Szkolenia dla instytucji

Trening zastępowania agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies). Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina. Wraz z innymi trenerami rozpowszechniła tę metodę pracy w Polsce. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką i trenerem rekomendowanym przez PTP. Charakterystyka i zakres szkolenia Podstawowym tematem szkolenia jest przedstawienie zastosowania oraz teoretycznych podstaw metod wspomagających zapobieganie zachowań agresywnych oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania. Propozycja programowa odnosi się w głównej mierze do dzieci wykazujących zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych oraz zaniedbań środowiskowych, jak również młodzieży, u której zaburzenia zachowania występują na podłożu mechanizmów osobowości nieprawidłowo kształtującej się. Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Forma zajęć Zajęcia mają charakter warsztatowy, obejmują także formy pracy seminaryjnej oraz część wykładową. Program szkolenia
  1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
  2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
  3. Omówienie głównych założeń Treningu Kontroli Agresji wg. Goldsteina.
  4. Trening Kontroli Agresji jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
  5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
  6. Trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania umiejętności społecznych
  7. Trening kontroli złości.
  8. Trening wnioskowania moralnego.
  9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka; zapobieganie agresji zadaniem interdyscyplinarnym.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.