Szkolenia dla instytucji

Skala Inteligencji WISC-R w diagnozie klinicznej

Szkolenie prowadzi dr n. hum. Zuzanna Toeplitz

Psycholog, pracownik Wydziału Psychologii UW. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych m. in. Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. W pracy dydaktycznej zajmuje się m. in. diagnozą intelektualnych możliwości dziecka na podstawie DMI, WISC-R, zastosowaniem standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników jak również etycznymi dylematami zawodu psychologa. Charakter i zakres szkolenia WISC-R to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów do oceny funkcjonowania poznawczego. Szkolenie przybliży wiedzę na temat psychometrycznego i klinicznego wykorzystania testu WISC-R w diagnozie dzieci i młodzieży. Omówione i przedyskutowane zostaną możliwości i ograniczenia interpretacyjne metody. Forma zajęć Część wykładowa poświęcona będzie najważniejszym informacjom dotyczącym interpretacji skali.

Część warsztatowa zawierać będzie prezentację przypadków, symulacje, wykorzystanie skali w diagnozie różnicowej i pozaintelektualnej. Program szkolenia
 1. Skala WISC-R na tle innych narzędzi diagnostycznych – wprowadzenie teoretyczne.
 2. Interpretacja psychometryczna skali WISC-R:
  • interpretacja wskaźników ogólnych;
  • analiza intraprofilowa;
  • analizy czynnikowe.
 3. Kliniczne zastosowanie skal Wechslera:
  • możliwości wykorzystania w diagnozie różnicowej;
  • ograniczenia w wykorzystaniu testu;
  • możliwości modyfikacji procedury badania w różnych sytuacjach klinicznych;
  • interpretacja wyników testu w diagnozie klinicznej;
  • integracja analiz psychometrycznych (np. czynnikowych) z klinicznymi.
 4. Specyfika wykonania testu w różnych grupach klinicznych np. dziecko z ADHD, dysleksją, niedosłuchem, SLI itp. – analiza przypadków.
 5. Pozaintelektualna diagnoza z wykorzystaniem skali WISC-R – analiza przypadków.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin edukacyjnych.