Oferta aktualnych szkoleń

Kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Organizator kursu

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej

Kierownik kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr n. med. Roman Ciesielski

Kierownik kursu akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Maria Marquardt

Rada Naukowa

 • dr n. med. Rafał Antkowiak,
 • mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden,
 • dr n. med. Roman Ciesielski,
 • mgr Maria Marquardt.

Kadra dydaktyczna

http://psrp.com.pl/szkolenia

Kurs adresowany jest do

Osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Charakter i zakres szkolenia

Celem kursu jest

 • Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
 • Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
 • Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Forma zajęć

 • Realizacja kursu przewidziana jest na okres pięciu lat.
 • Kurs rozpoczyna się obligatoryjnym wyjazdowym treningiem interpersonalnym (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
 • Program teoretyczno-warsztatowy (800 godzin) rozłożony jest na poszczególne lata, uzupełniony o self-experience: pracą genogramową (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej)psychoterapia grupowa (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej). Dwudniowe warsztaty będą miały charakter wykładów, warsztatów z zastosowaniem takich metod nauczania jak: gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana dyskusja.
 • Teoria i praktyka zilustrowana będzie nagraniami audiowizualnymi, prezentacją własnych doświadczeń i analizą przypadków klinicznych.
 • Od III roku kursu wymagana jest realizowana przez uczestnika we własnym zakresie (poza programem) superwizja indywidualna pierwszych doświadczeń w psychoterapii w wymiarze 30 godzin. Superwizja powinna być realizowana u certyfikowanego superwizora, który poświadczy ich odbycie.
 • W ramach programu na V roku szkolenia prowadzona będzie superwizja grupowa w wymiarze 120 godzin.
 • W ramach form samokształcenia przewidziane jest studiowanie przez uczestnika zaleconego piśmiennictwa, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, przygotowywanie artykułów seminaryjnych.

Struktura zajęć

W ramach kursu przewidziane są:
 • 1. Szkolenia wykładowo – warsztatowe – 800 h:

      – Teoria i praktyka psychoterapii (140 h)
      – Psychoterapia systemowa (80 h)
      – Psychoterapia ericksonowska (80 h)
      – Psychoterapia psychodynamiczna (40h) 
      – Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40 h) 
      – Psychoterapia pozytywna (20 h)
      – Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140 h)
      – Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży (80 h)
      – Uzależnienia (60 h)
      – Psychoterapia grupowa (40 h)
      – Psychoterapia rodzin (40 h)
      – Psychoterapia małżeństw i par (40 h)

 • 2. Doświadczenia własne – 250 h

  – Zgrupowanie treningowe (60 h)
  – Genogram (80 h)
  – Grupa terapeutyczna (80 h)
  – Terapia indywidualna (30 h)

 • 3. Superwizja

  – Superwizja grupowa – 120 h
  – Superwizja indywidualna – 30 h

 • W trakcie III i IV roku każdy z uczestników obligatoryjnie opisuje przynajmniej dwa prowadzone przez siebie stałe procesy psychoterapeutyczne i poddaje je superwizji.
* tekst zielony – zajęcia oddzielnie płatne

Procedura rekrutacyjna

Odbywa się na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia potwierdzającej spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Następnie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi kierownik naukowy kursu weryfikuje dokumentację i dokonuje ostatecznego przyjęcia kandydata na szkolenie. W niektórych wypadkach przeprowadzana będzie dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

Zdobyta wiedza uczestników szkolenia zaliczana będzie na podstawie:

 • obecności na zajęciach, rozliczanej w zależności od ilości opuszczonych godzin dydaktycznych poszczególnych modułów tematycznych (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu)
 • przedłożenia 2 opisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii.

W ramach kursu uczestniczy mają we własnym zakresie do uzupełnienia

 • 30 godzin pracy własnej (psychoterapia indywidualna)
 • 30 godzin superwizji indywidualnej
 • oraz
 • odbycie stażu w wymiarze 360 godzin we wskazanym przez kierownika kursu akredytowanym ośrodku stażowym.

Program Kursu

W programie szkoleń wykładow-warsztatowych omawiane będą następujące zagadnienia:
 • Teoria i praktyka psychoterapii
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia ericksonowska
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Psychoterapia pozytywna
 • Praca z genogramem rodzinnym
 • Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
 • Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
 • Uzależnienia
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia małżeństw i par


I ROK

Szkolenie rozpoczyna Trening Interpersonalny (60 godzin). Zajęcia teoretyczno-warsztatowe z zakresu psychopatologii i diagnostyki oraz czynników leczących w psychoterapii (200 godzin)

II ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: główne kierunki psychoterapii (200 godzin)

III ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: wybrane formy terapii (120 godzin)
Self-experience – genogram – 80 godzin

IV ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (200 godzin)
Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną – 80 godzin

V ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (80 godzin)
Superwizja grupowa (120 godzin)

Termin rozpoczęcia kursu

Kurs rozpoczyna się obligatoryjnym wyjazdowym treningiem interpersonalnym (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).

Zgrupowanie odbędzie się w dniach 19-25 listopada 2015.

Pierwszy zjazd odbędzie się 11, 12 grudnia 2015.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek – 10:00 – 19:00
Sobota – 10:00 – 19:00

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym wynosić będzie 2600-2900 PLN (koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację programu).

Opłaty zajęć:

I, II i IV rok – 10 warsztatów edukacyjnych w każdym roku – 595 PLN.

III i V rok – 10 warsztatów edukacyjnych, genogram (4), superwizja (6) – 680 PLN / 1 spotkanie.

Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną III lub IV rok – 1950-2200 PLN.

Brak udziału w warsztacie, genogramie, superwizji oraz psychoterapii grupowej nie zwalnia z ich opłacenia.

Informacje ogólne

Wszelkich informacji związanych ze stroną programowo-organizacyjną szkolenia oraz zajęciami towarzyszącymi (superwizja, terapia własna, genogram i.t.p.) udziela organizator, w porozumieniu z kierownikiem Kursu akredytowanego.

Instytucje zatrudniające uczestników Kursu (atestowanego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) mogą ubiegać się o kontrakt na usługi psychoterapeutyczne w NFZ.