Oferta aktualnych szkoleń

Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii

ATESTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO AKREDYTACJA: POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W GDAŃSKU Organizator Kursu Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej Kierownik kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dr n. med. Roman Ciesielski Kierownik kursu akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr Maria Marquardt Rada Naukowa dr n. med. Rafał Antkowiak
mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden
dr n. med. Roman Ciesielski
mgr Maria Marquardt Kadra dydaktyczna http://psrp.com.pl/szkolenia/kadra Warunki uczestnictwa w Kursie Psychoterapeutycznym Na kurs może zgłosić się osoba, która posiada wykształcenie wyższe: lekarz, psycholog, pedagog, pielęgniarka, pracownik socjalny, rehabilitant oraz osoba z innym wykształceniem humanistycznym  pracująca w placówce zajmującej się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię. Charakter i zakres szkolenia Celem kursu jest
 • Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
 • Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
 • Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.
Forma zajęć
 • Realizacja kursu przewidziana jest na okres pięciu lat.
 • Kurs rozpoczyna się obligatoryjnym wyjazdowym zgrupowaniem self-experience (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
 • Program teoretyczno-warsztatowy (800 godzin) rozłożony jest na poszczególne lata, uzupełniony o self-experience: pracą genogramową (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej), psychoterapia grupowa (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
 • Dwudniowe warsztaty będą miały charakter wykładów, warsztatów z zastosowaniem takich metod nauczania jak: gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana dyskusja. Teoria i praktyka zilustrowana będzie nagraniami audiowizualnymi, prezentacją własnych doświadczeń i analizą przypadków klinicznych.
 • Od III roku kursu wymagana jest realizowana przez uczestnika we własnym zakresie (poza programem) superwizji indywidualnej pierwszych doświadczeń w psychoterapii w wymiarze 30 godzin. Superwizja powinna być realizowana u certyfikowanego superwizora, który poświadczy ich odbycie.
 • W ramach programu na V roku szkolenia prowadzona będzie superwizja grupowa w wymiarze 120 godzin.
 • W ramach form samokształcenia przewidziane jest studiowanie przez uczestnika zaleconego piśmiennictwa, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, przygotowywanie artykułów seminaryjnych.
Struktura zajęć W ramach kursu przewidziane są:

1. Szkolenia wykładowo – warsztatowe – 800 h:

– Teoria i praktyka psychoterapii
– Psychoterapia systemowa
– Psychoterapia ericksonowska
– Psychoterapia psychodynamiczna
– Psychoterapia poznawczo-behawioralna
– Psychoterapia pozytywna
– Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
– Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
– Uzależnienia
– Psychoterapia grupowa
– Psychoterapia rodzin
– Psychoterapia małżeństw i par

2. Doświadczenia własne – 250 h

– Zgrupowanie self- eksperience
– Grupa genogramowa
– Grupa terapeutyczna
– Terapia indywidualna

3. Superwizja

– Superwizja grupowa
– Superwizja indywidualna

W trakcie III i IV roku każdy z uczestników obligatoryjnie opisuje przynajmniej dwa prowadzone przez siebie stałe procesy psychoterapeutyczne i poddaje je superwizji.

* tekst zielony – zajęcia oddzielnie płatne Procedura rekrutacyjna Odbywa się na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia potwierdzającej spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Następnie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi kierownik naukowy kursu weryfikuje dokumentację i dokonuje ostatecznego przyjęcia kandydata na szkolenie. W niektórych wypadkach przeprowadzana będzie dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

Zdobyta wiedza uczestników szkolenia zaliczana będzie na podstawie:
 • obecności na zajęciach rozliczanej w zależności od ilości opuszczonych godzin dydaktycznych poszczególnych modułów tematycznych (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu),
 • przedłożenia 2 opisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii.
W ramach kursu uczestniczy mają we własnym zakresie do uzupełnienia
 • 30 godzin pracy własnej (psychoterapia indywidualna)
 • 30 godzin superwizji indywidualnej
 • oraz
 • odbycie stażu w wymiarze 360 godzin we wskazanym przez kierownika kursu akredytowanym ośrodku stażowym.
Program kursu W programie szkoleń wykładowo-warsztatowych omawiane będą następujące zagadnienia:
 • Teoria i praktyka psychoterapii
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia ericksonowska
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Psychoterapia pozytywna
 • Praca z genogramem rodzinnym
 • Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
 • Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
 • Uzależnienia
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia małżeństw i par

I ROK Szkolenie rozpoczyna zgrupowanie self- eksperience (60 godzin). Zajęcia teoretyczno-warsztatowe z zakresu psychopatologii i diagnostyki oraz czynników leczących w psychoterapii (200 godzin)

II ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: główne kierunki psychoterapii (200 godzin)

III ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: wybrane formy terapii (120 godzin)
Self-experience – grupa genogramowa – 80 godzin

IV ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (200 godzin)
Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną – 80 godzin

V ROK Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (80 godzin)
Superwizja grupowa (120 godzin) Termin rozpoczęcia kursu Pierwszy zjazd odbędzie się w styczniu 26-27.01 2018r.;
W ramach kursu odbędzie się 7-dniowy OBLIGATORYJNE WYJAZDOWE zgrupowanie self- eksperience w dniach 28.02-06.03.2018r. (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).

Planowany harmonogram zajęć

Planowany harmonogram cyklicznych zjazdów
Piątek – 10:00 – 19:00
Sobota – 09:00 – 18:00 Koszt uczestnictwa Koszt uczestnictwa w zgrupowaniu self- eksperience wynosić będzie 2700-3000 PLN (koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację programu).

Opłaty zajęć:

I, II i IV rok – 10 warsztatów edukacyjnych w każdym roku – 600 – 700 PLN.

III i V rok – 10 warsztatów edukacyjnych, grupa genogramowa (4), superwizja (6) – 680 – 750 PLN / 1 spotkanie.

Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną III lub IV rok – 2000-2500 PLN.

Brak udziału w warsztacie, genogramie, superwizji oraz psychoterapii grupowej nie zwalnia z ich opłacenia. Informacje ogólne Wszelkich informacji związanych ze stroną programowo-organizacyjną szkolenia oraz zajęciami towarzyszącymi (superwizja, terapia własna, genogram i.t.p.) udziela organizator, w porozumieniu z kierownikiem Kursu akredytowanego. Instytucje zatrudniające uczestników Kursu (atestowanego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) mogą ubiegać się o kontrakt na usługi psychoterapeutyczne w NFZ.