Oferta aktualnych szkoleń

Zastosowanie diagnozy neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym

Szkolenie prowadzi:

dr Łukasz Barwiński

specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog kliniczny, psycholog sądowy. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, gdzie pełni funkcję biegłego w zakresie psychologii sądowej, opracowując opinie psychologiczne w szerokim obszarze spraw karnych, cywilnych i opiekuńczych. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Kliniczno-Sądowej Krakowskiej Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie. Prowadzi ponadto zajęcia w Uniwersytecie SWPS i Centrum Edukacyjnym Nauk Sądowych przy IES, a także realizuje szkolenia z problematyki psychologii klinicznej i sądowej, w tym zajęcia w ramach szkoleń specjalizacyjnych z zakresu psychologii klinicznej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim problematyką funkcjonowania emocjonalnego w psychopatii i jego mózgowymi mechanizmami oraz zagadnieniem świadomości i swobody w kontekście składania ważnych oświadczeń woli. Certyfikowany specjalista terapii środowiskowej oraz terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie skierowane jest do psychologów opiniujących na zlecenie wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury) lub planujących w przyszłości zajmować się problematyką neuropsychologiczną w kontekście psychologicznych badań sądowych. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia wykorzystania badań neuropsychologicznych w opiniowaniu na potrzeby postępowania cywilnego oraz karnego, w tym sytuacje uzasadniające pogłębioną ocenę neuropsychologiczną, z uwzględnieniem możliwości jej przeprowadzenia oraz związanych z tym trudności.

Omówione zostaną zasady badania neuropsychologicznego z uwzględnieniem specyfiki kontekstu sądowego, dylematów metodologicznych oraz często popełnianych błędów. Zostaną również przedstawione najczęstsze problemy, w których rozwiązywaniu niezbędne jest odwołanie się do wyników badania neuropsychologicznego, w tym np. dotyczące sprawności osoby opiniowanej warunkującej możliwość dokonywania przez nią czynności prawnych, kompetencji do składania zeznań albo oceny konsekwencji urazów czaszkowo-mózgowych. Część zajęć poświęcona będzie także prezentacji i omówieniu przypadków analizy neuropsychologicznej w kontekście opiniowania sądowo-psychologicznego oraz możliwości zastosowania w nich zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo-seminaryjnej.

Program szkolenia

 1. Obszary zastosowania i przydatność oceny neuropsychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychologicznym
  • Ocena neuropsychologiczna w opiniowaniu sądowo-psychologicznym na potrzeby postępowania cywilnego
   • Ocena zdolności do podejmowania czynności prawnych
   • Ocena świadomości i swobody podjęcia decyzji i wyrażenia woli (sprawy dotyczące ważności oświadczenia woli oraz testamentowe)
   • Ocena sprawności funkcjonowania psychicznego w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie
   • Ocena skutków uszkodzenia OUN w sprawach o odszkodowanie
  • Ocena neuropsychologiczna w opiniowaniu sądowo-psychologicznym na potrzeby postępowania karnego
   • Ocena funkcji poznawczych w kontekście zeznań świadków (szczególnie spostrzeganie, procesy pamięci, funkcje językowe)
   • Ocena neuropsychologiczna sprawcy czynu zabronionego w kontekście niepoczytalności
   • Neuropsychologiczne aspekty zachowania w kontekście oceny działania i motywacji sprawcy czynu zabronionego
 2. Rodzaje i modele diagnozy neuropsychologicznej, strategie badania neuropsychologicznego
  • Diagnoza nozologiczna, lokalizacyjna, funkcjonalna
  • Podejście psychometryczne, kliniczno-eksperymentalne i zindywidualizowane w badaniu neuropsychologicznym
  • Badanie przesiewowe vs całościowa ocena neuropsychologiczna
 3. Ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych, wykonawczych oraz emocji i zachowania – wybrane metody i narzędzia badania
  • Objawy ogniskowe i ogólnomózgowe, objawy specyficzne i niespecyficzne
  • Specyfika badania neuropsychologicznego w kontekście sądowym
  • Ocena najważniejszych obszarów funkcji poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych (w tym procesy uwagi, spostrzegania, pamięci, mowy, wzrokowo-przestrzenne, myślenie, świadomość i orientacja, funkcje wykonawcze, praksja, kontrola i regulacja emocji oraz zachowania)
  • Narzędzia do neuropsychologicznej oceny przesiewowej
  • Specyficzne vs niespecyficzne narzędzia diagnostyczne
  • Rola wywiadu i danych obiektywnych
 4. Wybrane problemy diagnostyczne neuropsychologicznej oceny w kontekście opiniodawczym (m.in. w sprawach dotyczących: ważności oświadczenia woli; psychologicznej oceny zeznań świadków; oceny działania sprawcy czynu zabronionego; o odszkodowanie)
  • Otępienie jako problem diagnostyczny – podstawowe zagadnienia
   • perspektywa psychologiczna vs medyczna (psychiatryczna, neurologiczna)
   • podstawowe informacje na temat różnicowania otępień
   • starzenie fizjologiczne – łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) – otępienie
   • obniżenie sprawności poznawczej w przebiegu innych niż otępienie zespołów psychopatologicznych i problem pseudodemencji
  • Manipulacja wynikami przez osobę badaną (symulowanie, dyssymulowanie w zakresie zaburzeń neurologicznych)
  • Wybrane problematyczne sytuacje diagnostyczne (np. aleksja bez agrafii, zespoły dysfunkcji wykonawczej – tzw. zespoły czołowe, afazje, zespoły amnestyczne)
  • Ocena świadomości przez psychologa
  • Wyniki badania neuropsychologicznego a dane z badań neuroobrazowych i dokumentacji medycznej

Termin szkolenia

22, 23, 24 marca 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:00 – 19:00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 8.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN