Szkolenia dla instytucji

Dziecko przed sądem – podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb sądu w sprawach podejrzeń o stosowaną wobec nich przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne

Prowadzący szkolenie mgr Maria Keller-Hamela

Psycholog kliniczny, dyrektor d.s. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty d. s przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez PARPA. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN). Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dzieci Niczyje, posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci. Charakter i zakres szkolenia “W psychologicznej ekspertyzie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży, każdy przypadek i każda konkretna sprawa – to nowy model sytuacyjny i w związku z tym – nowy, indywidualny program badania, który należy każdorazowo odrębnie opracować”.

A. Sokołowska “Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach dzieci i młodzieży”

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności formułowania problemów i hipotez danego przypadku oraz przybliżenie zasad, etapów i sposobów konstruowania opinii sądowo-psychologicznych. Forma zajęć Zajęcia mają charakter wykładu, seminarium. Część warsztatowa poświęcona jest omówieniu spraw i przypadków diagnozowanych i opiniowanych przez prowadzące szkolenie jak i uczestników szkolenia. Program szkolenia
 1. Specyfika rodziny gdzie stosowana jest przemoc i gdzie występują związki kazirodcze.
 2. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej.
 3. Obraz psychologiczny dziecka ofiary/świadka przestępstwa.
 4. Ujawnianie przez dzieci doświadczeń wykorzystywania seksualnego.
 5. Charakterystyka funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i seksualnej w kolejnych fazach rozwojowych, w kontekście udziału w procedurach prawnych
 6. Przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków w polskiej procedurze karnej /art.185 a i b/:
  • zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania,
  • fazy przesłuchania
  • formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu,
  • kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw.
 7. Opinia psychologiczna w przypadku podejrzenia o wykorzystania seksualnego, zbieranie materiału (od dziecka, od opiekuna, inne źródła), formułowanie wniosków.
 8. Psycholog w sądzie jako świadek i jako biegły.
 9. Przygotowanie dziecka do przesłuchania oraz zeznań w sądzie.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 28 godzin dydaktycznych.