Oferta aktualnych szkoleń

Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrujące

Szkolenie prowadzi

Piotr Kasprzak – psycholog, psychoterapeuta, trener.

Ukończył całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczył w szkoleniu Poznawczo-Behawioralnej Terapii Traumy Dziecięcej realizowanym przez Centrum Anny Freud w Londynie. Pracuje jako terapeuta Krakowskiego Instytutu Psychoterapii jako terapeuta indywidualny, grupowy i terapeuta rodzin. Absolwent Szkoły Trenerów “Baza”, w drodze do uzyskania II rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współprowadzący Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych przygotowujący do uzyskania rekomendacji trenerskich PTP. Prowadzący kursy edukacyjne i treningowe dla profesjonalistów od szkoleń dla nauczycieli i pracowników socjalnych po elementy całościowych kursów terapeutycznych. Zajmuje się badaniami nad terapią rodzinną skupione wokół tematu przymierza terapeutycznego.

Charakter i zakres szkolenia

Psychologiczna sytuacja przyjęcia dziecka do rodziny wiąże się z rozmaitymi zmianami i kryzysami wewnętrznymi rodziców. Częste doświadczenia poprzedzające adopcję to uświadomienie sobie własnej bezdzietności, uruchomienie trudności w parze, pojawianie się wątpliwości odnośnie możliwości stworzenia realnej więzi z dzieckiem, poszukiwania wdzięczności u dziecka i bezradności wobec doświadczeń krzywdy u dziecka adoptowanego, opuszczenia we własnej rodzinie pochodzenia i innych nietypowych doświadczeń rodzinnych. Podjęcie opieki nad dzieckiem wiąże się z koniecznością wprowadzenia wielu zmian na poziomie własnego życia i osobistej tożsamości.

Dzieci zabierane z rodzin biologicznych często na starcie życia w rodzinie adopcyjnej zachowują się w nieprzewidywalny sposób, poszukują więzi często w sposób zawiły i zaskakujący znajdujący wyraz w buncie i sprzeciwie, braku zaufania, lęku przed odrzuceniem, wywoływaniem odrzucenia. Wiele tych dramatów zachodzi bez słów, poza zasięgiem rozmów i poza zasięgiem rozumienia bezpośredniego otoczenia.

Szkolenie poświęcone będzie zarówno indywidualnym jak również systemowym aspektom pracy z dziećmi i rodzinami adopcyjnymi/zastępczymi. Program szkolenia obejmuje wiedzę oraz pogłębioną refleksję w zakresie rozumienia możliwych trudności rodzin, koncentruje się na sposobach wspierania konstruktywnych aspektów relacji rodzinnych, zdolności do nazywania znaczenia trudnych zjawisk oraz rozumienia zdarzeń zachodzących w relacji przeniesionej z indywidualnym klientem.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej z elementami prezentacji teorii i przykładów klinicznych.

Program szkolenia

  • Wprowadzenie – opis sytuacji rodziny adopcyjnej i zastępczej we współczesnej Polsce
  • Budowanie przymierza terapeutycznego w terapii rodzinnej i indywidualnej w kontekście rodzin przyjmujących dzieci – kontekst zaufania, zewnętrznych skierowań, ustalania wspólnych dla rodziny celów pracy terapeutycznej
  • Znaczenie koncepcji przywiązania dla rozumienia zjawisk w terapii rodzin adopcyjnych i zastępczych – praktyczne aplikacje teorii, fazy budowania więzi
  • Zmiany w tożsamości dziecka i w tożsamości rodzica – studium przypadków
  • Tajemnice przed dzieckiem i rozmowy których rodzice się boją – praktyczne ćwiczenia i dyskusja
  • Szerszy genogram – rodzina biologiczna i zastępcza i adopcyjna. – praktyczne aspekty
  • Pierwsze sesje terapeutyczne – budowanie porozumienia między dzieckiem, rodziną i terapeutą odnośnie celów i możliwości terapii. – ćwiczenia praktyczne
  • Diagnoza zachowań przywiązaniowych, możliwe kierunki przebiegu terapii, typowe wątki – ćwiczenia praktyczne
  • Czego nie da się zrobić w terapii indywidualnej – zadania terapii rodzin, typowe wątki oraz granice doradczej roli terapeuty.
  • Podsumowanie

Termin szkolenia

18,19 listopada 2017
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 13.30

Koszt szkolenia

420 PLN