Oferta aktualnych szkoleń

Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą

Patronat merytoryczny Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, Kierownik naukowy szkolenia prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Atestacja Zarządy Sekcji naukowej Psychoterapii i Sekcji naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs wprowadzający (kurs jest szkoleniem doskonalącym zawodowo, jego ukończenie umożliwia dodatkowo kontynuację kursu jako całościowego szkolenia w psychoterapii ) Charakter i zakres szkolenia Kurs, obejmujący 25 warsztatów, szkoli w podstawach teorii systemowej i podstawach terapii rodzin, stąd jest kursem wprowadzającym (introductory) i jako taki został atestowany przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii i Zarząd Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Osoby, które będą chciały rozwijać dalej swoje umiejętności aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty, będą miały możliwość uczestniczenia w drugiej części szkolenia tj. kursie dla zaawansowanych (advanced), który planowany jest w Krakowie w Fundacji Kontekst.

Tematyka warsztatów obejmuje założenia, podstawowe pojęcia, mechanizmy zaburzeń, techniki terapii rodzin w poszczególnych szkołach i nurtach terapii rodzin (szkoła strukturalno-strategiczna, komunikacyjna, Mediolańska, nurt narracyjny) oraz konceptualizację problemów pacjenta, specyfikę terapii w odniesieniu do określonych problemów pacjenta i rodziny. Program przedstawia współczesne ujęcie terapii rodzin, włączając problematykę teorii przywiązania i mentalizacji a także zagadnienia płci społeczno-kulturowej.

Program jest realizowany przez zespół pracujący w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Ambulatorium Terapii Rodzin i Zespole Leczenia Domowego Zespołu Leczenia Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Fundacji KONTEKST. Forma zajęć Warsztaty obejmują część wykładowo-seminaryjną, zróżnicowane ćwiczenia umiejętności praktycznych (analiza nagranych terapii, analiza kazuistyki, ćwiczenia technik terapeutycznych, ćwiczenie symulowanych terapii), odniesienie omawianej problematyki do doświadczeń osobistych uczestników w ćwiczeniach oraz w cyklu poświęconym analizie genogramu rodziny pochodzenia oraz konsultacje superwizyjne. Zespół realizujący kurs: prof. dr hab. Barbara Józefik – certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna
dr hab. n. społ. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, specjalista psycholog kliniczny i seksuolog
dr n. med. Krzysztof Szwajca – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, specjalista psychiatra
dr Bogusława Piasecka – certyfikowana psychoterapeutka, aplikantka superwizorka PTP
dr n. med. Dorota Solecka – certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna
dr Karolina Dejko – psycholożka, psychoterapeutka, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące mentalizacji
mgr Małgorzata Ławniczek – certyfikowana psychoterapeutka i aplikantka superwizji, specjalista psychoterapeutka dzieci i młodzieży, specjalistka psycholożka kliniczna
lek. Bartłomiej Taurogiński – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, Certyfikowany psychoterapeuta CBT, uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej
mgr Piotr Kasprzak – certyfikowany psychoterapeuta PTP, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące poznawczo-behawioralnej terapii traumy dziecięcej
mgr Monika Janczura – specjalistka psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, uznane doświadczenie jako równoważne z ukończeniem specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży
mgr Aleksandra K. Tomasiewicz – psychoterapeutka, psycholożka arteterapeutka, ukończone szkolenie w Anna Freud National Centre dotyczące terapii wielorodzinnej HARMONOGRAM ZAJĘĆ I rok
Nr zjazdu Data Tematyka zajęć Prowadzący
1 21-22.01.2023 Wykład wprowadzający – Podejścia psychoterapeutyczne, relacja terapeutyczna. Koncepcja przywiązania.Integracja. prof. dr hab. Barbara Józefik
2 18-19.02. 2023 Systemowe rozumienie rodziny. Ewolucja systemowego myślenia. Podejście transgeneracyjne Koncepcja Bowena. Wprowadzenie do genogramu. Cykl życia rodzinnego. Mity rodzinne. prof. dr hab. Barbara Józefik
3 4-5.03.2023 Podejście transgeneracyjne. Koncepcja nieukończonej żałoby Paula. Lojalności i obligacje rodzinne. Rodzina z problematyką nieukończonej żałoby dr Bogusława Piasecka
4 22-23.04.2023 Struktura rodziny, podstawowe pojęcia. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strukturalnej, zasady, techniki, rola terapeuty. Ćwiczenie pierwszego wywiadu z rodziną. Symulowana sesja mgr Piotr Kasprzak
5 27-28.05.2023 Komunikacja w rodzinie. Komunikacja dysfunkcjonalna. Symulowana sesja dr Dorota Solecka
6 17-18.06.2023 Podejście strategiczne w terapii rodzin. Zasady konceptualizacji problemu w terapii strategicznej. Techniki terapii strategicznej. prof. dr hab. Barbara Józefik
7 23-24.09.2023 Szkoła Mediolańska. Technika pytań cyrkularnych. Symulowana sesja mgr Piotr Kasprzak
8 28-29.10.2023 Budowanie przymierza w terapii rodzin. Symulowana terapia, tworzenie hipotez mgr Piotr Kasprzak
9 11-12.11.2023 Koncepcja mentalizacji. Mentalizowanie w procesie psychoterapii. dr Karolina Dejko-Wańczyk
10 9-10.12.2023 Team reflektujący. Podejście narracyjne. Narracyjna terapia więzi. prof. dr hab. Barbara Józefik
11 27-28.01.2024 Terapia małżeńska. Budowanie przymierza w terapii pary. dr Bogusława Piasecka
Program obejmuje 375 godzin dydaktycznych. Program rozplanowany jest w 25 comiesięcznych spotkaniach (z przerwami wakacyjnymi lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde, w okresie od stycznia 2023 do maja 2025r. Szczegółowe daty zjazdów na rok 2024 podamy w czasie późniejszym.

Zajęcia zostały zaplanowane stacjonarnie i naszym wspólnym celem jest organizacja zajęć stacjonarnie w Sopocie, jednakże w sytuacji ewentualnego podwyższonego zagrożenia epidemicznego nie wykluczamy konieczności organizacji zjazdów w formie online.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, psychiatrów (także lekarzy innych specjalności np. lekarzy rodzinnych, lekarzy pracujących w hospicjach), pedagogów, osób z co najmniej z dwuletnim doświadczeniem w kontekście leczenia, świadczenia pomocy psychologicznej lub udzielania wsparcia lub psychoterapeutów, którzy kształcili się w innych nurtach, chcących zapoznać się teorią i praktyką systemowej terapii rodzin.

Osoby zainteresowane całościowym atestowanym szkoleniem w psychoterapii uprawniającym do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będą miały możliwość uczestniczenia w drugiej części szkolenia tj. kursie dla zaawansowanych (advanced), który planowany jest w Krakowie w Fundacji Kontekst. Planowany harmonogram zajęć: Sobota 9:00 – 19.00
Niedziela 8:30 -12.00 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 14 750 PLN tj. nie mniej niż 590 – 690 PLN za jedno spotkanie.

Opłata jest rozłożona na miesięczne raty ustalone w zasadach uczestnictwa.

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.