Szkolenia dla instytucji

Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej i społecznej dysfunkcji – kompleksowy model diagnostyki, opieki i rozwoju

Szkolenie prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ związany głównie z Zespołem Leczenia Domowego (kier. Ryszard Izdebski), który prowadzi terapię rodzinną na terenie domu pacjenta. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii, pełni też nadzór merytoryczny nad Centrum Psychoterapii Rodzin w Radomiu. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu wybranych, kliniczno-społecznych zagadnień dotyczących rodziny oraz jej wychowanków objętych dysfunkcją w więcej niż jednym obszarze ich funkcjonowania. Zawartość merytoryczna warsztatu koncentruje się wokół omówienia sposobów diagnozy systemu rodzinnego oraz kompleksowych interwencji rodzinnych, podejmuje problematykę złożonych dysfunkcji rodzinnych w sytuacji współistnienia objawów psychopatologicznych oraz konkretnej patologii społecznej. Program obejmuje również omówienie podstawowych zasad pomocy i sposobu kwalifikacji dziecka do opieki specjalistycznej, prawnych możliwości i ograniczeń podczas współpracy z różnymi instytucjami oraz omówienie zasad wprowadzania skutecznych elementów terapii. Szkolenie stanowi propozycję mającą służyć rozwijaniu umiejętności pomagania oraz profesjonalnych postaw, z jakich mogliby korzystać specjaliści pracujący z rodzinami w czasie podejmowanych czynności i interwencji w wielu różnych kontekstach swojej pracy zawodowej. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej. Program szkolenia
 1. Rodzina “niewydolna”, “zmarginalizowana”, “wieloproblemowa” – dyskusja pojęć, zakres znaczeniowy.
 2. Rodzina wieloproblemowa jako miejsce rozwoju dziecka – charakterystyczne zjawiska, zagrożenia dla rozwoju, częste błędy wychowawcze.
 3. Specyficzna problematyka – krzywdzenie psychiczne i fizyczne, zaniedbanie formą krzywdzenia dziecka.
 4. Specyficzna problematyka – rodziny z przewlekle chorującym rodzicem (choroba psychiczna, uzależnienie).
 5. Funkcjonowanie dzieci w nieoptymalnym środowisku rodzinnym – prezentowana przez nie problematyka, w tym różne postacie zaburzeń zachowania (m.in. wynikające z FAS, ADHD, RAD i inne).
 6. Zasoby i “niewydolności” w rodzinie – metody oceny.
 7. Metody diagnostyczne oraz ustalanie celów pracy z rodziną
 8. Proponowane oddziaływania w pracy z rodziną wieloproblemową.
 9. Kiedy dziecko nie powinno pozostawać w rodzinie wieloproblemowej? Dyskusja wokół rozwiązań instytucjonalnych.
 10. Dziecko w świetle prawa – osoba małoletnia w rozumieniu Ustawy o Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii, dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze.
 11. Studium przypadku dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.