Szkolenia dla instytucji

Diagnoza neuropsychologiczna dziecka – specyfika badania, formułowanie hipotez, dobór metod diagnostycznych

Szkolenie prowadzi dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska

Psycholog, specjalista w zakresie neuropsychologii rozwojowej, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS (Lublin). Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na zaburzeniach rozwoju dziecka uwarunkowanych działaniem zróżnicowanych czynników patogennych, analizowanych z punktu widzenia związku mózg – zachowanie. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych (m.in. “Neuropsychologia kliniczna dziecka”, “Podstawy neuropsychologii klinicznej”), artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania, w tym dzieci z dysleksją rozwojową, terapią neuropsychologiczną po uszkodzeniach mózgu oraz dzieci z zaburzeniami językowymi. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu specyfiki diagnozy neuropsychologicznej dziecka w porównaniu z diagnozą dorosłego, określeniu celów i potrzeb stosowania tego typu diagnozy. Z powodu braku wystandaryzowanych metod diagnostycznych zaprezentowany zostanie model eksperymentalno-kliniczny, jego możliwości i ograniczenia. Omówione zostaną obszary diagnozy neuropsychologicznej dziecka w kontekście złożonej struktury psychologicznej zadań i prób diagnostycznych oraz ich mózgowych mechanizmów. Program obejmuje także wykorzystanie efektów diagnozy do planowania oddziaływań terapeutycznych.

Uwaga! Przystępując do szkolenia uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę na temat znajomości mózgowych mechanizmów przebiegu procesów psychicznych lub w pierwszej kolejności uczestniczyć w szkoleniu nt. Funkcjonowanie poznawcze w normie oraz w ogniskowych uszkodzeniach OUN, które zawiera w swoim programie podstawy teoretyczne. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu oraz pracy warsztatowej wzbogaconej przykładami z pracy diagnostycznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
  1. Specyfika diagnozy neuropsychologicznej dziecka, rodzaje/grupy patologii OUN u dzieci w nawiązaniu do czynników etiologicznych – wskazania do diagnozy.
  2. Kształtowanie funkcji psychicznych na bazie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w ontogenezie – lateralizacja i specjalizacja funkcjonalna, plastyczność mózgu dziecka.
  3. Przykładowe dane dotyczące patologii mózgu (strukturalnej i funkcjonalnej) u dzieci z różnymi zaburzeniami np. chorobami metabolicznymi, depresją dziecięcą, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, FASD, zaburzeniami językowymi.
  4. Modele diagnozy neuropsychologicznej dziecka (aktuarialny i eksperymentalno – kliniczny), obszary oceny neuropsychologicznej.
  5. Metody oceny funkcji ruchowych, percepcyjnych, pamięciowych, językowych, uwagowych, funkcji wykonawczych, intelektualnych.
  6. Prezentacja przypadków dzieci diagnozowanych neuropsychologicznie, omówienie wyników, omówienie opinii neuropsychologicznej i wskazań do terapii.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.