Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Dialog biegłego z sądem jako warunek jakości opinii (na bazie problematyki rodzinnej i opiekuńczej)

Szkolenie prowadzi:

dr Alicja Czerederecka

jest psychologiem, kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych (od sierpnia 2020 r. emerytowanym), wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka około 70 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (rozszerzone wydanie drugiej z tych książek ukazało się w 2019 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. zostały opublikowane pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zaś w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (obie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). W 2020 r., w tym samym wydawnictwie, planowana jest publikacja kolejnej książki Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób opiniujących lub zainteresowanych opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w szczególności dla psychologów oraz pedagogów zatrudnionych w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Obejmować będzie praktyczną perspektywę opiniowania przedstawioną w formie wykładu oraz pracy seminaryjnej.

Program szkolenia

I Wprowadzenie – bogi zasób literatury dotyczącej problemu
II Podstawowa wiedza obowiązująca biegłego
 1. Przepisy prawne dotyczące biegłych
 2. Standardy opiniowania psychologicznego
III Etapy dialogu pomiędzy biegłymi a sądem
 1. Zlecanie opinii – tezy dowodowe
  • Pułapki związane z błędnym oszacowaniem swoich możliwości przez sędziego
  • Podejście rutynowe a zindywidualizowane
  • Poziom szczegółowości formułowanych tez
  • Dychotomiczne przedstawianie oczekiwań
  • Język stosowany w formułowaniu problemów
  • Dostosowanie treści tez do kompetencji biegłego
  • Selekcjonowanie oczekiwań stron
  • Uzgadnianie zakresu zlecanej opinii z biegłym
  • Przykłady formułowania tez
 2. Przyjmowanie opinii do realizacji i jej opracowanie
  • Możliwości współczesnej wiedzy psychologicznej
  • Dynamika sytuacji psychologicznej opiniowanych
  • Gotowość badanych do poddania się proponowanym procedurom
  • Uzupełnianie brakujących źródeł informacji
  • Problem nadmiaru informacji
  • Ograniczenia metodologiczne
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Przeszkody natury etycznej
  • Zasady sporządzania opinii zespołowych
  • Negocjowanie terminu sporządzenia opinii
  • Informowanie sądu o przeszkodach w realizacji postanowienia
  • Informowanie opiniowanych o kosztach opinii
  • Formuły zawiadamiania opiniowanych o planowanych badaniach
  • Weryfikacja możliwości wydania opinii i jej zakresu
 3. Komunikowanie wyników sądowi
  • Przejrzyste dla odbiorców wywiązywanie się z warunków formalnych
  • Selekcja danych wrażliwych
  • Nieudostępnianie wyników surowych i przeliczonych
  • Wyodrębnianie obszarów części sprawozdawczej odpowiednio do kompetencji w opiniach kompleksowych
  • Różnicowanie relacji od interpretacji i wniosków
  • Wskazywanie okoliczności specyficznych dla przebiegu badania
  • Przejrzysty tok sprawozdania z badań
  • Struktura opinii a struktura pracy naukowej
  • Kwestia dopuszczalności sugestii dotyczących określonych rozwiązań prawnych
  • Aktywny odbiór komunikatów przez zleceniodawcę
 4. Weryfikacja opinii przez sąd
  • Celowe versus automatyczne zwracanie się sądu o uzupełnianie opinii Oczekiwanie metaopinii Naciski na kategoryczność opinii Selekcjonowanie zarzutów stron przez sąd Oczekiwanie sformułowania oczekiwań dotyczących opinii uzupełniającej Ustne a pisemne wyjaśnianie wątpliwości Przygotowanie sędziego do formułowania i selekcjonowania wątpliwości dotyczących opinii Przygotowanie biegłego do obrony opinii Zachowanie zasad etycznych podczas obrony opinii przed sądem Ustosunkowywanie się biegłego do nowych okoliczności Sprawność panowania sędziego nad przebiegiem rozprawy
IV Konkluzje

Termin szkolenia

13,14,15 grudnia 2024 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9.00 – 16.30
Niedziela 8.30 – 15.30

Koszt szkolenia

820 PLN