Oferta aktualnych szkoleń

Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne w pierwszych trzech latach życia dziecka

Szkolenie prowadzi dr hab. Grażyna Kmita
Psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW oraz kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pracę doktorską na temat traumy przedwczesnych narodzin obroniła na Wydziale Psychologii UW w 2002 roku. Tytuł dr. hab. uzyskała w 2014 roku. Posiada certyfikat konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej PTP, certyfikat Instytutu Brazeltona uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) oraz uprawnienia superwizora w zakresie metody wideotreningu komunikacji. Od wielu lat wykorzystuje analizę interakcji w pracy z rodzinami małych dzieci. Jest konsultantem w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health oraz International Society for the Study of Behavioral Development. Charakter i zakres szkolenia Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne. W ramach bloku pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne wczesnej interwencji psychologicznej w odniesieniu do problemów rozwojowych okresu wczesnodziecięcego. Blok drugi obejmie szczegółowe zagadnienia kliniczne. W bloku trzecim omówiona zostanie specyfika wczesnej interwencji psychologicznej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji psychologicznej z wykorzystaniem nagrań wideo. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Podstawy teoretyczne
  1. Zagadnienia terminologiczne:
   • wczesna interwencja a pomoc psychologiczna i psychoterapia
   • rozwój relacja, interakcja
  2. Zagadnienia teoretyczne:
   • teorie plastyczności mózgu
   • transakcyjna teoria rozwoju
   • teoria więzi
   • teoria intersubiektywności
   • teoria rozwoju poczucia siebie
 2. Zagadnienia kliniczne z uwzględnieniem złożonych, obustronnych relacji pomiędzy funkcjonowaniem dziecka i rodziny
  1. Klasyfikacja Diagnostyczna 0-3
  2. Najczęstsze trudności okresu niemowlęcego i poniemowlęcego na przykładzie zaburzeń karmienia oraz zaburzeń snu
  3. Dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju – na przykładzie wcześniactwa
  4. Małe dziecko niepełnosprawne i jego rodzina
  5. Dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i ich rodzice
  6. Problem wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  7. Problem zaburzeń psychicznych rodziców, a funkcjonowanie i rozwój małego dziecka
 3. Specyfika wczesnej interwencji psychologicznej
  1. Specyfika diagnozy i terapii małego dziecka i jego rodziny
  2. Zagadnienia etyczne
  3. Analiza przykładów klinicznych i wybrane ćwiczenia z zakresu umiejętności profesjonalnych
Termin szkolenia 29,30 września 2018
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć
Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30 Koszt szkolenia 480 PLN