Szkolenia dla instytucji

Dziecko w wieku 6-10 lat – wybrane techniki pracy terapeutycznej, stosowane formy i ich ograniczenia

Szkolenie prowadzą mgr Kamila Becker

Pedagog, licencjonowany trener PTP, absolwentka trzyletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Zawodowo związana jest z Poradnią OPTA, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji wychowawczych dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dorosłych i dzieci, grupy terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW wykłada problematykę dziecka krzywdzonego oraz prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych.

mgr Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Trener I stopnia umiejętności psychospołecznych – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła czteroletnie studium psychoterapeutyczne “Mabor” atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych OPTA, dwuletni program Stowarzyszenia OPTA “Staż” i inne szkolenia związane z pomocą psychologiczną kierowaną do dzieci i ich rodzin. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci (dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, po rozstaniu rodziców, dla świadków przemocy). Pracuje także z rodzicami w ramach konsultacji wychowawczych oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie zarówno teoretycznym jak również praktycznym aspektom psychoterapeutycznej pracy z małym dzieckiem. Przedmiotem warsztatu są umiejętności budowania kontaktu z dzieckiem, zasady konstruowania interwencji, współpracy z dzieckiem w procesie terapeutycznym oraz jego prowadzenie w oparciu o rozpoznanie potrzeb dziecka i długofalową prognozę. Program szkolenia uwzględnia w głównej mierze zastosowanie narzędzi, które są pomocne w pracy psychologicznej z dzieckiem będącym w trudnej sytuacji rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia sytuacji emocjonalnej dziecka, jego możliwości i potrzeb oraz stwarzania szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło. Treści zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Forma zajęć Szkolenie będzie miało charakter seminaryjno – warsztatowy. Program szkolenia
 1. Charakterystyka celów wraz z omówieniem specyfiki indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej z pacjentem dziecięcym.
 2. Terapia pacjenta dziecięcego:
  • kontekst terapii pacjenta dziecięcego;
  • cele i dobór stosowanych technik pracy z dziećmi z uwzględnieniem indywidualnej problematyki dziecka;
  • czynniki kształtującej się osobowości dziecka (m.in. uczucia, myśli, zachowania, relacje społeczne).
 3. Techniki w terapii:
  • zastosowanie i ich przeznaczenie;
  • możliwości i ograniczenia metod: rysunek, bajka, zabawy ruchowe, drama;
  • techniki relaksacyjne, metody projekcyjne, zabawy z płachtą.
 4. Tworzenie programów terapeutycznych w pracy indywidualnej i grupowej:
  • analiza materiału na podstawie kazuistyki z doświadczenia zawodowego osób prowadzących zajęcia lub opartych na propozycjach uczestników.
 5. Zaprojektowanie i przeprowadzenie fragmentów zajęć bądź spotkania indywidualnego – superwizja własnej praktyki zawodowej uczestników.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.