Oferta aktualnych szkoleń

Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka

Szkolenie prowadzi:

dr hab. Grażyna Kmita

Psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW oraz kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pracę doktorską na temat traumy przedwczesnych narodzin obroniła na Wydziale Psychologii UW w 2002 roku. Tytuł dr. hab. uzyskała w 2014 roku. Posiada certyfikat konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej PTP, certyfikat Instytutu Brazeltona uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) oraz uprawnienia superwizora w zakresie metody wideotreningu komunikacji. Od wielu lat wykorzystuje analizę interakcji w pracy z rodzinami małych dzieci. Jest konsultantem w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health oraz International Society for the Study of Behavioral Development.

Charakter i zakres szkolenia

Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne. W ramach bloku pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne wczesnej interwencji psychologicznej w odniesieniu do problemów rozwojowych okresu wczesnodziecięcego. Blok drugi obejmie szczegółowe zagadnienia kliniczne. W bloku trzecim omówiona zostanie specyfika wczesnej interwencji psychologicznej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji psychologicznej z wykorzystaniem nagrań wideo.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

I Podstawy teoretyczne
 1. Zagadnienia terminologiczne:
  • wczesna interwencja a pomoc psychologiczna i psychoterapia,
  • rozwój relacja, interakcja.
 2. Zagadnienia teoretyczne:
  • teorie plastyczności mózgu,
  • transakcyjna teoria rozwoju,
  • teoria więzi,
  • teoria intersubiektywności,
  • teoria rozwoju poczucia siebie.
II Zagadnienia kliniczne z uwzględnieniem złożonych, obustronnych relacji pomiędzy funkcjonowaniem dziecka i rodziny
 1. Klasyfikacja Diagnostyczna 0-3.
 2. Najczęstsze trudności okresu niemowlęcego i poniemowlęcego na przykładzie zaburzeń karmienia oraz zaburzeń snu.
 3. Dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju – na przykładzie wcześniactwa.
 4. Małe dziecko niepełnosprawne i jego rodzina.
 5. Dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i ich rodzice.
 6. Problem wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 7. Problem zaburzeń psychicznych rodziców, a funkcjonowanie i rozwój małego dziecka.
III Specyfika wczesnej interwencji psychologicznej
 1. Specyfika diagnozy i terapii małego dziecka i jego rodziny.
 2. Zagadnienia etyczne.
 3. Analiza przykładów klinicznych i wybrane ćwiczenia z zakresu umiejętności profesjonalnych.

Termin szkolenia

25, 26 września 2021 r.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

sobota 9:00 -18.00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

520 PLN