Oferta aktualnych szkoleń

Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży
– diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych

Szkolenie prowadzi:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.
Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi ponad dwadzieścia grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem około 60 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP “za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019). Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Charakter i zakres szkolenia

Do szpitali psychiatrycznych i leczenia ambulatoryjnego coraz częściej kierowane są dzieci (i młodzież), które wykazują różnego rodzaju zaburzone zachowania. Często pochodzą z trudnych domów, bywa że przebywają w różnego rodzaju placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczych. Sprawiają poważne kłopoty, zachowują się agresywnie, opozycyjnie-buntowniczo, ale ponadto cierpią, są depresyjne, niepewne siebie, bardzo siebie nie lubią. Ich dyskomfort zwykle przykryty jest ich rebelianckimi i zaburzonymi zachowaniami. Trudna, szalejąca, oporna, nieposłuszna, wieloproblemowa młodzież, jest populacją, którą najsłabiej rozumiemy i często nie potrafimy jej pomóc. Coraz częściej pojawia się ona w naszych gabinetach i placówkach. Niesie ze sobą nie tylko problematykę zachowań agresywnych, ale także depresyjności, hiperkinetyczności, uzależnień, działań samobójczych i autoagresywnych, odrzucenia w rodzinach i grupie rówieśniczej, słabego rozumienia sytuacji społecznych, nieumiejętności satysfakcjonującego nawiązywania i utrzymywania relacji. Szkolenie pozwoli nam lepiej rozumieć tę być może najtrudniejszą grupę klientów – niejasnych diagnostycznie, nieufnych w kontakcie z osobami, które mają im pomóc, wieloproblemowych. Zaproponuje model diagnozy (w tym także diagnozy różnicowej) i postępowania terapeutycznego, możliwie wielokontekstowy, łączący w sobie oddziaływania różnych szkół terapeutycznych. Z tak trudnymi klientami nie da się bowiem pracować zbyt prosto, jedną metodą, schematycznie i stereotypowo.

Zasadniczym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zaburzonych zachowań u dzieci i młodzieży, zrozumienie ich uwarunkowań oraz różnicowanie kategorii diagnostycznej zaburzeń zachowania od innych zaburzeń psychicznych, a także dobór odpowiednich metod terapeutycznych.

Forma zajęć

Szkolenie oparte na konkretnym materiale klinicznym, prowadzone w formie warsztatów i seminariów.

Program szkolenia

 1. Znaczenie diagnozy dla profesjonalistów, klienta dziecięco-młodzieżowego i jego rodziny.
 2. Normy powszechne a środowiskowe – znaczenie kontekstu środowiskowego (rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania społecznego.
 3. Diagnostyka różnicowa – dziecko „trudne” czy „chore”. Granice między normą a zaburzeniem psychicznym u dzieci i młodzieży.
 4. Rozpoznawanie poważnych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (pojęcie choroby psychicznej, najważniejsze kryteria diagnostyczne, zmiany w funkcjonowaniu które powinny budzić niepokój).
 5. Przegląd najważniejszych diagnoz dziecięco-młodzieżowych wraz z implikacjami praktycznymi i zalecanym postępowaniem (ostre zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, w tym PTSD i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, adolescencyjne początki poważnych zaburzeń osobowości, w tym borderline)
 6. „Modne” diagnozy, wątpliwości diagnostyczne, dobrodziejstwa i pułapki diagnozy.
 7. Obraz zaburzeń zachowania w diagnostyce oraz powody ich nadrozpoznawania, diagnostyka różnicowa.
 8. Jakie leczenie dla poszczególnych rozpoznań i problemów funkcjonowania? Psychoterapia indywidualna, oddziaływania środowiskowe, terapia rodzin, leczenia farmakologiczne. Ogólne zasady planowania interwencji terapeutycznych, specyficzne strategie ukierunkowane na radzenie sobie z poszczególnymi objawami. Kiedy warto kierować dziecko do psychiatry?
 9. Dziecko w świetle prawa – ustawa o nieletnich, o ochronie zdrowia psychicznego oraz o przeciwdziałaniu narkomanii itd., dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze; w jakich przypadkach wspierać zaangażowanie Sądu Rodzinnego w życie dziecka i rodziny
 10. Studium przypadków.
 11. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

27, 28 listopada 2021 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Sobota 9:00 – 18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN