Oferta aktualnych szkoleń

Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia zaburzeń funkcji językowych o typie afazji

Szkolenie prowadzi:

dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska

Specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii klinicznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i kursach teoretycznych do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej i neurologii, realizowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją osób z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorką programów komputerowych do terapii afazji („Afa System”) i dysfunkcji wykonawczych („ExeSystem”). Prowadzi badania nad dynamiką zmian poznawczych w przebiegu chorób mózgowych, efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej z użyciem technik behawioralnych i poza-behawioralnych (m.in. neurostymulacyjnych) oraz wpływem leczenia neurochirurgicznego z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne operowanych osób.

Charakter i zakres szkolenia

Porozumiewanie się słowne jest jedną z najbardziej specyficznych ludzkich cech, dzięki której możemy dzielić się z innymi ludźmi naszymi myślami, potrzebami i odczuciami. Uszkodzenie struktur mózgowych, odpowiedzialnych za rozpoznawanie i pojmowanie mowy oraz zdolność tworzenia własnych wypowiedzi, może doprowadzić do poważnych zaburzeń komunikacyjnych zwanych afazją. Najczęstszą przyczyną afazji u osób dorosłych (które w przeszłości opanowały język) jest udar mózgu, ale może ją spowodować też inna choroba mózgowa. Zespoły afatyczne są bardzo zróżnicowanym pod względem typu i nasilenia objawów. Właściwe ich rozpoznawanie jest podstawą planowania terapii, która powinna być dostosowana do charakteru nabytych trudności językowych, uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości w zakresie korzystania z terapii oraz podlegać korektom wraz ze zmianami obrazu afazji i efektami wcześniej wprowadzonych interwencji.

Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć mózgowe i poznawcze mechanizmy dysfunkcji językowych, ale przede wszystkim wyposaży ich w praktyczne sposoby diagnozowania afazji i różnicowania tego zespołu z innymi neurogennymi zaburzeniami komunikacji słownej. Będzie też źródłem szerokiej wiedzy z zakresu dynamiki zmian językowych, uwarunkowań terapii afazji oraz jej form i metod. Pokaże też to, na jakie czynniki należy zwracać uwagę przy stawianiu prognozy odnośnie do poprawy funkcjonalnej w różnych sytuacjach klinicznych i jak w tych sytuacjach powinno się rozmawiać z chorym i jego bliskimi na temat celów terapii.

Szkolenie adresowane jest do psychologów i logopedów (szczególnie osób chcących się kształcić w zakresie neuropsychologii i neurologopedii) oraz studentów ostatnich lat w/w kierunków.

Forma zajęć

Wykłady i zajęcia warsztatowe.

Program szkolenia

 1. Mózgowe uwarunkowania komunikacji słownej:
  • neuronalny system zdolności językowych i funkcje poznawcze leżące u ich podstaw,
  • współpraca systemu językowego ze strukturami odpowiedzialnymi za artykulacyjno-prozodyczne, emocjonalne i logiczne aspekty wypowiedzi,
  • specyfika języka mówionego i pisanego w kontekście ich regulacji mózgowej.
 2. Nabyte zaburzenia językowe na przykładzie afazji poudarowej:
  • typy błędów językowych,
  • charakterystyka zespołów afatycznych z prezentacją przypadków klinicznych,
  • afazja „korowe” a afazje „transkorowe”, „podkorowe” i rzadkie zespołu afatyczne,
  • dynamiki poudarowych dysfunkcji językowych.
 3. Warianty językowe chorób neurozwyrodnieniowych:
  • afazja pierwotnie postępująca i jej typy,
  • afazja postępująca a zespół otępienny,
  • deficyty językowe w przebiegu postępujących, pierwotnie nie-afatycznych zespołów zaburzeń poznawczych.
 4. Diagnostyka zaburzeń językowych:
  • cele diagnostyki funkcji językowych i/lub funkcji mowy,
  • znacznie typu i fazy choroby mózgu dla charakteru diagnostyki,
  • metody testowe i/lub kliniczno-eksperymentalne,
  • ocena języka mówionego i pisanego,
  • rola poza-językowych sprawności poznawczych w diagnostyce afazji postępujących.
 5. Różnicowanie afazji z innymi neurogennymi zaburzeniami komunikacji słownej:
  • różnicowanie afazji z czystą apraksją mowy,
  • różnicowanie afazji z dyzartrią,
  • przykłady nie-afatycznych dysfunkcji poznawczych, przypominających afazję.
 6. Drogi zdrowienia z afazji poudarowej:
  • leczenie ostrej fazy udaru mózgu,
  • spontaniczna poprawa językowa
   („neuroplastyczność kompensacyjna”),
  • poprawa językowa powiązana z terapią
   („neuroplastyczność zależna od doświadczenia”).
 7. Techniki terapii afazji:
  • rola etiologii i fazy uszkodzenia mózgowego,
  • prognozy odnośnie do poprawy językowej,
  • zasady i cele terapii,
  • aktualne rekomendacje terapeutyczne,
  • techniki restytucyjne, kompensacyjne, substytucyjne,
  • metody behawioralne i poza-behawioralne,
  • gotowe pomoce terapeutyczne,
  • uwarunkowania efektywności terapii,
 8. Rola osób bliskich w procesie terapeutycznym.

Termin szkolenia

17,18,19 maja 2024r.
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć:

Piątek 15.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 18.00
Niedziela 9.00 – 16.30

Koszt szkolenia

840 PLN