Oferta aktualnych szkoleń

Dialog biegłego z sądem jako warunek jakości opinii
(na bazie problematyki rodzinnej i opiekuńczej)

Szkolenie prowadzi:

dr Alicja Czerederecka

jest psychologiem, od sierpnia 2020 r. emerytowanym kierownikiem Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, wieloletnim biegłym specjalizującym się między innymi w problematyce rodzinnej i opiekuńczej, przewodniczącą Komisji Rekomendacyjnej dla Biegłych Sądowych PTP. Zajmuje się także problemami metodologii i etyki w psychologicznym opiniowaniu sądowym. Autorka około 70 artykułów naukowych oraz książek Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera oraz Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi (rozszerzone wydanie drugiej z tych książek ukazało się w 2019 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwer). W 2016 r. zostały opublikowane pod jej redakcją Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zaś w 2018 r. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne (obie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie). W tym samym wydawnictwie, planowana jest publikacja kolejnej książki Wyzwania psychologa jako biegłego w relacji z wymiarem sprawiedliwości.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób opiniujących lub zainteresowanych opiniowaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w szczególności dla psychologów oraz pedagogów zatrudnionych w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Obejmować będzie praktyczną perspektywę opiniowania przedstawioną w formie wykładu oraz pracy seminaryjnej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – bogi zasób literatury dotyczącej problemu.
 2. Podstawowa wiedza obowiązująca biegłego:
  • Przepisy prawne dotyczące biegłych.
  • Standardy opiniowania psychologicznego.
 3. Etapy dialogu pomiędzy biegłymi a sądem.
  • Zlecanie opinii – tezy dowodowe:
   • pułapki związane z błędnym oszacowaniem swoich możliwości przez sędziego,
   • podejście rutynowe a zindywidualizowane,
   • poziom szczegółowości formułowanych tez,
   • dychotomiczne przedstawianie oczekiwań,
   • język stosowany w formułowaniu problemów,
   • dostosowanie treści tez do kompetencji biegłego,
   • selekcjonowanie oczekiwań stron,
   • uzgadnianie zakresu zlecanej opinii z biegłym,
   • przykłady formułowania tez.
  • Przyjmowanie opinii do realizacji i jej opracowanie:
   • możliwości współczesnej wiedzy psychologicznej,
   • dynamika sytuacji psychologicznej opiniowanych,
   • gotowość badanych do poddania się proponowanym procedurom,
   • uzupełnianie brakujących źródeł informacji,
   • problem nadmiaru informacji,
   • ograniczenia metodologiczne,
   • udostępnianie dokumentacji,
   • przeszkody natury etycznej,
   • zasady sporządzania opinii zespołowych,
   • negocjowanie terminu sporządzenia opinii,
   • informowanie sądu o przeszkodach w realizacji postanowienia,
   • informowanie opiniowanych o kosztach opinii,
   • formuły zawiadamiania opiniowanych o planowanych badaniach,
   • weryfikacja możliwości wydania opinii i jej zakresu.
  • Komunikowanie wyników sądowi:
   • przejrzyste dla odbiorców wywiązywanie się z warunków formalnych,
   • selekcja danych wrażliwych,
   • nieudostępnianie wyników surowych i przeliczonych,
   • wyodrębnianie obszarów części sprawozdawczej odpowiednio do kompetencji w opiniach kompleksowych,
   • różnicowanie relacji od interpretacji i wniosków,
   • wskazywanie okoliczności specyficznych dla przebiegu badania,
   • przejrzysty tok sprawozdania z badań,
   • struktura opinii a struktura pracy naukowej,
   • kwestia dopuszczalności sugestii dotyczących określonych rozwiązań prawnych,
   • aktywny odbiór komunikatów przez zleceniodawcę.
  • Weryfikacja opinii przez sąd:
   • celowe versus automatyczne zwracanie się sądu o uzupełnianie opinii,
   • oczekiwanie metaopinii,
   • naciski na kategoryczność opinii,
   • selekcjonowanie zarzutów stron przez sąd,
   • oczekiwanie sformułowania oczekiwań dotyczących opinii uzupełniającej,
   • ustne a pisemne wyjaśnianie wątpliwości,
   • przygotowanie sędziego do formułowania i selekcjonowania wątpliwości dotyczących opinii,
   • przygotowanie biegłego do obrony opinii,
   • zachowanie zasad etycznych podczas obrony opinii przed sądem,
   • ustosunkowywanie się biegłego do nowych okoliczności,
   • sprawność panowania sędziego nad przebiegiem rozprawy.
 4. Konkluzje.

Termin szkolenia

19, 20, 21 stycznia 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9.00 – 16.30
Niedziela 8.30 – 15.30

Koszt szkolenia

800 PLN