Formy pomocy

Specyficzne formy pomocy dla dzieci młodszych i starszych

Ze względu na potrzeby związane z dynamicznym rozwojem dzieci powstała propozycja zajęć wszechstronnie wspomagających ich procesy uczenia się oraz rozwoju. Zawartość merytoryczna proponowanych spotkań jest realizowana w oparciu o autorskie programy prowadzących je terapeutów. Wykorzystują oni także specjalistyczne programy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne skonstruowane przez innych psychologów i pedagogów praktyków, publikujących materiały służące terapii lub wspomaganiu rozwoju w danej dziedzinie.

Proponowane zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych lub polegają na pracy w zespołach 2-3 osobowych. Odbywają się raz w tygodniu i trwają pełną godzinę zegarową. W ramach prowadzonych spotkań z dziećmi, rodzice mogą nieodpłatnie korzystać z poradnictwa psychologicznego związanego z problematyką zajęć oraz celem konstruowania wskazań do pracy w domu, przedszkolu lub szkole. Zajęcia dla dzieci zdolnych, służące rozwijaniu globalnej sprawności procesów intelektualnych i myślenia twórczego

Ciekawość > Myślenie > Kreatywność

Aktualnie pojawia się wiele nowych tendencji w problematyce celów uczenia się. Obok realizowanego w szkole programu nauczania, istotne stają się procesy określające plastyczność i kreatywność myślenia. Cywilizacyjny wymóg roli edukacji skłania się ku promocji celowego wykorzystania własnego potencjału intelektualnego, a tym samym szukania nowatorskich rozwiązań.

Mitem jest twierdzenie, że:
 • umiejętności myślenia nie można się nauczyć
 • myślenie to umiejętność, której nauczy szkoła
 • sama inteligencja bez dodatkowej pracy może myślenie usprawnić
Proponowane zajęcia trwają półtorej godziny zegarowej i poświęcone są:
 • Stymulowaniu ciekawości poznawczej
 • Tworzeniu adekwatnych kryteriów selekcji informacji
 • Kreowaniu i uwzględnianiu alternatywnych możliwości wyboru
 • Formułowaniu hipotez, projektowaniu, decydowaniu o wyborze sposobu postępowania
 • Rozwijaniu kompetencji abstrahowania, wnioskowania i dedukowania
 • Rozwijaniu myślenia strategicznego
Ponad to zajęcia umożliwiają:
 • Identyfikowanie oraz rozwijanie własnych atutów oraz aspiracji
 • Definiowanie własnej roli w doskonaleniu otaczającej rzeczywistości
 • Naukę współdziałania w grupie m.in. poprzez współtworzenie i przestrzeganie norm grupowych oraz skuteczne porozumiewanie się
 • Kształtowanie swobody formułowania myśli
 • Stymulowanie zaradności i przedsiębiorczości
Zajęcia rozwijające techniki uczenia się

Techniki skutecznego uczenia się.

Celem zajęć jest zmiana nastawień dziecka do nauki poprzez wzbudzanie motywacji do pracy, zwiększenie efektywności uczenia się, kształtowanie pozytywnego myślenia o własnych możliwościach oraz dostarczenie konkretnej wiedzy i technik usprawniających nabywanie wiedzy.

Proponowane zajęcia poświęcone są uczeniu się:
 • planowania i organizacji pracy
 • realizowania stawianych sobie celów i zadań
 • efektywnego poszukiwania i selekcjonowania informacji
 • poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemu
 • posługiwania się nowymi źródłami informacji
 • stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • technik szybkiego zapamiętywania
Zajęcia rozwijające zakres słownictwa, swobodę konstruowania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych

Słowo > Styl > Wypowiedź

Program zajęć został skonstruowany na podstawie zakresu wymagań programowych dla danego poziomu wieku oraz wskazań, jakie wynikają z kryteriów oceny testów kompetencji.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:
 • mają trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • zachowaniem ciągłości logicznej wypowiedzi
 • uogólnianiem i wnioskowaniem przeczytanych treści
Zajęcia wspomagające opanowanie zasad ortografii oraz pisanie z poprawnością ortograficzną

Zajęcia dla dysortografików

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, poświęcone są:
 • Utrwalaniu zasad pisowni i podstawowej wiedzy z zakresu gramatyki
 • Treningowi nawykowego korzystania z utrwalonych zasad pisowni
 • Poszerzeniu zakresu słownictwa
 • Kształtowaniu pamięci bezpośredniej oraz bazy pamięci wzrokowej
 • Podnoszeniu samooceny
W trakcie zajęć wykorzystywane są gry, krzyżówki, rebusy i zagadki ortograficzne oraz dostosowane do zajęć programy komputerowe. Zajęcia kształtujące zdolność czytania oraz pisania na poziomie bardziej zaawansowanym (wspomaganie rozwoju dojrzałości procesów grafomotorycznych)

Zajęcia dla dysgrafików oraz dyslektyków

Spotkania realizowane są w oparciu o wcześniejszą diagnozę specyficznych trudności, co stanowi podstawę opracowania zindywidualizowanych ćwiczeń.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:
 • Niechętnie rysują
 • Niestarannie odwzorowują szlaczki, niestarannie piszą
 • W piśmie opuszczają, dodają lub przestawiają litery
 • Mylą litery o podobnym kształcie lub brzmieniu
 • Nie nadążają za tempem dyktowania
 • Napotykają trudności podczas czytania
 • Czytają bez zrozumienia treści
Zajęcia rozwijające zdolność myślenia operacyjnego z uwzględnieniem strategii rozwiązywania zadań i działań matematycznych

Matematyka bez porażek

Przyczyna niepowodzeń szkolnych identyfikowana jest często z trudnościami w czytaniu ze zrozumieniem lub zaburzeniami poprawności pisania pod względem graficznym i ortograficznym.

Jednak wiele dzieci mimo poprawnej ekspresji pisania oraz adekwatnych wypowiedzi na temat lektur, zgłasza brak umiejętności określanych jako – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dzieci te mimo prawidłowego rozwoju funkcji intelektualnych oraz sprzyjających warunków uczenia się, nieprawidłowo posługują się strategiami w zakresie rozumowania arytmetycznego, popełniają liczne błędy podczas wykonywania operacji matematycznych.

Spotkania prowadzone są w oparciu o diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się matematyki oraz ocenę poziomu wiedzy matematycznej w stosunku do kryterium normy wiekowej oraz wymogów dydaktycznych dla danej klasy.

Celem proponowanych zajęć jest wspomaganie edukacji matematycznej poprzez:
 • Kształtowanie zdolności matematycznych
 • Rozwijanie myślenia logiczno-operacyjnego i analitycznego
 • Praktyczne ćwiczenia zastosowania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów logiczno-matematycznych
 • Utrwalanie pojęć i symboli matematycznych
 • Podnoszenie zdolności koncentracji uwagi oraz kompetencji pamięci bezpośredniej
W trakcie zajęć dzieci mają okazję zmierzyć się z szerokim zakresem doświadczeń matematycznych poprzez zindywidualizowany (na podstawie dokonanej oceny) dobór zadań, gier, łamigłówek oraz zabaw logiczno-matematycznych. Terapia wspomagająca rozwój małego dziecka – program wczesnej interwencji Zajęcia adresowane są do dzieci 3-6 letnich nadpobudliwych z deficytem koncentracji uwagi oraz do dzieci z zaburzoną koordynacją ruchową, rozwojem mowy lub niedojrzałych emocjonalnie.

Spotkania kształtują:
 • kompetencję koncentracji uwagi
 • koordynację ruchową, świadomość własnego ciała i przestrzeni, sprawność manualną
 • właściwe spostrzeganie i kategoryzowanie bodźców wzrokowych, słuchowych oraz dotykowych
 • umiejętność bycia i działania w grupie
 • umiejętność komunikacji słownej, zdolności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
Zajęcia umożliwiają dzieciom wyrównanie deficytów w sferze rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz emocjonalnego. Dziecko w wyniku uczestnictwa w spotkaniach i realizacji indywidualnego programu, ze względu na własne specyficzne potrzeby, ma szansę aktywnie uczyć się nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem i współdziałania z nim, co umożliwia mu budowanie poczucia tożsamości, własnej wartości oraz akceptacji.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w grupach 2-3 osobowych lub indywidualnie; trwają godzinę lekcyjną lub zegarową w zależności od możliwości percepcyjnych dziecka. Prowadzimy również konsultacje z pedagogami w dziecka macierzystym przedszkolu lub szkole, celem skorelowana pracy terapeutycznej. Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

W zależności od rodzaju zaburzeń artykulacji, zajęcia realizowane są w formie spotkań indywidualnych lub w zespołach 2-3 osobowych. Każde dziecko z nieprawidłowościami w zakresie wymowy, przed rozpoczęciem zajęć korzysta bezpłatnie z diagnozy logopedycznej. Stanowi to podstawę do określenia specyfiki i indywidualizacji ćwiczeń.