Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Szkolenie prowadzi:

dr Alicja Czerederecka

jest psychologiem, od sierpnia 2020 r. emerytowanym kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka około 70 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (rozszerzone wydanie drugiej z tych książek ukazało się w 2019 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. zostały opublikowane pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zaś w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (obie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). W tym samym wydawnictwie, planowana jest publikacja kolejnej książki Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów zajmujących się opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – zarówno początkujących, jak i tych, którzy pragną doskonalić i weryfikować swoje umiejętności. Celem szkolenia jest ułatwienie psychologom zajmującym się tą problematyką wprowadzenia w życie dobrych praktyk zalecanych w Standardach opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Forma zajęć

Rekomendowane jest przekazanie na adres pracowni szkolenia@pracownia-mm.pl jednej własnej opinii w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2024r. (najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem warsztatu). Prowadząca zapozna się z nimi i wyłoni konkretne problemy, które zostaną wykorzystane dla potrzeb zajęć. Opinie będą omawiane pod kątem spełniania kryteriów zawartych w standardach oraz rozwiązywania problemów, na które natrafili opiniujący. W związku z tym prowadząca prosi, aby osoby, którym szczególnie zależy na omówieniu określonych kwestii, zaznaczyły to w nadsyłanych opiniach. Podczas zajęć przewidziany jest również czas na to, żeby poruszyć także inne problemy zawiązane ze standardami, które szczególnie nurtują uczestników.

Program szkolenia

I dzień
A. Historia koncepcji Standardów.
B. Uwagi ogólne.

1. Podmiotowe traktowanie osób badanych.
2. Odpowiedzialność za poprawność metodologiczną.
3. Kierowanie się dobrem dziecka.
4. Kompetencje do wykonania zleconego zadania.
5. Uwzględnianie specyfiki kontekstu rozpatrywanych spraw rodzinnych.
6. Korygowanie uzyskiwanych rezultatów:

– praca w zespole,
– konsultacje,
– superwizje.

7. Specyfika spraw dotyczących przysposobienia.
C. Uwagi szczegółowe.

8. Decyzja o sporządzeniu opinii:

– sformułowanie problemów,
– rozważenie dostępu do informacji,
– rozważenie dostępu do narzędzi badawczych,
– rozważenie własnych kompetencji do rozstrzygnięcia problemu,
– rozważenie wątpliwości etycznych,
– rozważenie możliwości wykonania zadania w terminie,
– przyjmowanie opinii do realizacji,
– wprowadzanie zmian zakresu opinii.

Zapoznanie się z kolejnymi 2 omawianymi przypadkami.

II dzień (omawianie standardów z odniesieniem do przykładowych opinii).
1. Planowanie badań

– formułowanie hipotez badawczych,
– planowanie czasu badania,
– przygotowanie miejsca badania,
– przygotowanie narzędzi badawczych,
– korygowanie planu badań w przypadku niezgłoszenia się osób opiniowanych.

2. Faza wprowadzająca do badań

– wstępne uzgodnienia,
– uzyskanie zgody na badanie,
– przedstawienie zasad kontaktu między badającymi a badanymi.

3. Przebieg badań

– stosowanie się do standardów,
– uwzględnianie dynamiki badania,
– podmiotowe podejście do osób badanych,
– nieprzekraczalnie granicy wyznaczonej rolą biegłego,
– zakres tematyczny badania,
– zakres stosowanych metod w odniesieniu do rodziców, dzieci i osób współuczestniczących w wychowaniu,
– zakończenie kontaktu z osobą badaną.

4. Analiza, interpretacja i integrowanie wyników

– podstawy selekcji,
– weryfikacja danych,
– ocena prawdopodobieństwa końcowych wyników,
– treść integrowanego materiału,
– końcowe wnioski opinii.

III dzień (omawianie standardów z odniesieniem do przykładowych opinii)
1. Formułowanie opinii

– spełnianie wniosków formalnych,
– przejrzystość i jasność,
– nieujawnianie wyników surowych i przeliczonych,
– sposób przedstawiani końcowej diagnozy osobom badanym,
– rozdzielność informacji w opiniach kompleksowych,
– język opinii.

2. Opinia uzupełniająca (występowanie w sądzie):

– przygotowanie do wystąpienia,
– uzupełnianie informacji,
– sprostowanie nieścisłości i błędów,
– zachowanie obiektywizmu.

Omówienie pozostałych wątpliwości.

Termin szkolenia

24,25,26 maja 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 9:00 – 16:30
Sobota 9.00 – 16.30
Niedziela 9.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN