Aktualności

O metodzie

Termin „pozytywny”
Do 1977 roku metoda ta nosiła nazwę analizy różnicowej. Nazwa psychoterapia pozytywna pojawiła się w 1977 r. po napisaniu przez N. Peseschkian publikacji „Positive Psychotherapie”. Termin pozytywny wywodzi się z języka łacińskiego (“positum”, “positivus”) i oznacza rzeczywisty, faktyczny. Celem Psychoterapii Pozytywnej i Psychoterapeutów Pozytywnych jest pomoc pacjentowi i klientowi w dostrzeżeniu również ich zdolności, mocnych stron, zasobów i potencjałów.

CO WYRÓŻNIA PPT?

1. Integracyjność.
PPT jest metodą humanistyczno-psychodynamiczną skoncentrowaną na zasobach psychologicznych oraz konfliktach wewnętrznych. W ramach własnej spójnej teorii asymiluje ona techniki i sposoby interwencji terapeutycznej, których użyteczność potwierdzono naukowo.

2. Podejście holistyczne
W PPT zajmujemy się zarówno chorobą, jak i zdrowiem a pacjent postrzegany jest w szerokim kontekście społecznym, kulturowym, religijnym i politycznym. W procesie leczenia uwzględniamy wszystkie wymiary człowieka (biologiczny, psychologiczny, społeczny i duchowy)

3. Strategiczność
W PPT pacjent jest aktywnie wspierany w rozwijaniu samodzielnych strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu i choroby. Proces zmiany psychologicznej jest realizowany za pomocą pięciu łatwo rozpoznawalnych etapów. Ponadto w diagnozie i leczeniu posługujemy się prostymi w zastosowaniu modelami i konstruktami.

4. Transkulturowość
PPT wykazuje się wrażliwością na kontekst kulturowy i międzykulturowy. Podkreśla ona indywidualizm i wyjątkowość jednostki, poszukując jednocześnie tego co wspólne całej naszej cywilizacji. W odpowiedzi na te poszukiwania opisuje konstrukty osobiste i społeczne oraz odwołuje się do tradycji terapeutycznych Wschodu i Zachodu.

5. Rzetelność
PPT potwierdziła skuteczność leczenia, jak i jej trwałość w badaniach klinicznych: Psychoterapia pozytywna: skuteczność podejścia interdyscyplinarnego, Karin Tritt, Thomas H. Loew, M. Meyer, B. Werner, N. Peseschkian, opublikowane m.in. w The European Journal of Psychiatry, vol. 13 No 4, 1999. Badania te zostały uhonorowane prestiżową nagrodą Richarda Mertensa

6. Wiarygodność
PPT jako szkoła psychoterapii jest członkiem głównych międzynarodowych towarzystw profesjonalnych: Międzynarodowa Federacja Psychoterapii (IFP); Światowa Rada dla Psychoterapii (WCP); Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP)