Oferta aktualnych szkoleń

Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych

Prowadzący szkolenie:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Do szpitali psychiatrycznych i leczenia ambulatoryjnego coraz częściej kierowane są dzieci (i młodzież), które wykazują różnego rodzaju zaburzone zachowania. Często pochodzą z trudnych domów, bywa że przebywają w różnego rodzaju placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczych. Sprawiają poważne kłopoty, zachowują się agresywnie, opozycyjnie-buntowniczo, ale ponadto cierpią, są depresyjne, niepewne siebie, bardzo siebie nie lubią. Ich dyskomfort zwykle przykryty jest ich rebelianckimi i zaburzonymi zachowaniami. Trudna, szalejąca, oporna, nieposłuszna, wieloproblemowa młodzież, jest populacją, którą najsłabiej rozumiemy i często nie potrafimy jej pomóc. I coraz częściej pojawia się w naszych gabinetach i placówkach. Niesie ze sobą nie tylko problematykę zachowań agresywnych, ale także depresyjności, hiperkinetyczności, uzależnień, działań samobójczych i autoagresywnych, odrzucenia w rodzinach i grupie rówieśniczej, słabego rozumienia sytuacji społecznych, nieumiejętności satysfakcjonującego nawiązywania i utrzymywania relacji. Szkolenie pozwoli nam lepiej rozumieć tę być może najtrudniejszą grupę klientów – niejasnych diagnostycznie, nieufnych w kontakcie z osobami, które mają im pomóc, wieloproblemowych. Zaproponuje model diagnozy (w tym także diagnozy różnicowej) i postępowania terapeutycznego, możliwie wielokontekstowy, łączący w sobie oddziaływania różnych szkół terapeutycznych. Z tak trudnymi klientami nie da się bowiem pracować zbyt prosto, jedną metodą, schematycznie i stereotypowo.

Zasadniczym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zaburzonych zachowań u dzieci i młodzieży, zrozumienie ich uwarunkowań oraz różnicowanie kategorii diagnostycznej zaburzeń zachowania od innych zaburzeń psychicznych, a także dobór odpowiednich metod terapeutycznych.

Forma zajęć

Szkolenie oparte na konkretnym materiale klinicznym, prowadzone w formie warsztatów i seminariów.

Program szkolenia

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami uczenia rodziców efektywnych technik behawioralnych i poznawczych. Omówiony zostanie przydatny instruktaż, gotowe do odgrywania scenki i inscenizacje (uczenie przez obserwację, przez modelowanie), mające na celu:

przyswojenie technik behawioralnych, m.in.:
 1. Rozwój psychospołeczny – pojęcie normy rozwojowej, funkcjonowanie prawidłowe versus patologia w kolejnych etapach rozwoju dziecka.
 2. Normy powszechne a środowiskowe – znaczenie kontekstu środowiskowego (rodzinnego, rówieśniczego, instytucjonalnego) dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i funkcjonowania społecznego.
 3. Znaczenie diagnozy dla profesjonalistów, klienta dziecięco-młodzieżowego i jego rodziny.
 4. Diagnostyka różnicowa – dziecko „trudne” czy „chore”. Granice między normą a zaburzeniem psychicznym u dzieci i młodzieży.
 5. Rozpoznawanie poważnych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (pojęcie choroby psychicznej, najważniejsze kryteria diagnostyczne, zmiany w funkcjonowaniu które powinny budzić niepokój)
 6. Przegląd najważniejszych diagnoz dziecięco-młodzieżowych wraz z implikacjami praktycznymi i zalecanym postępowaniem (ostre zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, w tym PTSD i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia zachowania, adolescencyjne początki poważnych zaburzeń osobowości, w tym borderline)
 7. „Modne” diagnozy, wątpliwości diagnostyczne, dobrodziejstwa i pułapki diagnozy.
 8. Obraz zaburzeń zachowania w diagnostyce oraz powody ich nadrozpoznawania, diagnostyka różnicowa.
 9. Jakie leczenie dla poszczególnych rozpoznań i problemów funkcjonowania? Psychoterapia indywidualna, oddziaływania środowiskowe, terapia rodzin, leczenia farmakologiczne. Ogólne zasady planowania interwencji terapeutycznych, specyficzne strategie ukierunkowane na radzenie sobie z poszczególnymi objawami. Kiedy warto kierować dziecko do psychiatry?
 10. Praca z rodziną w kierunku podjęcia leczenia. Jak skutecznie kontaktować się z rodzicami?
 11. Dziecko w świetle prawa – ustawa o nieletnich, o ochronie zdrowia psychicznego oraz o przeciwdziałaniu narkomanii itd., dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze; w jakich przypadkach wspierać zaangażowanie Sądu Rodzinnego w życie dziecka i rodziny
 12. Studium przypadków.
 13. Grupa Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych.

Termin szkolenia

11,12,13 października 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 do 19:00
Niedziela 9:00 – 19:00

Koszt szkolenia

650 PLN