Oferta aktualnych szkoleń

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej


Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Szkolenie prowadzą Roman Ciesielski

Dr n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent międzynarodowego szkolenia z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foundation). Absolwent międzynarodowego szkolenia „Otwarty Dialog” (institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg). Certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Forma zajęć Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych
  • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne) – 120 godzin;
    • self-experience – 30 godzin;
    • studiowanie literatury – 40 godzin;
    • pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin;
W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, każdy co 2 miesiące
Egzamin polega zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne.
Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur.
Kwalifikacje – certyfikat: KONSULTANT PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się (120 godzin dydaktycznych).
Egzamin składa się z dwóch części:

1.Pisemna praca końcowa – autorefleksja
a. Praca pisemna
lub
b. Prezentacja powerpoint
Praca pisemna lub prezentacja powerpoint służą refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka / uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem/klientem.

2. Egzamin ustny
Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Pytania będą korespondować z treściami ujętymi w pracy pisemnej bądź prezentacji Powerpoint.
W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana z psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.
Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej lub przygotowanie prezentacji około 10 godzin.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.
Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.

Program szkolenia Seminarium I
Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski
Podstawowe definicje; holistyczna wizja człowieka i świata; trzy filary Psychoterapii Pozytywnej; podejście transkulturowe; Model Równowagi; potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie, teoria mikrotraum, trzy etapy interakcji; pięć kroków procesu terapeutycznego; początki zastosowania Psychoterapii Pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym, studium przypadków, superwizja.

Seminarium II
Pozytywne rozwiązanie konfliktów – prowadzenie Patrycja Badecka
Psychodynamiczny model konfliktów (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy); analiza różnicowa; Kwestionariusz Analizy Różnicowej (IAR); Cztery Wymiary Modelowania; analiza przełomowych wydarzeń życiowych; pięć etapów pozytywnego rozwiązywaniu konfliktów; studium przypadków.

Seminarium III
Prowadzenie Teresa Wojtyła
Self-experience

Seminarium IV
Relacja konsultant-klient w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Patrycja Badecka
Zasady „Positum” i salutogenezy w procesie diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej, wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieści, metafor i przykładów transkulturowych w psychoterapii; studium przypadków.

Seminarium V. Egzamin
Zastosowania Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski
Wymiary diagnostyczne w Psychoterapii Pozytywnej; wywiad i planowanie konsultacji i procesu terapii; rozwój strategii samopomocy; sposoby integrowania wybranych technik i interwencji terapeutycznych; aplikacje Psychoterapii Pozytywnej w poradnictwie, coachingu i edukacji; studium przypadków, superwizja.

Termin szkolenia I Zjazd – 5,6,7 kwietnia 2019
II Zjazd – 31 maja,1,2 czerwca 2019
III Zjazd – 20,21,22 września 2019
IV Zjazd – 22,23,24 listopada 2019
V Zjazd – 17,18,19 styczeń 2020

Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Planowany harmonogram zajęć: Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 -19.00
Niedziela 9:00 -15.00 Koszt szkolenia Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 4900 PLN.
Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 75 EUR.
Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.
Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/