Szkolenia dla instytucji

Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka (problem uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej patologii)

Szkolenie prowadzą mgr Anna Borucka

Psycholog, przez wiele lat członek zespołu Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawia. Zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Brała również udział w opracowaniu i badaniach dotyczących skuteczności szkolnych programów profilaktycznych takich jak: Domowi Detektywi, Fantastyczne Możliwości oraz Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne.

mgr Violetta Pulwarska

Pedagog dyplomowany. Przez wiele lat pracownik nadzoru pedagogicznego w MEN jako główny wizytator i w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako wicedyrektor i dyrektor Wydziału m.in. zajmującego się nadzorem pedagogicznym. Profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży zajmuje się od 30 lat. Jest autorką licznych wystąpień i publikacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie uczestnikom mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów redukowania poziomu ryzyka związanego z zagrożeniem rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych.

Założenia szkolenia opierają się na dwóch ujęciach teoretycznych tj. Teorii zachowań problemowych/ryzkownych Jessor’a. Przedstawione zostaną funkcję tych zachowań dla realizacji przez nastolatków ważnych celów życiowych. Natomiast koncepcja Resilience Gramezy, Rutter’a, Werner’a wyjaśni fenomen dobrego funkcjonowania dzieci i młodzieży mimo niesprzyjających warunków życiowych czy przeciwności losu. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy z młodzieżą zachowującą się w sposób problemowy/ryzykowny. Program szkolenia
 1. Wiedza na temat mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych u dzieci i młodzieży:
  • teoretyczne podstawy rozwoju zachowań ryzykownych,
  • dwa ujęcia podwyższonego poziomu ryzyka rozwoju zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z zachowaniami problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży,
  • zachowania problemowe/ryzykowne w ujęciu rozwojowym.
 2. Rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami zachowującymi się w sposób ryzykowny/problemowy
  • radzenie sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami związanymi z zachowaniami ryzykownymi/problemowymi,
  • zasady komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – komunikat typu “ja”.
 3. Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych lub już zachowującej się w sposób problemowy/ryzykowny:
  • strategie modyfikowania poziomu ryzyka u dzieci i młodzieży zagrożonych rozwojem zachowań ryzykownych/problemowych,
  • interwencje wobec dzieci i młodzieży, która zachowują się w sposób ryzykowny(cele, zasady, klimat, elementy),
  • zapobieganie wykluczeniu/odrzuceniu dzieci i młodzieży przez rówieśników.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne.