistów zainteresowanych problematyką profilowania psychologicznego nieznanych sprawców poważnych przestępstw. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie eklektyczny model profilowania opracowany w Zakładzie Psychologii Sądowej IES oparty o koncepcję: FBI oraz ośrodka psychologii śledczej kierowanego przez D. Cantera (Liverpool), a także badania własne. Te ostatnie obejmowały analizę akt w sprawach zabójstwa, w których sprawcy zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi oraz badania podejrzanych i oskarżonych w sprawach o zabójstwo prowadzone podczas opracowania opinii psychologicznych zleconych przez sąd lub prokuraturę, dotyczących motywacji ich czynu oraz składanych przez nich wyjaśnień. Model ten oparty jest głównie na analizie danych wiktymologicznych oraz z dotyczących miejsca i czasu zdarzenia, na podstawie, których tworzy się hipotezę dot. motywacji sprawcy, jako punkt wyjścia do zawężenia kręgu poszukiwanych oraz generowania dalszych hipotez dotyczących osoby nieznanego sprawcy. Zwrócona zostanie też uwaga na specyfikę działania sprawców seryjnych (zabójstwa, zgwałcenia, podpalenia) oraz działających w grupie.
Powyższe kwestie i problemy będą lustrowane na przykładzie konkretnych opinii psychologicznych.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy będą opracowywać profile nieznanych sprawców na podstawie przekazanych im danych z akt konkretnych spraw, w których prowadzone było śledztwo zmierzające do ustalenia sprawcy zabójstwa oraz motywacji jego czynu.

Program szkolenia

 1. Definicja profilowania nieznanych sprawców, różne podejścia do problematyki profilowania, kierunki badań.
 2. Podstawy i cel opracowania ekspertyzy dotyczącej sylwetki psychologicznej nieznanego sprawcy.
 3. Podstawy określania motywacji sprawcy:
  • właściwości procesu motywacyjnego;
  • typologie zabójców i gwałcicieli;
  • koncepcja organizacji/dezorganizacji miejsca zbrodni jako źródło hipotez o właściwościach psychicznych sprawcy.
 4. Etapy profilowania:
  • znaczenie danych wiktymologicznych dla profilowania (typologie ofiar, czynniki społeczne i psychiczne charakteryzujące ofiary zabójstw popełnionych z różnych motywacji; relacja sprawca-ofiara);
  • dane dotyczące miejsca zbrodni; profilowanie geograficzne;
  • dane dotyczące czasu zbrodni;
  • klasyfikacja uzyskanych danych (rekonstrukcja zdarzenia, analiza przejawów zachowania sprawcy);
  • opracowanie wniosków końcowych– charakterystyka nieznanego sprawcy.
 5. Zajęcia praktyczne – analiza przypadków profilowania nieznanych sprawców, opracowywanie profili psychologicznych.

Termin szkolenia

21, 22, 23 listopada 2025 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:30
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN