Oferta aktualnych szkoleń

Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych

Szkolenie prowadzi jeden lub dwóch z poniżej wymienionych Wykładowców dr n. hum. Ewa Milewska
Psycholog, specjalista II stopnia z psychologii klinicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach karnych dorosłych, w sprawach testamentowych. Podobne doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach rodzinnych, zaburzeniach zachowania u dzieci (w tym również doświadczenie psychoterapeutyczne). Doświadczenie dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Dyrektor Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej.

dr n. hum. Małgorzata Toeplitz- Winiewska
Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków, również w sprawach testamentowych. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych.

dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
Psycholog, adiunkt na wydziale psychologii UW, kierownik specjalizacji z psychologii sądowej. Prowadzi badania z zakresu procesów pamięci u świadków i ofiar przestępstw.

prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska
Psycholog, wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i sądowej, posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przedstawia specyfikę opiniowania psychologicznego w sprawach karnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii w oparciu o zapytania dostarczone przez sąd, doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań. W ramach szkolenia omówione zostanie wnioskowanie diagnostyczne, zasady konstruowania opinii oraz jej obrona i ewentualne uzupełnienie w odniesieniu do pytań stron w czasie rozprawy. Szkolenie obejmuje wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej, pozwala także na zapoznanie się z podstawową wiedzą wynikającą z regulacji prawnych istotnych dla wydawania opinii na potrzeby orzecznictwa w sprawach karnych. Forma zajęć Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej w oparciu o materiał kliniczny i analizę przypadków klinicznych w kontekście konkretnych kazusów. Program szkolenia
 1. Zagadnienia ogólne
  1. Cele postępowania karnego, a miejsce i rola biegłego psychologa i psychiatry.
  2. Podstawowe pojęcia prawa karnego, a pojęcia psychologiczne – wina, zamiar, motyw i motywacja, pobudka, zachowanie,
  3. Warunki wyłączające winę i odpowiedzialność karną.
  4. Ogólne zasady postępowania diagnostycznego – znaczenie danych zawartych w aktach sprawy, analiza tych danych, sporządzenie wyciągu z akt.
  5. Diagnoza psychologiczna, a opinia sądowa.
  6. Forma i zakres opinii (osobnej i wspólnej z psychiatrami), pytania sądu.
 2. Opiniowanie w sprawach niepoczytalności
  1. Prawne psychiatryczne i psychologiczne kryteria niepoczytalności.
  2. Diagnoza i opinia psychologiczna w sprawach dotyczących niepoczytalności m.in. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, zespoły psychoorganiczne, afekt patologiczny – współpraca z psychiatrami.
  3. Wpływ alkoholu, a niepoczytalność w ujęciu prawnym, psychiatrycznym i psychologicznym.
  4. Prezentacja i omówienie wybranych opinii.
 3. Opiniowanie w sprawach okoliczności zmniejszających stopień winy
  1. Diagnoza i opinia psychologiczna w sprawach czynów pod wpływem stanu silnego wzburzenia:
   • kryteria prawne stanu silnego wzburzenia,
   • warunki psychologiczne stanu silnego wzburzenia,
   • cel i zakres diagnozy psychologicznej – diagnoza zachowania w momencie czynu oraz czynników warunkujących to zachowanie
   • znaczenie analizy akt sprawy, oceny danych z biografii oraz diagnozy osobowości sprawcy,
  2. Opracowanie pisemnej opinii.
  3. Opiniowanie w sprawach działania sprawcy pod wpływem strachu:
   • kryteria prawne, a zakres diagnozy psychologicznej,
  4. Opiniowanie w sprawach o dzieciobójstwo:
   • kryteria prawne i kwalifikacje czynu jako dzieciobójstwo,
   • kryteria psychologiczne,
   • cel i zakres diagnozy psychologicznej (diagnoza osobowości sytuacji rodzinnej i społecznej, zachowania w momencie czynu),
  5. Opracowanie pisemnej opinii na konkretnych przykładach.
Termin szkolenia 1,2,3 czerwca 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne

Planowany harmonogram zajęć
piątek – 10:00 – 18:00
Sobota – 10:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 650 PLN