Oferta aktualnych szkoleń

Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych i sprawach o unieważnienie aktu notarialnego

Szkolenie prowadzi jeden lub dwóch z poniżej wymienionych Wykładowców dr n. hum. Ewa Milewska
Psycholog, specjalista II stopnia z psychologii klinicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach karnych dorosłych, w sprawach testamentowych. Podobne doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach rodzinnych, zaburzeniach zachowania u dzieci (w tym również doświadczenie psychoterapeutyczne). Doświadczenie dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Dyrektor Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej.

dr n. hum. Małgorzata Toeplitz- Winiewska
Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków, również w sprawach testamentowych. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych.

dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
Psycholog, adiunkt na wydziale psychologii UW, kierownik specjalizacji z psychologii sądowej. Prowadzi badania z zakresu procesów pamięci u świadków i ofiar przestępstw.

prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska
Psycholog, wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i sądowej, posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przedstawia specyfikę opiniowania psychologicznego w sprawach testamentowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii w oparciu o zapytania dostarczone przez sąd, doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań. W ramach szkolenia omówione zostanie wnioskowanie diagnostyczne, zasady konstruowania opinii oraz jej obrona i ewentualne uzupełnienie w odniesieniu do pytań stron w czasie rozprawy. Szkolenie obejmuje wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej, pozwala także na zapoznanie się z podstawową wiedzą wynikającą z regulacji prawnych istotnych dla wydawania opinii co do zdolności do testowania. Forma zajęć Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej w oparciu o materiał kliniczny i analizę przypadków klinicznych w kontekście konkretnych kazusów. Program szkolenia
 1. Podstawowe zagadnienia prawne – warunki ważności testamentu oraz innych podpisanych aktów prawnych.
 2. Świadome i swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli w rozumieniu prawa.
 3. Psychiatryczne i psychologiczne aspekty w opiniowaniu w sprawach testamentowych:
  • świadome – testator miał zdolność właściwego spostrzegania i oceniania sytuacji sporządzania testamentu w różnych okolicznościach ( u notariusza, samodzielnie, ustny wobec świadków) – pytania głównie do psychiatrów
  • swobodne wyrażenie woli – treści psychologiczne ( analiza sytuacji testowania w trakcie i w momencie, wcześniej, ogólna sytuacja życiowa, wpływy lub naciski otoczenia, relacje rodzinne, relacje ze spadkobiercami, odporność na sugestie i naciski, motywacja sporządzenia testamentu i jego treści.
 4. Postępowanie diagnostyczne – analiza danych z akt sprawy – daty – zestawienie daty sporządzenia testamentów z wiekiem, pobytami w szpitalu, okoliczności – gdzie, w czyjej obecności, treść – kto jest spadkobiercą, kto został pominięty, pokrewieństwo, kilka testamentów – w jakich odstępach czasowych, zmiany odnośnie osób, relacje świadków/stron, opisy konkretnych zachowań – chorobowe, chrakteryzujące typowe zachowania testatora w określonym czasie, relacje rodzinne – konflikty, zachowania, kontakty.
 5. Badanie psychologiczne osoby podpisującej umowę i diagnoza jej stanu psychicznego w momencie sporządzania tego aktu prawnego.
 6. Analiza dokumentacji lekarskiej.
 7. Opracowanie opinii – uporządkowanie materiału z akt sprawy, prezentacja przeprowadzonej analizy, uzasadnianie wniosków.
 8. Omawianie poszczególnych problemów na podstawie konkretnych przykładów opinii.
Termin szkolenia 6 października 2018
Jednodniowe szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć
Sobota – 9:00 – 18:00
Koszt szkolenia 400 PLN