Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych

Szkolenie prowadzi:

dr Agnieszka Haś

Psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, gdzie pełni funkcję biegłego z zakresu psychologii sądowej. Opracowuje opinie psychologiczne w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz tematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca działającego przy Instytucie Ekspertyz Sądowych Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych. Zastępca przewodniczącego Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychologów zajmujących się (lub planujących się zajmować) opiniowaniem na rzecz wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, policji) oraz zainteresowanych problematyką diagnozy dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w kontekście psychologicznych badań sądowych. Podczas szkolenia omówiona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w tego rodzaju sprawach oraz możliwości i ograniczenia psychologicznej diagnozy sądowej poświęconej tym kwestiom. Przedstawione zostaną informacje dotyczące zasad prowadzenia przesłuchania małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz psychologicznej oceny ich zeznań. Zostaną również omówione najczęstsze problemy z tym związane oraz te towarzyszące sporządzaniu opinii psychologicznych i granic swobody biegłego. Powyższe kwestie i problemy będą zilustrowane również na przykładzie konkretnych opinii psychologicznych.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej, wraz z analizą opinii i ćwiczeniami praktycznymi.

Program szkolenia

 1. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy.
 2. Zasady konstruowania opinii psychologicznej w sprawach małoletnich świadków pokrzywdzonych.
 3. Diagnoza dziecka dotkniętego przemocą – cel, zakres i możliwości.
 4. Przemoc seksualna a inne formy przemocy wobec dzieci – dane statystyczne, czynniki ryzyka, wykrywanie i różnicowanie zjawiska.
 5. Charakterystyka ofiar przemocy rodzinnej.
 6. Specyfika i funkcjonowanie rodziny kazirodczej. Typologia sprawców kazirodztwa.
 7. Specyficzne i niespecyficzne objawy przemocy wobec dzieci.
 8. Bezpośrednie i odległe skutki różnych form przemocy.
 9. Ocena psychologicznej wiarygodności zeznań małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach z użyciem przemocy:
  • rola i zadania biegłego psychologa,
  • współpraca biegłego z organami procesowymi,
  • udział biegłego w przesłuchaniu dziecka,
  • cel i etapy przesłuchania małoletnich świadków pokrzywdzonych,
  • czynniki przemawiające przeciw przesłuchaniu (ponownemu przesłuchaniu) oraz badaniu psychologicznemu.
 10. Kryteria oceny psychologicznej wiarygodności zeznań małoletnich świadków pokrzywdzonych w sprawach z użyciem przemocy.
 11. Prezentacja opinii psychologicznych wydanych przez Instytut w ww. tematyce, praca Uczestników z opinią.

Termin szkolenia

23,24,25 maja 2025 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:30
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN