Oferta aktualnych szkoleń

ONLINE – Metody pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi różnego typu – w kontakcie indywidualnym oraz w grupie

Szkolenie prowadzi:

dr n. hum. w zakresie psychologii Maria Kujawa

Psycholog, specjalista w zakresie psychologii rozwojowo-wychowawczej oraz psychologii klinicznej. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny,w Instytucie Psychologii UJ w Zakładzie Psychologii Rozwojowo-Wychowawczej. Równocześnie psycholog w Poradni wychowawczo-Zawodowej, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka. Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, z praktyką w zakresie diagnozy dla potrzeb sądu. Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała w ośrodkach terapeutycznych w Holandii i Włoszech. Prowadzi badania nad czynnikami i mechanizmami kształtującymi i zaburzającymi rozwój osobowości w dzieciństwie, interesuje się możliwościami twórczej adaptacji dziecka do świata dorosłych, problematyką ciekawości dziecięcej oraz samorealizacją kobiet i mężczyzn w małżeństwie. Zgromadziła szerokie doświadczenia dotyczące diagnozowania osobowości dziecięcej, terapii zaburzeń rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka, jak również sposobów pracy z rodzicami oraz wychowawcami.
Trener metody terapeutycznej VHT, wspomagającej rozwój prawidłowych relacji w rodzinie.
Przez długie lata prowadziła w Instytucie Psychologii UJ wysoko oceniany autorski kurs „Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie.”

Charakter i zakres szkolenia

Dla wielu współczesnych dzieci adaptacja do wymagań środowiska stanowi trudne do sprostania wyzwanie. Praca indywidualna i grupowa z tymi dziećmi wymaga szczególnych kompetencji. Szkolenie wyposaża uczestników w praktyczne umiejętności przydatne w pracy z dzieckiem w przedszkolu, szkole, świetlicy, poradniach i innych placówkach. Pokazuje pomocne strategie zachowań w stosunku do grupy i poszczególnych dzieci przejawiających różne zachowania utrudniające przystosowanie, jak dzieci z silnie rozwiniętą potrzebą nadmiernego panowania nad otoczeniem ( syndrom „małego tyrana”), nadmierne rozproszone, szybko nudzące się, agresywne, o obniżonym nastroju i inne. Wyposaża w kompetencje przydatne do „radzenia sobie” z wymaganiami rodziców, także w kontakcie z tak zwanymi rodzicami roszczeniowymi. Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów i studentów ostatnich lat w/w kierunków.

Forma zajęć

Konwersatorium, zajęcia warsztatowe.

Program szkolenia

 1. Zachowanie nieadaptacyjne, nieadekwatne mechanizmy obronne, zaburzenie emocjonalne?– jak rozpoznać i co dalej?
  Analiza konkretnych przykładów zachowań dzieci i ich klasyfikacja w aspekcie adaptacyjnych wyzwań rozwoju i zaburzeń emocjonalnych.
 2. Czy dziecko przekracza normy i granice (jakie?)
  – co i w jaki sposób akceptować, kiedy i jak reagować w stosunku do dzieci przejawiających tendencje do nadmiernego panowania nad otoczeniem, szybko nudzących się, agresywnych, nadpobudliwych.
 3. Zmieniać to co zmienić mogę w odniesieniu do:
  – sytuacji
  – cech i kompetencji dziecka
  – cech i kompetencji rodzica
  – cech i kompetencji prowadzącego zajęcia.
 4. Kompetencje i funkcje wykonawcze prowadzącego dziecko/grupę na przykład:
  wychowawca „podążający” czy zbyt mało wymagający? w jakiej sytuacji ? w stosunku do jakiego dziecka?
 5. Wybrane metody rozwiązywania konfliktów:
  – rozumienie sprawiedliwości przez dzieci a profilaktyka i zachowanie w sytuacji konfliktowej
  – znaczenie autonomii i poczucia sprawstwa dziecka a rola wychowawcy i dzieci rozwiązywaniu w konfliktu
  – kiedy i jak można przeformułować problem –korzyści i ograniczenia
  – kiedy podejmować decyzje o rozwiązywaniu konfliktu poprzez rozumienie dziecka, kiedy odwołać się do reguł lub jeszcze inaczej
  -jak współpracować i decydować.
 6. Aspekty psychologiczne i prawne w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicem –a jednak może nie do sądu ?
  (analiza przypadku –szukanie rozwiązań)
 7. Postępowanie w relacji z tak zwanym rodzicem roszczeniowym.

Termin szkolenia

8 maja 2022r.
Jednodniowe szkolenie ONLINE obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Niedziela 9:00 – 18:00

Koszt szkolenia

400 PLN