Oferta aktualnych szkoleń

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

Szkolenie prowadzi:

dr Alicja Czerederecka

jest psychologiem, od sierpnia 2020 r. emerytowanym kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka około 70 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (rozszerzone wydanie drugiej z tych książek ukazało się w 2019 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. zostały opublikowane pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zaś w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (obie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). W tym samym wydawnictwie, planowana jest publikacja kolejnej książki Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem psychologicznym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą dwu zjawisk: izolowania dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim oraz modelu pieczy (opieki) naprzemiennej. Wokół obu tych kwestii od lat obserwuje się wiele kontrowersji i emocji, które utrudniają sporządzanie opinii psychologicznych i pedagogicznych, a niejednokrotnie stają się też powodem zarzutów kierowanych do opiniujących.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-seminaryjnej.

Program szkolenia

Izolowanie dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim.

I Podłoże – konflikt między rodzicami o prawne uregulowanie zakresu udziału w wychowaniu dzieci.
II Diagnozowanie zjawiska.
1. Kontekst historyczny.
2. Założenia koncepcji R. Gardnera.
3. Zarzuty stawiane Gardnerowi.
4. Różne stopnie odstępstwa od PAS – inne koncepcje.
III Wyniki metaanalizy dotyczącej PAS/PA.
IV Inne publikacje z ostatnich 10 lat.
V Konkluzje dotyczące całości zgromadzonego materiału – propozycje dotyczące opiniowania.

Piecza (opieka) naprzemienna.

I Definicje pojęcia i używane sformułowania.
II Umocowania prawne:
1. Przykładowe rozwiązania przyjęte w innych krajach.
2. Podstawy orzekania pieczy naprzemiennej w Polsce.
III Psychologiczne konsekwencje wprowadzenia pieczy naprzemiennej.
IV Korzyści i zagrożenia wypływające z takiego modelu uregulowania władzy rodzicielskiej.
V Warunki niezbędne i warunki wskazane jako podstawa do rozważań orzeczenia pieczy naprzemiennej.
VI Zalecenia dotyczące pomocy i wsparcia dla rodziny, w której stosowany jest taki model sprawowania pieczy po rozstaniu rodziców.
VII Podsumowanie – propozycje dotyczące opiniowania.

Omawianie szczególnie trudnych przypadków i zaleceń opiniujących.

I Przypadki dotyczące izolowania dziecka.
II Oczekiwania a propozycje dotyczące zastosowania modelu pieczy naprzemiennej.

Termin szkolenia

4,5,6 października 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 9:00 – 16:30
Sobota 8.30 – 16.30
Niedziela 8.30 – 15.30

Koszt szkolenia

840 PLN