Oferta aktualnych szkoleń

NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI

Szkolenie prowadzi dr Beata Daniluk

psycholog, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, szkoleniowe oraz praktyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgowia, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępieniennymi. Prowadzi badania naukowe nieuświadamianych procesów pamięciowych i pamięci prospektywnej w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Jej zainteresowania dotyczą również mózgowych i psychologicznych mechanizmów starzenia się, a także metodologicznych aspektów diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Jest współredaktorką trzech monografii oraz autorką i współautorką wielu publikacji badawczych i przeglądowych z zakresu neuropsychologii klinicznej. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomatologią oraz możliwościami oceny zaburzeń pamięci, jednych z najczęstszych konsekwencji dysfunkcji mózgowia. Program szkolenia obejmuje omówienie złożoności obrazu klinicznego deficytów mnestycznych w zależności od takich czynników jak wiek, etiologia i lokalizacja patologii mózgowia, a także prezentację wybranych metod diagnozy zaburzeń pamięci. Forma zajęć wykład konwersatoryjny, warsztat, metoda przypadków Czas trwania 40 godzin (2 spotkania sobotnio-niedzielne po 20 godzin każde) Program kursu
 1. Mózgowa organizacja procesów pamięciowych.
 2. Deficyty pamięciowe a proces fizjologicznego starzenia się – zaburzenia pamięci związane z wiekiem (age associated memory impairment, AAMI)
 3. Obraz zaburzeń pamięci w uszkodzeniach mózgowia:
  • deficyty pamięci w ogniskowych uszkodzeniach mózgu – kryteria diagnostyczne zespołów amnestycznych;
  • zaburzenia pamięci w wybranych zespołach neuropsychologicznych – specyficzne zaburzenia pamięci w afazji, w zespole dysfunkcji wykonawczych;
  • obraz zaburzeń pamięci w zespołach otępiennych;
  • opis deficytów mnestycznych z uwzględnieniem etiologii uszkodzenia mózgowia (czynniki naczyniowe, urazy czaszkowo-mózgowe, czynniki neurodynamiczne, zapalne).
 4. Neuropsychologiczna ocena zaburzeń procesów pamięciowych – specyfika badania, dobór metod diagnostycznych (ograniczenia metodologiczne i kliniczne), interpretacja wyników:
  • możliwości i ograniczenia stosowania metod przesiewowych;
  • skale pamięci;
  • metody testowe i eksperymentalno-kliniczne w ocenie wybranych aspektów pamięci i uczenia się: pamięci słuchowo-werbalnej, wzrokowej, autobiograficznej, semantycznej, prospektywnej, nieuświadamianej;
 5. Złożoność obrazu klinicznego zaburzeń pamięci po uszkodzeniach mózgowia – ilustracja na podstawie analizy przypadków. Podsumowanie.
Termin szkolenia 5,6 października 2019 i 9,10 listopada 2019

Szkolenie dwuczęściowe łącznie 40-to godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 18:00 Koszt szkolenia 1250 PLN