Oferta aktualnych szkoleń

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Kurs organizowany jest przy współpracy z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Szkolenie prowadzą Roman Ciesielski
Dr n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden). Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent międzynarodowego szkolenia z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foundation). Absolwent międzynarodowego szkolenia “Otwarty Dialog” (institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg). Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Patrycja Badecka
Mgr psychologii, certyfikowany terapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Pracuje na oddziale leczenia nerwic oraz w dziennym oddziale psychiatrycznym szpitala MSWiA w Jeleniej Górze. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Ewa Dobiała
Lekarz, specjalista psychiatra oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP oraz Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Pracuje w ramach prywatnej praktyki lekarskiej i psychoterapeutycznej. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.
Charakter i zakres szkolenia Psychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście. Forma zajęć Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych
  • teoria i praktyka (120 godzin)
  • self-experience (30 godzin)
  • zadania domowe, pisanie pracy zaliczeniowej (50 godzin)
W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, każdy co 2 miesiące
  • pierwsze cztery zjazdy: seminaria tematyczne
  • następnie po seminarium odbywa się egzamin
  • ostatni zjazd: self-experience
Egzamin polega zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur.

Kwalifikacje – certyfikat: KONSULTANT PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się (120 godzin dydaktycznych).

Egzamin składa się z dwóch części:

1.Pisemna praca końcowa – autorefleksja

a. Praca pisemna lub
b. Prezentacja powerpoint

Praca pisemna lub prezentacja powerpoint służą refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka / uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem/klientem.

2. Egzamin ustny

Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Pytania będą korespondować z treściami ujętymi w pracy pisemnej bądź prezentacji Powerpoint.

W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana z psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.

Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej lub przygotowanie prezentacji około 10 godzin.

Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.

Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia. Program szkolenia Seminarium I
Wprowadzenie do Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski

Podstawowe definicje; holistyczna wizja człowieka i świata; trzy filary Psychoterapii Pozytywnej; podejście transkulturowe; Model Równowagi; potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie, teoria mikrotraum, trzy etapy interakcji; pięć kroków procesu terapeutycznego; początki zastosowania Psychoterapii Pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym, studium przypadków, superwizja.

Seminarium II
Pozytywne rozwiązanie konfliktów – prowadzenie Ewa Dobiała

Psychodynamiczny model konfliktów (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy); analiza różnicowa; Kwestionariusz Analizy Różnicowej (IAR); Cztery Wymiary Modelowania; analiza przełomowych wydarzeń życiowych; pięć etapów pozytywnego rozwiązywaniu konfliktów; studium przypadków.

Seminarium III
Relacja konsultant-klient w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Patrycja Badecka

Zasady „Positum” i salutogenezy w procesie diagnozy i udzielania pomocy psychologicznej, wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieści, metafor i przykładów transkulturowych w psychoterapii; studium przypadków.

Seminarium IV. Egzamin
Zastosowania Psychoterapii Pozytywnej – prowadzenie Roman Ciesielski

Wymiary diagnostyczne w Psychoterapii Pozytywnej; wywiad i planowanie konsultacji i procesu terapii; rozwój strategii samopomocy; sposoby integrowania wybranych technik i interwencji terapeutycznych; aplikacje Psychoterapii Pozytywnej w poradnictwie, coachingu i edukacji; studium przypadków, superwizja.

Seminarium V
Self-experience
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków. Terminy seminariów I Zjazd – 22, 23, 24 września 2017
II Zjazd – 24, 25, 26 listopada 2017
III Zjazd – 26, 27, 28 stycznia 2018
IV Zjazd – 23, 24, 25 marca 2018
V Zjazd – 25, 26, 27 maja 2018

Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych.
Planowany harmonogram zajęć Piątek – 10:00 – 19:00
Sobota – 10:00 – 19:00
Niedziela – 9:00 – 15:00
Koszt szkolenia Koszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.

Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 4900 PLN.

Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 75 EUR.

Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/