Szkolenia dla instytucji

Diagnostyka i kompleksowe postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego – zintegrowany system opieki terapeutycznej, wychowawczej i szkolnej

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ związany głównie z Zespołem Leczenia Domowego (kier. Ryszard Izdebski), który prowadzi terapię rodzinną na terenie domu pacjenta. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii , pełni też nadzór merytoryczny nad Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu wybranych zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Przeoczone przez dorosłych problemy psychiatryczno – psychologiczne doprowadzają do sytuacji, w których dzieci o prawidłowym potencjale intelektualnym, nie osiągają oczekiwanych rezultatów w nauce oraz często mają kłopoty z podporządkowaniem się obowiązującym normom. Zawartość merytoryczna warsztatu koncentruje się wokół omówienia kryteriów diagnostycznych wybranych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz zapoznaje uczestników z ogólnym przebiegiem i rokowaniem omawianych schorzeń. Program obejmuje również omówienie podstawowych zasad pomocy i sposobu kwalifikacji dziecka do opieki specjalistycznej, prawnych możliwości i ograniczeń podczas współpracy z różnymi instytucjami oraz omówienie zasad wprowadzania skutecznych elementów terapii. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej. Program szkolenia
 1. Podstawy rozwoju psychospołecznego człowieka – pojęcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidłowe versus patologia w kolejnych etapach rozwoju dziecka.
 2. Normy powszechne a środowiskowe – znaczenie kontekstu środowiskowego (rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania społecznego.
 3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD10.
 4. Diagnostyka różnicowa – dziecko “trudne” czy “chore”?
 5. Różne postacie zaburzeń:
  • zaburzenia hiperkinetyczne
  • zaburzenia lękowe (lęki separacyjne, lęki napadowe)
  • fobia szkolna
  • depresja
  • zespół obsesyjno-kompulsyjny (OCD)
  • trauma dziecięca, stres pourazowy (PTSD)
  • zaburzenia zachowania, postawy opozycyjno-buntownicze – leczyć czy wychowywać? Kto, w jakim zakresie i w jaki sposób może wpływać na funkcjonowanie młodego człowieka.
 6. Postępowanie i pomoc dzieciom z dysfunkcjami:
  • specyficzne strategie ukierunkowane na radzenie sobie z objawami,
  • ogólne zasady planowania interwencji terapeutycznych,
  • skuteczny kontakt z rodzicami.
 7. Dziecko w świetle prawa – osoba małoletnia w rozumieniu Ustawy o Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii, dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze;
 8. Studium przypadków.
Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, terapeutów, studentów ostatnich lat tych kierunków oraz osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.