Szkolenia dla instytucji

Rodzice źródłem zmiany zachowania “trudnego” dziecka – behawioralno-poznawcze podejście w pracy z rodzicami

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina i wraz z innymi trenerami rozpowszechnia tę metodę pracy. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Jest założycielem i dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką rekomendowaną przez PTP. Charakter i zakres szkolenia Objawy prezentowane przez młodych ludzi są osadzone w życiu rodziny, uwikłane w problemy lojalności, bliskości, gry rodzinne. Mylne ich “odczytanie” jest częstym błędem popełnianym przez profesjonalistów. Prowadzi ono do podejmowania działań, które nie są skuteczne. Odsłonięcie kontekstów, szczególnie kontekstów rodzinnych, daje nam lepsze ich rozumienie i pozwala skuteczniej planować pomoc. Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom gotowych rozwiązań stosowanych w ramach pracy z rodzicami/opiekunami nad problemem trudnych zachowań ich dzieci. Rodzic/opiekun poprzez kontakt z terapeutą i korzystanie z konsultacji, staje się automatycznie “nośnikiem” kontynuacji podejścia terapeutycznego. Podstawowym założeniem przedstawionego na szkoleniu programu, jest doprowadzenie do oczekiwanej zmiany w postępowaniu rodzica, co w sposób znaczący wpływa na zmianę zachowania u dziecka.

Przedstawiony na szkoleniu “program zmian” został wielokrotnie stosowany i sprawdzony przez autorkę szkolenia w trakcie jej długoletniego doświadczenia, w pracy z trudną młodzieżą i jej rodzinami. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Konsultacja z rodzicami, diagnoza problemu prowadzona w nurcie CBT:
  • struktura wywiadu,
  • sposób prowadzenia rozmowy,
  • niezbędne informacje diagnostycznie,
  • pozyskiwanie informacji zagrażających poczuciu kompetencji rodzicielskiej.
 2. Diagnoza problemu, zasobów i niewydolności rodziny oraz sposobów jej komunikacji:
  • dysfunkcjonalne zachowania a rodzina – wybrane zagadnienia,
  • rozwój i podtrzymywanie dysfunkcjonalnych strategii,
  • dysfunkcjonalne zachowania i ich znaczenie symboliczne.
 3. Konstruowanie kroków zaradczych oraz celów pracy z rodziną:
  • dysfunkcjonalne zachowania – ich wzmacnianie a eliminowanie,
  • modelowanie i tworzenie wzorców pozytywnych, jako wsparcie i budowanie kompetencji rodzicielskiej.
 4. Metody poznawcze związane ze zdobywaniem nowych umiejętności społecznych, rodzicielskich i adekwatnej samooceny.
 5. Model pracy terapeutycznej:
  • tworzenie programu psychokorekcyjnego,
  • interwencje poznawczo-behawioralne w terapii dzieci i młodzieży.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.