Oferta aktualnych szkoleń

Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych

Szkolenie prowadzi jeden lub dwóch z poniżej wymienionych Wykładowców dr n. hum. Ewa Milewska
Psycholog, specjalista II stopnia z psychologii klinicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach karnych dorosłych, w sprawach testamentowych. Podobne doświadczenie w diagnozowaniu i opiniowaniu w sprawach rodzinnych, zaburzeniach zachowania u dzieci (w tym również doświadczenie psychoterapeutyczne). Doświadczenie dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Dyrektor Instytutu Psychologii i Psychiatrii Sądowej.

dr n. hum. Małgorzata Toeplitz- Winiewska
Psycholog, wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wykłady z psychologii klinicznej i psychologii sądowej. Posiada doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach nieletnich i rodzinnych oraz świadków, również w sprawach testamentowych. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych UW dla psychologów biegłych sądowych.

dr n. społ. Jerzy Wojciechowski
Psycholog, adiunkt na wydziale psychologii UW, kierownik specjalizacji z psychologii sądowej. Prowadzi badania z zakresu procesów pamięci u świadków i ofiar przestępstw.

prof. UW dr hab. Aleksandra Korwin – Szymanowska
Psycholog, wieloletni wykładowca psychologii klinicznej i sądowej, posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu w sprawach rodzinnych oraz nieletnich. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie przedstawia specyfikę opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii w oparciu o zapytania dostarczone przez sąd, doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań. W ramach szkolenia omówione zostanie wnioskowanie diagnostyczne, zasady konstruowania opinii oraz jej obrona i ewentualne uzupełnienie w odniesieniu do pytań stron w czasie rozprawy. Szkolenie obejmuje wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej, pozwala także na zapoznanie się z podstawową wiedzą wynikającą z regulacji prawnych istotnych dla wydawania opinii na potrzeby orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Forma zajęć Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej w oparciu o materiał kliniczny i analizę przypadków klinicznych w kontekście konkretnych kazusów. Program szkolenia 1. Przedmiot, cel i zakres badania w pytaniach sądów.
2. Pytania sądu, a możliwości diagnostyczne psychologii.
3. Dobro i prawa dziecka w postępowaniu sądowym i w diagnozie psychologicznej – w rozumieniu prawa.
4. Stereotypy i powszechne poglądy dotyczące dobra dziecka i ich odzwierciedlenie w postanowieniach sądu i opiniach psychologicznych.
5. Określenie przedmiotu i zakresu opinii oraz diagnozy psychologicznej.
6. Zakres kompetencji psychologa, a kompetencji sądu.
7. Badanie i diagnoza rodziców oraz ewentualnie innych członków rodziny:
– cele diagnozy – kliniczna, czy pedagogiczna, system rodzinny, a funkcjonowanie rodzica w relacjach z dzieckiem,
– metody badania rodziców – wartość diagnostyczna informacji zawartych w aktach sprawy (dokumentacja medyczna, poprzednie opinie, wywiady kuratorskie),
– wywiad i rozmowa psychologiczna – dobór testów,
8. Badanie dziecka / dzieci – zasady i warunki badania w zależności od wieku dziecka i celu badania (diagnoza zaburzeń zachowania), wybór technik testowych,
9. Diagnoza funkcjonowania dziecka w systemie rodzinnym w subiektywnym poczuciu dziecka (poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, możliwość wyrażania swoich postaw, uczuć i potrzeb).
10. Diagnoza psychologiczna funkcjonowania systemu rodzinnego w kontekście realizacji dobra dziecka.
11. Opracowanie opinii i wniosków.
12. Prezentacja postępowania diagnostycznego i końcowej opinii m.in. w sprawach o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka, umieszczenie dziecka w środowisku zastępczym, kontakty z rodzicem chorym psychicznie, uzależnionym, wola dziecka, a ustalenie miejsca pobytu i kontaktów z drugim rodzicem. Termin szkolenia 10,11 marca 2018
Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 10:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 480 PLN