Oferta aktualnych szkoleń

Zrozumieć dziecko z FASD – problematyka powszechnych trudności edukacyjnych i zaburzeń zachowania w kontekście diagnostyki i modeli terapii FASD.

Szkolenie prowadzi:

Teresa Jadczak-Szumiło

Jest doktorem w zakresie nauk społecznych – specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej dzieci. Główne obszary zainteresowań zawodowych to praca z wczesną złożoną trauma dziecięcą. W te obszary wpisują się takie zdarzenia traumatyczne jak prenatalna ekspozycja na alkohol, wadliwa wczesna opieka i zmiany w zakresie stylu przywiązania czy wydarzenia traumatyczne w życiu małych dzieci. Prowadzi prywatną poradnię ITEM – Centrum Psychologiczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarach neurorozwoju i przywiązania. Jest autorem artykułów naukowych, publikacji książkowych w w/w tematach. Jest ekspertem PARPA w zakresie socjoterapii dzieci i FASD.

Charakter i zakres szkolenia

Zakres i obraz zaburzeń, jakie przejawiają dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol jest zróżnicowany. Szczególnie trudno jest powiązać specyficzne trudności psychologiczne z uszkodzeniami poalkoholowymi, kiedy nie towarzyszą im inne problemy zdrowotne. Dziecko trafiające do psychologa z zaburzeniami zachowania lub trudnościami edukacyjnymi jest poddawane badaniom z wykorzystaniem podstawowych narzędzi. Diagnoza często jest błędna, co ma opłakane skutki dla dziecka. Dzieci te często uczą się w szkołach masowych bez żadnego wsparcia. Naturalne jest to, że nie mogą sprostać stawianym wymaganiom ponieważ ich rozwój jest zaburzony.
Dzieci z FASD mają uszkodzenia OUN owocujące trudnościami w rozumieniu sytuacji społecznych, oraz w zakresie rozwoju poznawczego. Spektrum zmian może być niewielkie lub bardzo rozległe. Brak pomocy często oznacza regres w zakresie rozwoju dziecka. Celem zajęć jest nauczenie rozumienia dzieci z tym zespołem i tego jak należy im pomagać.
Alkoholowy Zespół Płodowy to skomplikowane uszkodzenie OUN, które mimo że jest badane od 52 lat ciągle sprawia wiele kłopotu diagnostom i terapeutom.

Cele szkolenia:

 • Zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy uszkodzeniami OUN a funkcjonowaniem dzieci z FASD
 • Zwrócenie uwagi na aspekty diagnozy różnicowej względem innych zaburzeń
 • Omówienie problemów związanych z historią życia dzieci
 • Edukacja w zakresie opieki i wychowania dzieci z FASD
 • Zrozumienie potrzeb dzieci z FASD

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowej, seminaryjnej, warsztatowej.

Program szkolenia

Zagadnienia programowe szkolenia
 • Spectrum zaburzeń u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol od medycznych poprzez neuropsychologiczne do zaburzeń zachowania
 • Trudności społeczne dzieci z FASD
 • Trudności dzieci z FASD wynikające z uszkodzenia OUN i innych zaburzeń towarzyszących
 • Diagnoza uszkodzeń poalkoholowych, od sygnałów ostrzegawczych do profesjonalnej diagnozy
 • Diagnoza różnicowa względem ADHD, zaburzeń więzi, upośledzenia umysłowego. Proces diagnostyczny. Diagnoza bieżąca w procesie pracy z dzieckiem. Skutki diagnozy.
 • Możliwości pomocy dziecku po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Kolejność realizacji celów terapeutycznych. Poszukiwanie rozwiązań a akceptacja ograniczeń.
Program szczegółowy
 1. Koncepcja powstawania FASD i epidemiologia w Polsce i na świecie
 2. Uszkodzenia u dzieci z FASD – OUN i inne wady wrodzone
 3. Diagnoza dzieci z FASD – cztery podejścia diagnostyczne
 4. Wynik diagnozy i co dalej?
 5. Funkcjonowanie dzieci z FASD
 6. Trudności dzieci z FASD a inne czynniki pogarszające zdrowie dzieci – ekspozycja na alkohol jako trauma
 7. FASD jako zaburzenie neurorozwojowe
 8. Model terapii dzieci z FASD
  Omówienie Pierwszego kroku modelu terapii
  Omówienie Drugiego kroku w terapii
  Wspomaganie rozwoju dzieci z FASD – trzeci krok w terapii
 9. Podsumowanie szkolenia i pytania.

Termin szkolenia

3,4,5 lutego 2023 r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 9:00 – 19:00

Koszt szkolenia

680 PLN