Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym

Szkolenie prowadzi:

dr Łukasz Barwiński

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, gdzie pełni funkcję biegłego w zakresie psychologii sądowej, opracowując opinie psychologiczne w szerokim obszarze spraw karnych, cywilnych i opiekuńczych. Specjalista psycholog kliniczny w zakresie neuropsychologii. Adiunkt na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także realizuje szkolenia z problematyki neuropsychologii, psychologii klinicznej i sądowej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim problematyką funkcjonowania emocjonalnego w psychopatii i jego mózgowymi mechanizmami. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej oraz terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Podczas szkolenia zostanie omówiona charakterystyka zespołów otępiennych o różnorodnej etiologii oraz problemy dotyczące ich różnicowania i prawidłowego rozpoznawania w zależności od zadań przed jakimi staje psycholog w kontekście klinicznym i sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem w przypadku opracowywania opinii sądowo-psychologicznych przez biegłych. Oprócz procesów pierwotnie neurodegeneracyjnych omówione zostaną także wybrane schorzenia somatyczne, w przebiegu których często dochodzi do degradacji sprawności regulacji procesów poznawczych, wykonawczych i/lub emocjonalno-behawioralnych. W zakresie problematyki opiniodawczej szczególny nacisk położony zostanie na możliwości wykorzystania wiedzy z obszaru neuropsychologii otępień w sprawach dotyczących psychologicznej oceny ważności oświadczenia woli (w tym testamentu) oraz psychologicznych przesłanek ubezwłasnowolnienia. Omówieniu klinicznej charakterystyki poszczególnych typów otępień będzie towarzyszyć prezentacja możliwości ich diagnozy przy zastosowaniu szerokiego spektrum metod i narzędzi badawczych, jak również propozycja pośredniego wnioskowania o poziomie funkcjonowania osoby opiniowanej w przypadku, kiedy jej badanie nie może się już odbyć (w sprawach testamentowych). Podczas szkolenia dokonana zostanie analiza czynników pozwalających na ocenę sprawności poznawczej zróżnicowaną w przebiegu procesów otępiennych, łagodnych zaburzeń poznawczych i fizjologicznego procesu starzenia. Omówione zostaną też przykładowe sytuacje zespołów pseudootępiennych, w tym w szczególności pod kątem wnioskowania o sprawności funkcji psychicznych i związanych z tym skutków prawnych. Integralną częścią szkolenia będzie praca na przypadkach dostarczonych przez prowadzącego, obejmująca elementy planowania badania, zastosowania zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych i neuropsychologicznej diagnozy funkcjonalnej.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-seminaryjnej.

Program szkolenia

 1. Wybrane zespoły otępienne – rodzaje, profil kliniczny, różnicowanie. Ocena poziomu funkcjonowania a zdolność do czynności prawnych w przebiegu fizjologicznego procesu starzenia, łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia
  • Otępienie jako proces – rozumienie psychologiczne vs medyczne
  • Wybrane rodzaje i typy otępień, epidemiologia, profil kliniczny zaburzeń, różnicowanie
   • Otępienia pierwotne i wtórne
   • Otępienie w przebiegu AD – postać klasyczna i warianty
   • Otępienie z grupy FTLD
   • Otępienie naczyniowe vD
   • Otępienie DLB
   • Otępienie w przebiegu PD
   • Otępienia podkorowe
  • Ocena funkcjonowania poznawczego a ocena zdolności do czynności prawnych osób w podeszłym wieku:
   • Osoby w podeszłym wieku jako szczególna grupa badanych
    • Znaczenie informacji kontekstowych
    • Dobór adekwatnych metod diagnostycznych
   • Proces naturalnego starzenia się
   • Łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) – oddzielna jednostka nozologiczna czy stan przejściowy pomiędzy naturalnym procesem starzenia się
   • Otępienia
    • Otępienia pierwotne i wtórne
    • Cechy charakterystyczne podstawowych typów otępień
    • Od objawów zwiastunowych do pełnoobjawowego otępienia
   • Przenikające się dysfunkcje: „demencja – depresja – delirium” („3D”) w diagnozie osób w podeszłym wieku. Różnicowanie dysfunkcji poznawczych w przebiegu procesów otępiennych oraz zaburzeń nastroju
   • Czy diagnoza otępienia jest równoznaczna z niezdolnością do czynności prawnych?
  • Inne specyficzne problemy diagnostyczne:
   • Incydenty naczyniowe (udary niedokrwienne i krwotoczne, TIA)
   • Guzy mózgowia i konsekwencje przebytych zabiegów neurochirurgicznych
   • Neuropsychologiczne konsekwencje stanów ogólnomedycznych
   • Zaburzenia neurorozwojowe i niepełnosprawność intelektualna, a nabyte dysfunkcje neuropsychologiczne u osób dorosłych
   • Następstwa urazów mózgu. Ciężkie i łagodne urazy mózgu
   • Symulowanie w sytuacjach opiniodawczych i orzeczniczych
 2. Wykorzystanie oceny neuropsychologicznej w diagnozie procesów otępiennych
  • Ocena sprawności procesów poznawczych w kontekście starzenia się fizjologicznego, zmian patologicznych, przebytych urazów
  • Ocena patologicznych zmian osobowości, sfery emocji i zachowania
  • Ocena czy ewentualne obniżenie sprawności poznawczej ujawnia się w przebiegu innych zaburzeń czy występuje samodzielnie
  • Diagnoza neuropsychologiczna dla celów opiniowania sądowo-psychologicznego. Rola oceny neuropsychologicznej w sprawach dotyczących zdolności do czynności prawnych, ważności oświadczenia woli (w tym testamentów), doznanego uszczerbku na zdrowiu (sprawy odszkodowawcze), ubezwłasnowolnienia oraz innych sytuacjach procesowych, angażujących biegłego psychologa

Termin szkolenia

13,14,15 czerwca 2025 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN