Szkolenia dla instytucji

Pacjent z doświadczeniem przewlekłej traumy, zaburzeniami przywiązania i dysregulacją emocjonalną- diagnoza dla potrzeb opinii sądowej

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie poświęcone będzie diagnozie trudnych klientów, którzy doświadczyli w dzieciństwie licznych deprywacji, krzywd, traum relacyjnych. Wyodrębnione zostaną podgrupy o szczególnym znaczeniu klinicznym, takie jak: klienci z następstwami interpersonalnych traum wczesnodziecięcych, z zaburzeniami struktury przywiązania, z dysregulacją emocjonalną, w tym z zaburzeniami dysocjacyjnymi, klienci z zaburzeniami mentalizacji, osoby, które doświadczyły maltretowania fizycznego, molestowania seksualnego, przemocy psychicznej, osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, klienci autoagresywni, w ryzyku zagrożenia życia, specyfika funkcjonowania rodzin z wielopokoleniową transmisją traum i krzywdzenia, rodzin wieloproblemowych, rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym czy zmarginalizowanych, rodzin z problemem alkoholowym. W odniesieniu do każdej z tych kategorii dokonana zostanie analiza w kategoriach sprężystości (resilience) i podatności na traumę – po czym można poznać, że osoba badana poradziła sobie (lub nie poradziła) z poważnymi traumami z przeszłości. Jak prezentowane objawy wpływają na jej bieżące funkcjonowanie, w tym funkcjonowanie w rolach rodzicielskich (w odniesieniu do osób dorosłych) czy realizowanie zadań rozwojowych (w odniesieniu do diagnozowanych dzieci). Szkolenie będzie poświęcone głównie zagadnieniom diagnostycznym, a także prognostycznym – czy na podstawie doświadczonych w przeszłości urazów można prognozować przyszłe funkcjonowanie? Omówione zostaną narzędzia diagnostyczne, w tym diagnozujące krzywdzenie wewnątrzrodzinne oraz specyfika wywiadu z tą grupą klientów. Nieprzepracowane doświadczenia traumatyczne silnie wpływają na pamięć i narrację, stąd wywiad psychologiczny i narracje o przebiegu życia osób badanych są ważnym narzędziem diagnozy – analizie poddawana być powinna jednak nie tylko treść narracji, ale przede wszystkim jej charakter, klimat, jakość psychologiczna.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

Program szkolenia część I
 • Doświadczenia traumatyczne i ich wpływ na późniejsze funkcjonowanie – od pojedynczych traum do przewlekłych, wewnątrzrodzinnych traum interpersonalnych.
 • Urazy wczesnodziecięce i ich odległe następstwa: PTSD, złożone PTSD, traumatyczne zaburzenia rozwojowe, trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej, psychiatryczne diagnozy szczególnie silnie korelujące z urazami wewnątrzrodzinnymi.
 • Diagnoza różnicowa w obszarze następstw przewlekłych traum – trudności diagnostyczne w obszarze różnicowania: FAS, zaburzenia organiczne, zespół Aspergera i inne zaburzenia ze spektrum zaburzeń całościowych, ADHD versus następstwa przewlekłego krzywdzenia i związane z tym diagnozy ( w tym reaktywne zaburzenia przywiązania, zaburzenia selektywności przywiązania, zaburzenia depresyjne u dzieci krzywdzonych).
 • Problematyka zachowań agresywnych dzieci krzywdzonych – diagnoza zaburzeń opozycyjno-buntowniczych oraz zaburzeń zachowania.
 • Zmiany diagnostyczne związane z nowymi systemami klasyfikacyjnymi: DSM 5 i ICD 11.
 • Diagnoza w obszarze klientów z dysregulacją emocjonalną, dysocjujących, z zaburzeniami w zakresie struktury przywiązania.
Program szkolenia część II
 • Trudne rodziny i ich funkcjonowanie.
 • Diagnoza ważnych charakterystyk związanych z jakością opieki w rodzinach wieloproblemowych, z wielopokoleniową transmisją traum i krzywdzenia, rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym czy zmarginalizowanych, rodzinach z problemem alkoholowym.
 • Znaczenie biedy i marginalizacji dla życia dziecka. Międzygeneracyjny przekaz traum.
 • Krzywdzenie interpersonalne:
  maltretowanie fizyczne, molestowanie seksualne, przemoc psychiczna, w tym zaniedbanie emocjonalne. Wpływ przewlekłych traum na późniejsze funkcjonowanie. Diagnoza klientów somatyzujących, autoagresywnych, z myślami samobójczymi, uzależnionych, z poważnymi zaburzeniami osobowości.
Czas trwania szkolenia Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych tj. po 15 godzin dydaktycznych każda z jego dwóch części.